Odborná společnost Konopí je lék,z.s. dne 22.11.2016 Ústavnímu soudu ČR

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


sp.zn. III.ÚS 3354/16
Naléhavé
Ústavní soud ČR
Joštova 625/8, 602 00 Brno


Věc: žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb.


K žádostem o informace, dovoláním, stížnostem a podnětům: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16.

Zatímco stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření principů volebního práva a rovnost občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny ostatní ústavní stížnosti od roku 2012 opakovaně napadaly popření základního práva na život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Totéž stěžoval v právně přípustné stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.

Všechny ústavní stížnosti byly odmítnuty jako nedůvodné, ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě nepravdivého výroku justice, že konopí je prekurzor a odmítnutí řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání danou z úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále odmítnutí řádně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického vzorku k měření a především nevyrovnání se se zákazem vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky již dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz/, tzn. před podáním prvního dovoláním Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231 /2011 a první ústavní stížností sp.zn.II. ÚS 664/12 ve věci práva na výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kdy nikdy v letech 2008 – 2016 nebyly jako účastníci řízení exekutivou a justicí povoleny poškozené nevládní organizace.

Právně přípustné stížnosti na ČR ve věci porušení evropských práv na výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a jeho členech odmítla předat Soudnímu dvoru jak Evropská komise, stejně tak je odmítl meritorně projednat také Evropský soud pro lidská práva pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).

Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedou obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.

Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) se zákazem všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření ze spáchaných a doložených zločinů proiti lidskosti Českou republikou.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13:10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a odmítl podat kárný podnět.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět.

Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010).

Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012).

Dodejme ještě, že stejně tak byly předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016.


Vlastní žádost k aktivnímu řízení desáté ústavní stížnosti pana Dušana Dvořáka sp. zn. III.ÚS 3354/16


Sdělte prosím tyto informace

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí členů a partnerů výzkumu o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci předseda soudu již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud má být Dušan Dvořák a další poškození občané takto brutálně kráceni na svých základních právech a svobodách (někteří soudci senátu č.j. III.ÚS 3354/16 i přes doložené důkazy již celkem 3 x vědomě nepravdivě uvedli, že konopí je prekurzor a věc nepředali Soudnímu dvoru a stejně jako soudci obecních, odvolacích a dovolacích soudů kauzy vůbec meritorně nešetřili stejně jako brutální porušení základních práv a svobod – konkrétně soudce Radovan Suchánek).


2) Zda předseda soudu provedl, nebo provede (nebo tímto někoho pověřil) vzdělávací seminář pro všechny soudce a asistenty soudu, že konopí není prekurzor a argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud mají být občané takto brutálně kráceni na svých základních právech a svobodách,což se v předchozích řízeních ve věci kriminalizace občanů kvůli konopí nedělo a dosud stále neděje.


3) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (viz https://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně v ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo.


4) Zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Office oprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


5) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené instituce, který je oprávněn vymahatelně věc vyšetřit, když veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016MUDr. Aleš Skřivánek, místopředseda mmmmmmmmmmmmmmm