Dodatek první ústavní stížnosti II.ÚS 664/12Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
ČAK: 12414, IČ: 73950211
kancelář: Olomouc, Riegrova 14
tel.: 603 279 603
č.ú. 2400036044/2010


Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno 2Dodatek k Ústavní stížnosti II.ÚS 664/12
Stěžovatel:    
Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
bytem Ospělov 6, 798 55 Ludmírov
pro doručování pošty Tylova 2, 779 00 Olomouc

zast. Mgr. Dominikou Kovaříkovou, advokátkou
se sídlem 772 00 Olomouc, Riegrova 14K ústavní stížnosti podané 24.února 2012 a vedené pod sp. zn. II.ÚS 664/12 dodáváme s komentářem tyto přílohy
1)        Parlamentní a vládní tisk z února a března 2012 k novele zákona o návykových látkách a novele o léčivech
2)        Kopii Usnesení ministerstva zdravotnictví ze dne 5.března 2012 ve věci povolení pěstování konopí s obsahem nad 0,3 % THC pro stěžovatele Dušana Dvořáka
Komentář k přílohám:

V příloze dodává stěžovatel v rámci  ústavní stížnosti poslanecký návrh změny zákona o NL (tzv. projekt "Marihuana do lékáren") a stanovisko Vlády ČR z února a března 2012.

Skutečnost, že tyto státní instituce navrhují změnu absolutního zákazu pěstování konopí za lékařskými účely (sporný § 24 zákona o návykových látkách), dokazuje správnost tvrzení uvedenou v článku VIII. ústavní stížnosti, že v případě tohoto zákazu jde o (jak na unijní, tak na mezinárodní úrovni) neharmonizovaný předpis, který tímto podléhá povinnosti notifikace dle směrnice 98/34. 
V opačném případě by z návrhu zákona a stanoviska vlády muselo být zřejmé, jaký závazný (unijní či mezinárodní) předpis zrušení absolutního zákazu pěstování konopí s obsahem nad 0,3 THC a  zavedení projektu "Marihuana do lékáren" předepisuje.


Dále stěžovatel dodává Usnesení MZ ČR z 5. března 2012 ve věci povolení pěstování konopí s obsahem nad 0,3 % THC pro stěžovatele vážící se k porušení LZPS v bodech V.,VI., VII. a IX. ústavní stížnosti, neboť MZ ČR zamítnutí vydání povolení (resp. zastavení správního řízení) odůvodňuje na straně 4 – 5 tak, že jde o právně nepřípustnou žádost, neboť povolení není možné dle zákona č. 167/1998 Sb. vydat.
K tomuto stěžovatel dodává a odkazuje na trestní spis Okresního soudu v Prostějově, č.j. 2T 104/2010-352, kde je uvedena komunikace stěžovatele s MZ ČR do roku 2009, které na žádosti stěžovatele o povolení k výsadbě konopí s obsahem nad 0,3 THC reagovalo pouze zamítavými odpověďmi, aniž by zahájilo správní řízení a vydalo rozhodnutí, které by šlo – pro zjevný rozpor s trestním právem a porušení ústavně garantovaných práv – žalovat.


V Olomouci dne 14. března 2012


Dušan Dvořák, v.r.