Zasláno jako příloha pro prozhodnutí předsedy Ústavního soudu č. j. SPR. ÚS 433/2015 dne 28.8.2015 ve věci kárného provinění soudců ÚS

Předmluva

Od 24.12.2013 do 26.1.2014 byl pan XY (25) v Psychiatrické nemocnici Bílá Voda bez vědomí a souhlasu soudu, v rozporu s judikaturou ESLP a proti zásadám informovaného souhlasu a proti své vůli a policií doložené protesty své a klientů vedení „nemocnice“ a opakované marné žádosti XY o propuštění z „nemocnice“, že informovaný souhlas podepsaný na Štědrý den při příjmu pod výhružkami dlouhodobého pobytu a ve stavu omámení lékaři není informovaným souhlasem. Pan XY při žádosti o propuštění s podporou externích lékařů dostal vždy na svou žádost „lékaři“ PN Bílá Voda odpověď s vyhrožováním injekcemi a odebráním osobních věcí a dne 26.1.2014 i přes protest stěžovatele řediteli PN Bílá Voda, soudnímu „znalci“. Soud nechť zváží, zda není nejen uvedené důvodem pro silnou podporu Soudu pro revizi pravidel výkonu profese soudních znalců, jejichž vědomě nepravdivá tvrzení stěžovatele velmi poškodily. Video z PN Bílá Voda ze dne 26.1.2014 na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/ s prosbami XY primáři a soudnímu „znalci“ o propuštění a výhružkami „znalce“ injekcemi a přivoláním kotelníka, je snad dostatečně  ilustrativní ukázkou zvůle. Okresní státní zastupitelství v Jeseníku ani Krajské státní zastupitelství v Olomouci nepovažovalo za hodno alespoň symbolického návrhu na potrestání „bachaře – ředitele - primáře – znalce – lékaře“ za omezování ústavně garantované osobní svobody. Uvedený „soudní znalec“ z PN Bílá Voda slíbil stěžovateli, že zpracuje objektivní posudek na stěžovatele, když jej předchozí znalci vědomě zfalšovali. Stěžovatel byl ihned po podání čtvrté ústavní stížnosti od 22.1.2014 v PN Bílá Voda na diagnostickém pobytu, ze kterého byl dne 26.1.2014 „soudním znalcem“ vyhozen pro údajné porušování režimových přestupků „nemocnice“, když šlo o reakci na to, že stěžovatel nezákonné jednání „znalce“ vůči XY oznámil Policii ČR v Javorníku.

Takové jednání stěžovatel zažil na své osobě. Po více než 10 letech se stalo oporou pro tvrzení „soudních znalců“ o nepříčetnosti stěžovatele a on se ústavními stížnostmi napadajícími rovněž neodůvodněné odmítavé rozhodnutí první stížnosti č.j.  II. ÚS 664/12 marně domáhal práv vymáhat způsobené škody a očistit své jméno. Pod smyšlenou diagnózou schizofrenie oznámenou telefonem policii ve věci nepřítomnou osobou byl stěžovatel dne 3.2.2003 policejně internován do klecového lůžka, napíchán, až se zkroutil a slintal, po přemístění 7.2.2003 z PK FN Olomouc do PN Šternberk pro zájem novinářů a marnou snahu advokátky sejít se s „vězněným“ stěžovatelem, stěžovatel z „věznice“ 12.2.2003 utekl. Jediný, kdo se stěžovatele z autorit veřejné moci zastal, byl Veřejný ochránce práv, viz http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz/. Justice zcela selhala. Soudkyně souhlasící internací stěžovatele i přes protesty rodiny a nevládních organizací a pozdní lhůtě oznámení „nemocnicí“ je dnes v invalidním důchodu v důsledku schizofrenie ([8]) .


V.
- meritorní projednání -

V posudku soudního znalce č. 750 MUDr. Jiřího Švarce, PhD. a protokolu z veřejného jednání obecního soudu ze dne 14.5.2015 je ve spisu č.j. 2 Nt 1151/2014 doloženo, že stěžovatel je právně způsobilý. Znalec na straně 15 posudku uvedl sumář předchozích řízení: “Alibistické („kolegiální“) závěry o duševní poruše Dušana Dvořáka a z toho plynoucí nepříčetnosti a následná psychaitrizace jsou pro justici jednodušší než prokazovat protiprávnost pěstování konopí člověku, který je za jeho oprávněnost ochoten tvrdošíjně a sofistikovaně bojovat.“ V závěru posudku znalec, který je primářem ústavu ochranné léčby PN Bohnice v Praze, uvedl: „U Dušana Dvořáka nadále trvá nebezpečnost definovaná vysokou pravděpodobností opakování obdobného protiprávního jednání, pro které bylo uloženo stávající ochranné léčení Okresním soudem v Prostějově (č.j. 2T 104/2010 dne 6.8.2013), tj. nedovolená výroba konopných produktů. Zcela dostačujícím ochranným opatřením před touto jeho nebezpečností je ambulantní ochranné léčení.“ Z veřejného zasedání 14.5.2015 souhrnně (viz spis): Znalec Švarc soudu sdělil velmi korektně, zda opravdu není schopen posoudit duševní stav stěžovatele i bez znaleckého zkoumání. Znalec soudu sdělil, že žádný znalec nezkoumal duševní stav stěžovatele v době skutku, který měl zkoumat. Soudní znalec soudu sdělil, že spirituální zkušenosti stěžovatele nejsou bludem, stejně jako pocit justiční zvůle a křivdy. Znalec soudu sdělil, že pěstování konopí je nechorobné a stěžovatel není nebezpečný. Znalec soudu sdělil, že – na rozdíl od předchozích „znalců“ – není od toho, aby posuzoval, zda je či není legislativa přiměřená. Znalec Švarc soudu sdělil, že nejen on by považoval stěžovatele (2008 – 2015) za právně způsobilého. Vše výše uvedené bylo v předchozích řízeních Soudu dokládáno a podepřeno důkazy „znalecké práce znalců“ s označování stěžovatele světově unikátní diagnózou, že mu vždy od dubna do září, když rostě konopí, vyměkne mozek a on nechápe, že páchá trestnou činnost, leč rodina a přátelé a kolegové výzkumu či nemocní občané si ztráty rozlišovacích, rozpoznávacích a ovládacích schopností při styku se stěžovatelem nevšimli ([10], [11], [12], [13] atd.), nebo psali  v čele s emeritní rektorkou Univerzity Palackého prof. MUDr. et PhDr. Janou Mačákovou, CSc. znalcům, že mohou mluvit pravdu, protože stěžovatel žádný trestný čin nespáchal ([14]). Koncentraci servility, arogance a vědomého nezákonného jednání „znalců“ subsumoval do svého „znaleckého zkoumání“ – při vědomí níže uvedeného – prof. MUDr. Vladimír Hosák, PhD., když 12.1.2015 obecnímu soudu při veřejném projednání uvedl, že stěžovatele je potřeba až na rok zavřít v ústavu, protože se protiví zákonům, což je známka vážné duševní poruchy, kterou umí psychiatrie napravit, konkrétně pak u stěžovatele vysokými dávkami antipsychotik, na které, jak „znalec“ věděl, měl stěžovatel velmi negativní zdravotní následky ([15]). Nebýt znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD. a jako lev se ve prospěch stěžovatele bijícího advokáta JUDr. Richarda Nigrini, PhD., tato pátá ústavní stížnost by nebyla podána. Tato stížnost byla odmítnutá Soudem k meritornímu projednání pod. č.j. IV.ÚS 4859/12 jako stížnost ve věci stažené obžaloby  u druhé konfiskace provedené 3.9.2010. Stěžovatel znal osobně a nejen z vyprávění klientů, které léčil na „důsledky konzumní civilizace“, velmi dobře praktiky psychiatrických ústavů připomínajících dodnes kobky Bastily, jen přelakované civilizačním balastem sterilní čistoty a farmaceutických výdobytků ovládání mysli a vůle člověka dealery v bílých pláštích ([16]).

VI.
-        relevantní skutkové a právní okolnosti -

1.     Dne 9.4. 1980 zasadil stěžovatel pod dohledem svých rodičů ([17]) v rodinném bytě na balkoně třetího patra I.P.Pavlova 42 b v Olomouci první rostliny konopí. Jako erudovaný odborník a adiktolog (specialista v oboru návykových nemocí) se po 20 letech pevně rozhodl, že změní prolhanou politiku prohibice plodící tolik tragédií a lidských neštěstí a enormních škod a popírající samou podstatu právního státu demokratické země a pramenů práva přijatých do Smlouvy po největší krizi lidskosti v písemných dějinách.

2.     Stěžovatel na výročí pádu Bastily 14.7.2000 ([18]) rozhodně nevěděl, jak změnu provede. V roce 2000 byla stěžovatelem po pěti letech budování slavnostně otevřena všechna odborná pracoviště Střediska prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum v Olomouci včetně stacionáře pro děti v ohrožení a substitučního programu pro dospělé závislé na opiátech z černého trhu, chráněných dílen a domu na půli cesty. Stěžovatel byl autorem, zakladatelem, investorem, ředitelem a odborným pracovníkem střediska. Středisko mělo od roku 1996  podepsánu Smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého ([19]). Výčet pozitiv spolupráce s univerzitou pro občany byl doložen exprimátorem Olomouce a poslancem Martinem Novotným nejen k první bez odůvodnění odmítnuté a neprojednané ústavní stížnosti Soudu č.j. II. ÚS 664/12 dne 13.4.2012 ([20]) a primátorův dopis byl datován 16.9.2010 ([21]) Mimo jiné se díky tomu podařilo na důkazech prosadit další léčebnou modalitu pro vysoce infekční hepatitidy, kromě vydání skript, pořádání mezinárodních konferencí, stáží či vzniku InternetPoradny.cz zaměstnávající těžce postižené spoluobčany. Galerie U mloka v objektu střediska v centru Olomouce hostila především mladé začínající umělce, od roku 2000 rovněž básníky. V roce 2000 stěžovatel jako vedoucí kolektivu také vydal a rozeslal snad pro úplně všechny členy Vlády ČR, Sněmovny a Senátu Česko-britskou  srovnávací studii, ve které bylo na důkazech doloženo, že programy snižování rizik (uvedené v důvodové zprávě trestního paragrafu šíření toxikomanie v novém trestním zákoníku) nejen humanizují celou společnost a slouží veřejnému blahu, ale jsou rovněž vysoce ekonomicky výhodné pro státní a veřejné rozpočty včetně rozpočtů obecních( [22]) 10.10.2000 hostila Olomouc v aule budovy rektorátu na Filozofické fakultě UP přední osobnosti oboru z české i britské strany. Dokonce tato konference stála britskému premiérovi Tony Blairovi za osobní zdravici stěžovateli skrze olomouckou radnici, kde byli šokováni, protože stěžovateli radní nemohli přijít na jméno. Moudrý osud stěžovatele 15 let vedl oklikami a zkouškami - výšinami a hlubokými bažinami. Nebýt víry v lidskost, nebýt těžce zkoušené a stále podporující leč zcela vyčerpané rodiny a nebýt také řady laskavých spoluobčanů, kolegů a přátel a také tolika utrpení, zrad a bolesti, které stěžovatele učinily ještě pevnějším, leč zcela podlomily (nejen) jeho zdraví, tato nabídka právního řešení velké právní krize by nebyla Soudu předložena k posouzení ([23]).  

3.     Stěžovatel je ctitelem demokracie, umění a vědy. Stěžovatel je ctitelem filozofie i náboženských nauk, nikoliv politických stran a církví. Stěžoval netušil, že bude ve vlastní zemi dohnán tak daleko - jak po prvním odsuzujícím rozsudku jako ředitel Edukativní konopné kliniky v Praze (EKK) dne 27.10.2010 ([24]) uvedl v nadsázce přátelům před budovou Okresního soudu v Prostějově -, že dnes mu nezbývá jiného právního řešení, než  na výročí okupace dne 21.8.2015 na sedmém ročníku Noci básníku na permanentně okupované a konfiskované farmě v Ospělově založit Konopnou církev a dne 3. 10. 2015 ve Vídni European Cannabis Church ([25]), aby nikoliv jako vedoucí výzkumu, ale jako Velekněz hájil nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná práva ([26]) členů církve a práva svá a členů jeho rodiny a nejen ve věci modlitebního předmětu konopí, ale všech prohibovaných drog, bylin, hub a entheogenů. Je Soudu známo, že 50 let po olomoucké konferenci Konopí jako lék pořádané na Den lidských práv 10.12.1954 přijal již v době našeho členství Evropský parlament Cataniovu zprávu navrhující zrušit prohibiční model zločinu, tragédií a škod, aby však členské země přijaté závěry nikdy neimplementovaly do národních politik ([27])? Je Soudu známo, že vědci a lékaři Evropy a Ameriky přijali deklaraci, že konopí je základním lidským právem ([28])? Je Soudu známo, že nevládní organizace z celého světa sdružující občany léčící se konopím podepsaly v Praze 8.3.2015 na konferenci Medical Cannnabis Prague memorandum adresované OSN ke zrušení prohibiční politiky a zástupci OSN se už dokonce veřejně omlouvají a hovoří nejen o odborně neudržitelné, ale i morálně neobhajitelné prohibiční politice a rekodifikaci konopí v březnu 2016 na jednání OSN ve Vídni do skupin látek nepodléhajících přísné kontrole, když již dnes je jasné, že tato politika je nejen nemorální, ale především v rozporu s mezinárodními úmluvami ([29])?

4.     Rovněž také v naší zemi moc zákonodárná a exekutivní alibisticky přehodila vší svou odpovědnost za plnění regulatorní role na moc soudní, čehož jsou nejen rozhodnutí  Soudu č.j. Pl.ÚS 13/12 ze dne 21.7.2013 a  č.j.  III.ÚS 934/13 ze dne 20.2.2014 a stanovisko TK NS č.j. Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014 smutným důkazem vychýlení demokratických principů dělby moci a lhostejnosti k ústavnosti přijímaných norem.

5.     Jak stěžovatel doloží na důkazech, v předchozích odmítavých rozhodnutí Soudu vůči stěžovateli, šlo jen o přípravu půdy pro opětovně neoznámený předpis Evropské komisi č. 50/2013 Sb. – zákon konopí do lékáren. Novelizace nebyla opět oznámena Komisi i přes varování Parlamentního institutu ([30]). Nejvyšší soud i v roce 2015 opětovně vědomě mylně označil novelizace ZoNL za nepotřebné oznámení Komisi a opětovně odmítl položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU (SDEU) žádané stěžovatelem podat od roku 2010 v souladu s 3 nálezy Soudu a mezinárodními úmluvami dle čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU (SFEU). Nejvyšší soud tak rozhodl i přes doložení čísla první české notifikace ZoNL po vstupu do EU uvedené pod č. 2012/329/CZ (viz databáze TRIS) s platností od 1.1.2014, a to novelizací ZoNL zákonem zapomnění č. 273/2013 Sb. Nejvyšší soud tak učinil i přes jednoznačné doložené stanovisko k potřebě notifikace novelizace ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. od Úřadu pro technickou normalizaci ([31]) a ministerstva zdravotnictví ([32]),  náhle se hrdě hlásícího k první notifikaci ZoNL. Jak bylo Soudu doloženo opakovaně ve stížnostech s podrobnou analýzou ZoNL z unijního i českého práva (viz spis: ZoNL jako technický předpis dle Směrnice 98/34/ES anebo www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie), exekutiva opět selhala. Exekutiva notifikovala u Komise jen předpisy ZoNL, kterými se stěžovatel bránil, právo stěžovateli ale přiznáno nebylo. Dodejme, že první notifikace od vstupu ČR do EU proběhla až po klíčových změnách pravidel zacházení s konopím v § 8  § 5, odst. 5 ZoNL novelizacemi č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb. a tyto jsou v souladu s ustálenou judikaturou SDEU právně nevymahatelné! Není dané jednání popřením zásad právního státu? První kartel však proběhl ještě před prvním odsuzujícím rozsudkem stěžovatele 27.10.2010, což bude doloženo na důkazech. Připomeňme Soudu znění závěrečné řeči stěžovatele a jeho manželky u OS v Prostějově 26.10.2010 při prvním trestním řízení([33]), dále znění první ([34]), druhé ([35]), třetí ([36]) a čtvrté ([37]) ústavní stížnosti, které nebyly nikdy meritorně projednány a věcně a na důkazech vyvrácena argumentace stěžovatele. Stalo se tak i přes doložené důkazy prospěchu nemocnými občany u OS v Prostějově v roce 2010 opakovaně ([38]) nebo písemných prohlášeních určených do spisů i s čísly OP ověřenými i notářsky ([39]), nebo svědectvích osobních a písemných od lékařů žádajících Evropský soud pro lidská práva aplikovat předběžné opatření dle čl. 39 proti České republice s ohledem na porušení čl. 2 a 3 právně (ne)vymahatelné Evropské úmluvy o lidských právech([40]) popřením práva na život a mučení občanů. Lékařem soudním znalcem bylo exekutivě, soudům a při sedmé žádosti o policejní ochranu 11.5.2011 k danému trestnímu stíhání a další obžalobě stěžovatele všemi zřizovateli EKK uvedeno ([41]), že byly konfiskacemi 18.9.2009 a 3.9.2010 spáchány zločiny s následky smrti dle 4 odstavce § 149, resp. útok proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku dále vyvoláno obecného ohrožení a neposkytnutí pomoci trpícím a šíření poplašné zprávy policií, státními zastupitelstvími a soudy. Toto bylo doloženo také vládě opakovaně a 4.3.2011 byla Vláda ČR marně žádána vydat povolení, které nikdo nevydával. Povolení dodnes nikdo nevydává, byť trestní zákoník hraje Soudem uznanou licoměrnou hru s občany, „kdo bez povolení, bude potrestán“([42]). Současně je v trestním spisu č.j. 2 T 65/2011 předcházejícímu ochrannému opatření o zabrání věci doloženo cca 230 objednávek na vypěstování konopí se všemi identifikačními údaji občanů a podpisy včetně objednávky těžce onkologicky nemocné Olgy Novotné svědčící 26.10.2010 u OS v Prostějově s lékařskou zprávou o mizejících nádorech, aby byla umučena a v dubnu 2011 pár dní po dříve zbytečné operaci ve velikých bolestech zemřela. Nechť se Soud laskavě podívá na You Tube na sekvenci filmu Konopné pašije od 18:00 – 19:15, 24:30-45, 33:00-15 a 37:10-40 minuty s výpovědí paní Olgy Novotné, nebo stejně tak umučeného a celý parlament na kolenou prosícího onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma ([43]) od 9:45-12:10, 31 – 32 minuty.  Stěžovatel marně upozorňoval od června roku 2010 členy nové Sněmovny a vlády, že ministerstvo zdravotnictví nemá notifikován předpis, který může být katastrofou i politickou, nejen ekonomickou. Stěžovatel upozorňoval, že jsou působeny tragédie a škody a „zastupitelé lidu“ ztratili lidskost. Dále Sněmovně stěžovatel oznamoval, že v době nevymahatelného předpisu odmítá  MZ ČR vydat povolení žádaného stěžovatelem od roku 2000 a od roku 2008 prostřednictvím nevládních organizací, jichž byl jednatelem. Stěžovatel se sešel 8.4.2010 ve Sněmovně na semináři o léčbě konopím s ředitelem Národní protidrogové centrály Jakubem Frydrychem k žádostem o policejní ochranu podaných policejnímu prezidentovi a následně i vládě, aby i po druhé konfiskaci dne 3.9.2010 v Cafe Therapy ve Školní ulici v centru Prahy pravděpodobně dne 8.12. 2010 ředitel NPC Jakub Frydrych sdělil stěžovateli, že policejním prezidentem vzkazovaný § 31, odst. 1 trestního zákoníku (přípustné riziko) je maximum možného právního jištění netrestnosti skutku stěžovatele. Toto a řadu dalších ustanovení stěžovatel v argumentaci používal, leč včetně Soudu toto nikdo nevyvrátil a ani se tomu v rozhodnutích nevěnoval. Copak Soud věděl, že lze společensky prospěšného jednání dosáhnout jinak? Pokud ano, proč nenapověděl stěžovateli? Stěžovatel v první stížnosti jasně naznačoval Soudu, že přiznání práva stěžovateli ještě neznamená neřízenou legalizaci. Jen kvůli výši doložených pohledávek stěžovatele? Stěžovatel po volbách 2010 opět jednal s novými poslanci. Ihned po volbách s poslankyní za Olomoucký kraj a lékařkou Jitkou Chalánkovou, která stěžovatele znala roky osobně. Jednal s dnešní paní manželkou expremiéra Petra Nečase, která premiéra zastupovala, schůzka trvala hodinu a byla více než měsíc před druhou konfiskací dne 3.9.2010 ([44]) O necelý rok později premiér Petr Nečas dne 31.5.2011 po seznámení s tragickými dopady zvůle a neochoty vydat povolení EKK, vyhrožoval stěžovateli pokutou 10 mil. Kč, pokud bude dále on a EKK pomáhat trpícím a sdělením, že technické předpisy ZoNL není při novelizaci potřeba oznámit Komisi! Petr Nečas půl roku předtím oznámil stovkám prosících občanů píšících do parlamentu a vlády prosebné dopisy, že za jejich utrpení a nedostupnost konopí a jejich kriminalizaci mohou kuřáci marihuany ([45]) Dne 30.10.2010 odeslaly ženy léčící se na onkologická a další onemocnění v EKK otevřený dopis ministru zdravotnictví (rovněž viz spis). Po Česko – slovenské deklaraci práv občanů Evropy z 28.10.2010 adresované primárně ženám – matkám v obou národních parlamentech byl stěžovatel pozván k řešení věci na schůzku s pozdější místopředsedkyní vlády pro boj s korupcí Karolinou Peake dne 10.1.2011 do Sněmovny. Pozdější ministryně v přítomnosti svědků včetně onkologicky vážně nemocného mluvčího EKK Mgr. Zbyňka Kopřivy po právním poučení slíbila rukoudáním, že půjde v řádu dnů, nikoliv měsíců či týdnů, za ministrem vnitra Radkem Johnem a ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem a budou se snažit přesvědčit nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana PhD., aby vydal u NSZ marně žádaný pokyn obecné povahy, který by pomohl všem občanům, kteří používají konopí k terapii po jejich registraci u zvoleného subjektu a vydání jednoduché kartičky v souladu s mezinárodními závazky, judikaturou, §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, aby policie již nikdy nezkonfiskovala konopí a oni nebyli obětí státní zvůle. Lhostejná a nic nečinící místopředsedkyně vlády Karolina Peake, která v květnu 2011 podala na stěžovatele trestní podnět za vyhrožování a ten byl nepravomocně odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 1([46]), rovněž toto slíbila rukoudáním onkologicky nemocnému Mgr. Zbyňku Kopřivovi,  kterému konopí úspěšně prodlužovalo život a byl účastníkem schůzek stěžovatele na MZ včetně jednání se Sociálním výborem Sněmovny, anebo happeningu Revoluce s kytkou v ruce 17.11.2010, za který byl stěžovatel obviněn za ponechání kýblů s hnojem před budou Sněmovny. Akce následovala po otevřeném dopisu odborné společnosti Konopí je lék,o.s. mezinárodní konferenci Pražské drogové fórum a petice za Léčebné konopí ze dne 5.11.2010 ([47]) Jen na základě lhostejnosti odpovědných a problémů EKK a enormního stresů a útrap spojených se znovu propuknutím onkologického bujení, kdy byl mluvčí EKK navíc zneužit nezákonně jednajícími pachateli TČ uvedenými jmenovitě na http://edicepetlice.blogspot.cz/ bez jakéhokoliv zájmu OČTŘ, Zbyněk Kopřiva dne 8.1.2012 zbytečně předčasně zemřel. V odkazu je možné vidět jednu z posledních tiskových zpráv Mgr. Zbyňka Kopřivy ze dne 8.2.2011, kdy EKK hostila všechny pražské protidrogové koordinátory včetně fotografie matečních rostlin ([48]) Citujme hlavní pražskou protidrogovou koordinátoru Mgr. Ninu Janyškovou po návštěvě EKK: “Seznámili jsme se s pracovištěm vysoké  profesionální a odborné úrovně. Klinika, krom jiného, připravuje osvětové i odborné  přednášky pro  učitele i studenty. Pražští protidrogoví  koordinátoři  budou  o programu informovat ředitele škol a rozhodně jim spolupráci s  Edukativní  konopnou klinikou doporučíme“ Pokračujme v chronologii do podání obžaloby 2 T 65/2011. Po několikaměsíčním mlčení a žádostech o vyjádření ministryně Karoliny Peake stěžovatel jednal s celým Sociálním výborem Sněmovny dne 6.4.2011, který oznámené zločiny státem placených funkcionářů na vlastních občanech vzal pouze na vědomí bez přijetí jakýchkoliv opatření! Slovenská vláda a za ČR reagující pouze a jen prezident Václav Klaus (+ Karolina Peake) dne 3.12.2010 označili Česko-slovenskou deklaraci práv občanů Evropy ([49]) přijatou na návrh odborné společnosti Konopí je lék,o.s. dne 28.10.2010 v slovenské Holiči, za nepotřebnou k akutnímu přijetí legislativních úprav ([50]). Deklarace byla podepsána v den výročí vzniku společné republiky českými a slovenskými nevládními organizacemi pod supervizí Evropské koalice pro spravedlivou politiku drog (ENCOD) den po prvním odsuzujícím rozsudku stěžovatele dne 27.10.2010 u OS v Prostějov a druhé konfiskaci výzkumnické farmy stěžovatele dne 3.9.2010, která je předmětem ochranného opatření a odmítnutých stížností a dovolání. Z nejvýznamnějších jednání v dalších letech uveďme, že stěžovatele jednal přes hodinu s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem dne 26.7.2012 u něj v kabinetu ministra na jeho pozvání a současně na podatelně MZ ČR oznámil v podání 18 odrůd konopí k terapii, vše marné. Shrnuto: Absolutní nezájem zastavit páchání zločinu, odpovědní primárně přemýšleli, jak konopí zobchodovat. Věta ministra MUDr. Leoše Hegera v úvodu setkání se stěžovatelem a jeho 2 kolegy - svědky, že stěžovatel má navrhnout řešení, citujme „aby z toho oni něco měli“, stěžovatele šokovala. Stěžovatel sdělil ministrovi věc vyřešit s primárními neobchodními atributy práva dokládajíc důkazy prospěchu a tragédie, které občané zažívají a media je zcela přehlíží a nežádají vyvodit důsledky za jednání odpovědných. Stěžovatel ministrovi sdělil, že obchodní atributy nese zákon č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren, který je právě projednáván ve Sněmovně. Společně s unijním právníkem ministrovi vysvětlili a následně zaslali písemně, že věc je za stávající legislativy řešitelná a že judikatura v rozsudku Josemans jasně určila právo na léčbu a výzkum konopí, že se tímto neprotiví (právně nevymahatelným) úmluvám OSN, na které se všichni „experti“ odvolávají, ale ani preambuli si nepřečtou. Dne 12.7.2012 bylo vzápětí po jednání zdravotnického výboru Sněmovny k zákonu č.50/2013 Sb. konopí do lékáren zveřejněno video s názvem Kdo  se bojí konopí (viz YOU TUBE), kde je vidět, jak poslanci osobou předsedy výboru MUDr. Borise Šťastného, posílají za tichého souhlasu ministra zdravotnictví na pana Stanislava Pence policii, když ten přišel pokorně na výbor poslancům ukázat konopí a vysvětlit, proč je zákon podvod, ve vší slušnosti a věcnosti. Pokud by Soud viděl odpovědi poslance Borise Šťastného na dopisy prosících popisujících zrůdnosti systému a jeho důsledky, lze je dát přes kopírák. Předseda ZDRAVOTNICKÉHO výboru a LÉKAŔ odkazoval stále občany na nikým ze státních orgánů nectěnou judikaturu Nejvyššího soudu k netrestnosti léčby konopím z 30.1.2008. Když občané oprávněně napadali, že tuto judikaturu nikdo nectí, ani soudy a je jim k ničemu, poslanec už neodpověděl. Naprostá většina poslanců vůbec občanům ani neodpovídala, plnili úspěšně úkoly, jak co nejvíce zadlužit republiku. 

6.     Cena 180 gramů konopí (PLEVELE) za 50 tisíc Kč/měsíčně v lékárně od 1.8.2015 jen ke kouření a jen vysoce omamného je výsledek tohoto výše a níže uvedeného kartelu! Konopí určené primárně pro občany se starobním a invalidním důchodem nebo vážně a chronicky nemocné, kteří jsou mnohdy rádi, když zaplatí nájem a na asistenta nemají. Stejně asociální dřívější vláda změnila kriteria pro příspěvek na péči a získání invalidního důchodu a zakončila vládnutí s nejděsivějším schodkem v historii, jak mocně šetřila a strašila občany složenkami s dluhem 120 tisíc Kč/občana před volbami v roce 2010 a výsledkem cca 150 tisíc Kč/občana k odchodu dnešní paní Nečasové ze Strakovy akademie v poutech. Parafrázujme praxi dialogem klientů zdravotnického systému zákon bílých límečků z úcty k Soudu raději pod čarou ([51]). Děje se tak 7 let od registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u České republiky a 10 let po vstupu do EU.

7.     Vzdělaní a svéprávní lidé patří do vězení, když se zaopatří sami, nebo když nejsou bohatí a hloupí a jiné pomoci není? Nebo když se sdruží, jak stěžovatel činil, aby si pomáhali, Aby vytvořili minimální standard kvality oboru od semene po různé aplikace? Jsou odsouzení, když chrání občany naprosto zmatené zprávami na internetu před mnohdy vysoce toxickým neřádstvem z černého trhu? Když ČT odmítla plnit veřejnoprávní roli a vědomě podporuje zločin? Ani ředitele Kriminalistického ústavu nezajímalo, jak bylo Soudu doloženo, že konopí může být na černém trhu toxické. Policisté sledují jen THC, to však nikdy nikomu neublížilo a nezabilo jej, vysoká toxicita konopí a výtažků na černém trhu však byla EKK a jejími chemiky doložena opakovaně. Nehledě na fakt, že na černém trhu nikdo neví, jak je konopí složené a mezi odrůdami jsou až stonásobné rozdíly v poměru klíčových kanabinoidů a koncentraci látek, jak bylo Soudu rovněž doloženo analýzami přednosty Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci, který pro výzkum látky měří ([52]).  

8.     I kdyby konopí vůbec neléčilo, jakože pomáhá tam, kde oficiální medicína selhává ([53]) nebo  když „pomáhá“ za cenu devastujících sekundárních následků,  nikdo nemá v demokratické zemi práva určovat dospělému člověku, co si strká do pusy, nebo jinam. Je znakem civilizovaného práva, že odsouzeníhodný čin, natož zločin, musí být doložen důkazy doloženou škodou či ohrožením, to se však vůbec neděje a hrdinská mačetová policie si políčka občanů za potlesku ČT obhlíží nejprve z vrtulníku. Policie dostala mocí zákonodárnou zcela volnou ruku k řešení věci, která je represí neřešitelná a neskutečně korumpuje. Desetitisíce nevinných občanů žije ve strachu před policií nebo zlým sousedem, který je udá jako za bolševika. Přestože povolení dodnes MZ nevydává, lidé jsou s presumpcí viny vláčeni trestním řízením a mají se vyvinit (?) z prospěchu, užitku a radosti, kterou sobě činí. Copak relaxace pomocí byliny je škodlivá? Když na jednání s ministrem zdravotnictví označil stěžovatel ministrovu večerní relaxaci se sklenkou vína za fetování, jen kulturně jinak nazývané, ministr pochopil, leč neučinil nic, byť řešení existuje a existovalo. Právě v důsledku prohibice je dnes ohrožena mládež mnohdy jedovatou jen a pouze na omamný kanabinoid THC obsaženou marihuanou z indoorových pěstíren, protože konopí kořenovým systémem čistí půdu. Jistě není pro Soud obtížné se upamatovat na věk mladosti, kdy zakázané ovoce nejvíce chutná. Není s podivem, že ilegální drogy jsou dnes pro mládež dostupnější, než regulované drogy. Problém, který patří řešit rodině, je přehozen na bedra státu, ten se však chová a vždy bude chovat jako slon v porcelánu. Císař je nahý, které dítě to řekne první?

9.     Proč nemohl stěžovatel ([54])jako opakovaně od roku 2000 ceněný sociálně prospěšný podnikatel nominovaný opakovaně do prestižní soutěže Ernst & Young (nominovala švýcarská nadace Schwab Foundation) Podnikatel roku v kategorii Sociálně prospěšný podnikatel po celé Evropě distribuovat neomamné (nekosmetické) masti z konopí ([55]), když již v roce 2008 po prvním turné Konopí je lék doložil ([56] )a legislativa byla na jeho straně včetně unijní a české judikatury, že není potřeba amputací končetin diabetiků (cca 10 tisíc ročně dle UZIS, tzn. škoda cca 5 miliard ročně jen na veřejných a soukromých zdravotnických výdajích dle studie Diabetologického centra v Praze pouhý rok po amputaci a bez bolestného a dalších tragických následků pro celou rodinu ( [57]). Nehledě na množství vytvořených pracovních příležitostí pro zdravotně postižené a rozvoj venkova s pěstírnami na zahrádkách občanů v souladu s § 29 ZoNL a § 5, ods. 5 ZoNL od 20.5.2004 (do 1.4.2013) bez povinnosti hlášení úřadům, čímž se stěžovatel bránil, právo dané zákonem mu však přiznáno nebylo. Stěžovatel doložil opakovaně důkazy nejen o hrubém porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech nejen Evropskému soudu pro lidská práva (7x) a Evropské komisi (2x) k opakovanému porušení čl. 34 SFEU a čl. 267, ods. 3 SFEU dnešní Lisabonské smlouvy ([58]). Necelého půl roku před první konfiskací dne 22.4.2009 v pražském hotelu Diplomat na konferenci ministrů EU přitom byla otevřená bezbariérová škola pro dospělé Ateliér ALF, které byl stěžovatel autorem a ředitelem, uvedena mezi příklady dobré praxe EU za vysokou finanční efektivitu, aby ji pochopitelně čeští úředníci jako živoucí důkaz reformy terciárního vzdělávání od 30.8.2008 ([59]) zlikvidovali a odstřihli od peněz na rekvalifikační programy, ač nejprve mluvili o povinnosti pětileté udržitelnosti projektů EU. Likvidace se úředníkům ÚP HMP povedla pouze částečně, přestože autorské rekvalifikační programy Ateliéru ALF v „soutěžích“ získávaly firmy vzniklé nedávno, či zcela nezkušené a na dostupnost pro znevýhodněné spoluobčany se nehledělo. Ateliér ALF,o.s. jako jeden ze spoluzakladatelů EKK měl všechna potřebná živnostenská oprávnění k jednání dle § 5,odst. 5 ZoNL a na pokusnictví živnostenský úřad žádná živnostenská oprávnění nevydával. Přesto nesměl stěžovatel masti a jiné produkty vyrábět, protože policie vše konfiskovala. Uveďme ilustrativní příklady a odlišná  řešení státních orgánů. Když stěžovatel s manželkou a odbornou společností Konopí je lék,o.s. zdanili první úrodu zkonfiskovaného konopí, přestože úředníci FU jsou školeni, že mají zdanit i peníze z trestné činnosti a tímto se nezabývat, úředníci FÚ odmítali konopí zdanit! 11.9.2014 v Olomouci při slavnostním otevření Edukativní konopné kliniky Sanitas Animae ([60]), která je po negativních zkušenostech z Prahy a likvidaci EKK v roce 2012 k druhému výročí od zahájení EKK (11.9.2010, resp. 28.9.2009), pouze virtuální vzdělávací klinikou pro členy výzkumu, se stěžovatel dozvěděl od majitele pronajaté restaurace k slavnostnímu zahájení, že jeho maminka je onou úřednicí FÚ, která měsíc nespala nevědouc jak naložit se zdaněním konopí stěžovatele, jeho manželky a Konopí je lék,o.s., Danou společnost stěžovatel spolu s manželkou a dalšími založili po judikátu netrestnosti léčby konopím ze dne 30.1.2008 (č.j. 3 Tdo 52/2008 - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) na výročí pádu Bastily dne 14.7.2008 s adresou výzkumnické farmy 79855 Ospělov 6. Registrace u ČR proběhla dne 7.8.2008. Nakonec nadřízený FÚ v Ostravě vymyslel, že pokud je konopí zakázané, tak vlastně neexistuje a nemůže být  zdaněno a použili ustanovení § 37, odst. 2 starého občanském zákoníku, což je doloženo důkazem s odpovědí Finanční správy na stránkách s náhradou škody za první konfiskaci ([61]). Pokud se Soud začte do archivu náhrady škod za první konfiskaci, nechť je ubezpečen, že jde jen o drobný zlomeček pohledávek. Ministr financí Andrej Babiš brzy zjistí, že mu předseda rozpočtového výboru (20.5.2004, viz nenotifikovaný § 29 ZoNL) a dlouholetý ministr financí ing. Miroslav Kalousek notně zavařil, protože byl gestorem §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL  a navíc v čas, kdy jej a další netečné „zákonodárce“ občané roky prosili o smilování a civilizované řešení nejen po judikátu nejvyššího soudu o netrestnosti léčby konopím dne 30.1.2008. Uvedená ustanovení ZoNL spadají formálně pod ministerstvo zemědělství a věcně pod Celní správu, tzn. ministerstvo financí. Opravdu není pod svícnem tma největší a nechápeme, proč jsme jedním z největších producentů marihuany v Evropě? Pokud byl stěžovatel v Praze, policie si nikdy s ohledem na § 31, odst. 1 trestního zákoníku nedovolila na EKK zaútočit a zkonfiskovat majetky a poškodit nevinné občany. Když ministryně zdravotnictví Dana Jurásková při předávání vládní ceny stěžovateli dne 4.12.2009 za www.konopijelek.cz obdržela od stěžovatele konopné produkty Konopné apatyky královny koloběžky první, úředníci MZ na stěžovatele podali Národní protidrogové centrále trestní podnět. NPC, jak bylo Soudu doloženo, nechalo produkty (mast, tinktura, herba, extrakt z květu) změřit u Kriminalistického ústavu. Přestože extrakt obsahal vysoce přes 60 % THC, stěžovatele NPC neobvinila a jen o tomto učinila zápis na EKK, protože na NPC stěžovatel odmítal dojít a chtěl , aby komisaři NPC viděli EKK zevnitř nejen očima tajného agenta jako 28.9.2009 ([62]) při slavnostním otevření Konopné apatyky královny koloběžky první. Komisař NPC mezi nemocnými seniory dostávajícími právě konopí dne 9.6.2010 ([63]) podepsal zápis o předání konopných produktů ministryni zdravotnictví a ujistil seniory, že NPC nemá zájem na EKK zaútočit. Dne 11.9.2010 při slavnostním otevření všech oddělení EKK včetně mateční pěstírny ([64]),  na což byl poskytnut milionový dar městem Prahou dne 11.5.2010 oznámený ten samý večer na velkém benefičním koncertu v Praze v Akropolis ([65]), tak ve stejný den 11.9.2010  pracovníci NPC na jiném konci Prahy v Kobylisích po přivolání k zajištěným 8 rostlinám konopí svědecky doloženým jako rostliny pro ženu těžce nemocnou RS navrhli 3 rostliny okamžitě zlikvidovat jako neexistující, aby nešlo o trestný čin, neboť tehdejší legislativa považovala 5 rostlin za přestupek. Policisté NPC se zachovali jako soucitní lidé, avšak i tak mohli věc zcela přejít a využít § 29 ZoNL, judikatury a nekonat vůbec, protože nebylo možné společensky prospěšného jednání dosáhnout jinak a šlo o krajní nouzi a jednání bylo legální. Když se v roce 2014 ředitel NPC Jakub Frydrych dozvěděl, že Mendelova univerzita v Brně pěstuje pro policii bez jakéhokoliv povolení a dokumentace konopí a vyrábí z něj tzv. marihuanu, jela NPC věc do Brna vyšetřovat, leč státní zastupitelství je na cestě zastavilo a poslalo zpět do Prahy. Když stěžovatel podal na dané policisty odebírající ve velkém marihuanu bez jakékoliv dokumentace trestní podnět, nejprve MSZ v Brně uvádělo, že šlo o vědeckou práci univerzity, pod doložení důkazů, že tak v žádném případě nebylo, se stěžovatel dozvěděl, že na dané jednání policie se vztahoval § 31 odst. 1 trestního zákoníku, který stěžovateli nikdy přiznán nebyl a Soud neuměl oponovat a neoponoval, leč odmítal projednat ([66]).

10. Zpět ke kartelové dohodě. Neoznámený předpis č. 50/2013 Sb konopí do lékáren s platností od 1.4.2013 měnící zcela kardinálně a bez opět bez notifikace (nyní) § 5, odst. 5 ZoNL ve spojení s vyhláškou č. 221/2013 Sb. notifikovanou pod č. 2013/288/CZ u Evropské komise v režimu pro katastrofy jako byla metanolová kauza (viz TRIS a zdůvodnění nouzového režimu údajnou obavou o zdraví občanů cyniky na MZ), se pokoušejí předkladatelé zákona č. 50/2013 Sb. díky extrémní a oprávněně kritizované ceně plevele v lékárně skrýt přes veřejné zdravotní pojištění bez jediné srovnávací studie daných genetik konopí pro léčebné použití a existence odrůdové knihy medicínských odrůd konopí označujících charakteristiky dané odrůdy na určitá onemocnění. SUKL na zcela nekompetentní a občanům škodící aktivity s konopím a vytvořením agentury SAKL už údajně utratil z veřejných prostředků přes 100 milionů korun. SUKL jako nezákonný monopolista přitom nemá ani příbalové letáky, jak stěžovateli uvedl, takže naprosto nepoučení lékaři ani neví, jak konopí dávkovat, zpracovávat, nebo na které nemoci je odlišné složení vhodnější, což je teprve před námi, leč srovnávací výzkum a výzkum kauzální léčby je téměř celosvětově zakázán, protože konopí nejde patentovat a řada farmaceutických firem by byla ohrožena. To je skutečný zločin SUKLu a MZ ČR na občanech a hazard s jejich zdravím a cílená sabotáž využití konopí v terapii! Současně je přehlíženo vědomé krytí hulení marihuany bohatců pod rouškou zákona předloženého ke schválení „expertem“ kandidujícím na „drogového cara“ Evropské unie v roce 2014 MUDr. Pavlem Bémem, exprimátorem Prahy, bývalým ctěným kolegou stěžovatele, kterému nejen při otevření prvního odborného pracoviště EKK Konopné apatyky královny koloběžky první v Praze na Žižkove na sv. Václava dne 28.9.2009 důvěřoval (fotografie a reportáž utajuje týdeník Reflex). MUDr. Pavel Bém se pod přísahou meče zavázal stěžovateli, že se zachová jako rytíř a nejen mast k prevenci amputací končetin diabetiků prosadí, zákonem konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. ji naopak zakázal zcela explicitně, když byl bez notifikace změněn § 5,odst. 5 ZoNL ve spojení s novými §§ 24a) a 24b) ZoNL. Na dané ustanovení §  5,odst. 5 ZoNL stěžovatel odkazoval opakovaně, leč nikdo nesdělil, jak je ustanovení slova pokusnictví myšleno, současně Soud věděl, že policie vůbec neumí definovat vzorek pro měření obsahu THC v konopí a postupuje v rozporu se zákonem ([67]). O to smutnější slepota pro všechny, že se tak děje v zemi, kdy výzkum započal. Současně „experti“ MZ vyhláškou zakázali neomamné genetiky konopí vhodné například na popáleniny, diabetes, autismus, epilepsii, některé typy onkologických onemocnění nebo zcela nově na srůst kostí, jak doložili nedávno vědci z Izraele ([68]). Zákonem v Komisi neoznámených §§ 24a) a 24b) ZoNL dle zákona č. 50/2013 Sb. zakázali vyrábět omamné či neomamné produkty konopí s cíleným transportem léčiva v hlubokém rozporu s unijním právem (GB Pharmaceuticals-spray, Bedrocan-granulát) a všemi dosavadními odbornými poznatky vědy. SUKL se stát „experty“ v parlamentu monopolistou. Slova exministra vnitra Ivana Langera v ČT o občanech jako organizované zločinecké skupině, pokud se chtějí zaopatřit, jsou velmi výmluvná([69]) Tito „experti“ vše kromě samičího květu konopí (s vysokým % kanabinoidu THC) označili za škodlivinu k likvidaci. Bylo doloženo již v prvním trestním řízení, že stěžovatel pracuje i s kořenem (viz Plinius, otoky). Dnes lze díky superkritické extrakci zpracovat pro terapii celou rostlinou najednou. Užitečné a terapeuticky využitelné jsou však nejen květy, ale i listy, okvětí, semena a kořen. I stonek je využitelný jako vysoce antiseptické vlákno a v budoucnu nám v této sféře nanotechnologie doloží prospěch. MZ ale povolení nevydává, protože si to nezákonně zákonem opětovně zakázalo a pěstovat může jen vítěz tendru SUKLu a jen květ na kouření! Přes 90% členů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure nechce a ani není potřeba konopí kouřit ([70]), což neznamená, že v indikovaných případech nejde o efektivní metodu (např. těžký třas u PCH, záchvat migrény, bolesti apod.), nebo si tak daný občan navykl a tento způsob mu vyhovuje a pomáhá, anebo na inhalátor (vaporizer) nemá  prostředky.  

11. Zůstaňme ještě chvíli u nezbytné osvěty, neboť na misce vah prospěchu a rizik, která jsou navíc dobře řešitelná, je poměr zhruba 97:3 ze sta občanů. Kromě tisícileté tradice léčby konopím jsou od roku 1950 známy první velké vědecké práce a  doložen široký pozitivní terapeutický efekt konopí ([71],[72],[73]). Od první poloviny 90 let 20 století umí vědci také díky Olomoučanu doc. RNDr. Ondřeji Lumíru Hanušovi, DrSc. (od roku 1991 Hebrejská univerzita v Jeruzalémě) tento širokospektrální terapeutický efekt vysvětlit a enormní exploze odborných teoretických studií je nepopiratelným faktem ([74]). Objevy olomouckých vědců od padesátých let do konce 20 století ([75]) tvoří páteř dnešní vědy o léčbě konopím, dnes nejobchodovanějším léčivu na trhu USA ([76]). Od devadesátých let 20 století ([77]) dokládají vědci pozitivní účinek látek v konopí (kanabinoidů) na léčbu určitých typů rakoviny, nejen léčbu paliativní, kde je terapie úspěšná, levná a velmi ojediněle šetrná ve více než 95% u všech typů ([78]) onkologických onemocnění a nejen jich. Konopí - díky tělu vlastnímu kanabinoidnímu systému (obratlovců) a jeho zcela zásadní roli v systémové regulaci zdraví - úspěšně léčí desítky nemocí ([79]) včetně masivně rozšířené cukrovky a cukrovky prvního typu kauzálně (přes 800 tisíc diabetiků jen v ČR, cca 10  % s diabetes I. typu). Současně je konopí jedním z nejbezpečnějších přírodních léčiv na světě ([80]). Připomeňme Soudu slova dohledatelná na YOU TUBE „odborného garanta“ zákona č. 50/2013 Sb. profesora MUDr. Tomáše Zimy - dnešního „rektora“ Univerzity Karlovy na semináři pořádaného pod patronací proškoleného studenta 17.listopadu 1989 a tehdejšího ministra vnitra, Olomoučana MUDr. et. Mgr. Ivana Langera 8.4.2010 ve Sněmovně: „Konopí léčí kauzálně Alzheimerovu chorobu“ ([81]) Ne nadarmo začínalo trestní oznámení stěžovatele Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci jako předsedy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. ze dne 24.8.2009 na prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka a prostějovskou soudkyni svolující první konfiskaci výzkumnické farmy dne 18.8.2009 JUDr. Adélu Pluskalovou při znalostí judikatury ([82]) a neexistenci právní normy měření obsahu THC v konopí policií od 1.5.2004 vedené pod č.j. 1 VZN 731/2009 u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a č.j. 1 NZN 2616/2010 u Nejvyššího státního zastupitelství, „Svatý Alzhajmře, vévodo české země. Oroduj za mne, abych necítil nenávist a zlobu“ ([83]) - viz archiv korupce na http://pavel-zeman.blogspot.cz/. V trestním podnětu byli jmenování také další aktéři zločinu útoku proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku, zejména pak dlouholetý chemik státní kasy, v roce 2004 předseda koaliční KDU-ČSL, leč „pouze“ předseda rozpočtového výboru a za vlád ODS ministr financí Ing. Miroslav Kalousek ([84]) s kouřovou PR kampaní „Lidovci proti drogám“ při nenotifikovaném schválení pěstování konopí do 100m2/osobu bez hlášení úřadům dle § 29 ZoNL s platností od 20.5.2004. Viz usnesení Nejvyššího soudu k nezákonnosti jednání „nepodjaté“ prostějovské „soudkyně“ JUDr. Adély Pluskalové proti stěžovateli č.j.  6 Tdo 1493/2014, která dne 17.4.2014 odmítla stěžovateli v trestním řízení svolit právní zastoupení u obecního soudu, krajský  soud napsal, že je vše v pořádku. Dané usnesení Nejvyššího soudu se stěžovatel dozvěděl z médií s titulkem „Duševně nemocný pěstitel konopí se hájil sám. Nepřípustné, rozhodl Nejvyšší soud“([85]). I v daném rozhodnutí Nejvyšší soud odmítl položit předběžné otázky SDEU, resp. se žádosti stěžovatele podané v dovolání řádně advokátem vůbec nevěnoval!

12. 12 jich bylo. Ten nejstatečnější, nejobětavější a nejčestnější byl vyvolen, aby se stal symbolem zrady, podvodu a nízkých mravních kvalit Člověka. Jen on měl sílu, aby nesl břímě, aby byl Život oslaven. Věděl předem, že bude trpět tisíciletí, že bude navždy proklínán a označován za nečistého. 20 století po jeho sebevraždě se stal symbolem pro přijetí Norimberských zákonů a největší viditelné války v dějinách lidstva. Neviditelná a přehlížená drogová válka s ještě větším počtem zabitých a zmrzačených již překračuje hranici druhého století a lze doložit, jak blízce souvisí s válkou viditelnou, leč tato věc není určena Soudu k projednání. Výše napadaná rozhodnutí v záhlaví stížnosti a jejich zrušení jsou pro demokracii a veřejné blaho postačující. Ostatní je úkolem historiků.

.
VII
Kartely obecní, okresní, krajské, republikové a evropské
důkazy kooperace pilířů Demokracie na vědomém páchání zločinů proti lidskosti

13. Evropské komisi neoznámeným technickým předpisem je dle § 29 ZoNL od 20.5.2004 pro občany pěstující neomamné konopí nad 100m2/osobu povinnost hlásit uznané odrůdy měřené velmi podrobnou unijní normou k určení reprezentativního vzorku k měření konopí na obsah do 0,2 % THC Celní správě do konce května kalendářního roku a uvést výměru polnosti a další skutečnosti. Povinnost pěstovat pouze uznané odrůdy konopí je však v hrubém rozporu s judikaturou SDEU, kdy v obecném rozsudku SDEU C 59/11 Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS ([86]) soud doložil práva občanů EU pěstovat a obchodovat svobodně i rostliny s deklarací nejen na výnos a obchodní aktivity, ale i rostliny z důvodů ochrany krajiny, kulturní rozmanitosti a zachování dědictví. Kdo si dnes pamatuje, jak byly vysoké jabloně, když jsou všude jenom zákrsky?

14. Tím stěžovatel jakkoliv nezpochybnil ustanovení § 24 odst. 1 ZoNL o zákazu pěstovat konopí s obsahem nad 0,3% THC. Toto ustanovení je od 1.4.2014 povolené pro výrobu jednoho z konopných produktů (konopný květ na kouření) pro vítěze tendru SUKlu. Cena monopolizovaného holandského konopí v lékárně je po novelizaci od 1.8.2015 za 180 gramů omamného plevele na měsíc je přes 50 tisíc Kč. Faktické vydání 5 gramů konopného květu prvnímu občanu  lékárně proběhlo v listopadu 2014.

15. Restriktivní opatření § 24 odst. 1 ZoNL o limitovaném obsahu léčivého kanabinoidu THC v konopí ale naopak stěžovatel kardinálně zpochybnil rozsudkem SDEU ([87]) C‑137/09 (Josemans, bod 36), judikátem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008), mezinárodními úmluvami a garancemi LZPS, §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, zákonem o zdraví lidu, občanským zákoníkem, 5, odst. 5 ZoNL ve znění do 1.4.2013 ad. Připomeňme, že Soud 13.4.2012 označil první stížnost stěžovatele za nehodnou řádného projednání pro údajnou zjevnou nedůvodnost a stěžovatel dostal 27.10.2011 pokutu 10. tisíc Kč za obtěžování Nejvyššího soudu nepatřičným dovoláním.

16. Jak bylo doloženo, stěžovatel pěstoval konopí vždy na ploše do 100 m2, ač nemusel nic hlásit, žádal po judikátu NS od května roku 2008 o spolupráci policii a státní zastupitelství, ministra vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, premiéra, vládu nebo zastupitele občanů či prezidenta,, aby nedošlo ke škodám a především tragediím a utrpení. Od roku 2009 do roku 2014 podal nebo byl členem nevládních organizací, které podaly, celkem 15 žádostí o policejní ochranu včetně ochrany svědka. K oběma napadaným skutečnostem se Soud a opětovně NS a obecní a krajský soud anebo státní zastupitelství všech stupňů vůbec neuměli postavit a vyvrátit tuto argumentaci věcně.

17. Do 100m2/osobu pěstitební plochy (limit hlášené plochy v této věci dává OSN také k máku a rostlině koka) nejsou odrůdy konopí jakkoliv specifikovány.  

18. Definici rostliny konopí k měření vzorku na obsah THC určuje § 2 písmeno d) ZoNL. Jsou zde uvedeny tři definice: a) kvetoucí vrcholík, b) plodonosný vrcholík  a c) celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku Definice vzorku jsou ve výsledku zcela odlišné na obsah účinných látek, jak NS a nižším soudům  a státním zastupitelstvím doložil olomoucký znalec nejstarší nemocnice s badatelskou tradicí na světě doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.([88]), tak nejvýznamnější český vědec v tomto oboru doc. Lumír Hanuš, DrSc. ([89]).

19. Je jednoznačné, že pro trestný čin mělo být konopí od 20.5.2004 měřeno z celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků, což se nikdy nestalo a policie dokonce nikdy, jak sama přiznala v rozhodnutí ze dne 16.7.2015 č.j. KRPM-80260-17/ČJ-2015-1400PI, neměřila obsah THC ani dle dvou definic přísnějších, dokonce přiznala, že na rozdíl od podrobné unijní normy nemá vůbec žádnou normu a nejen stěžovateli, ale také poslanci Martinu Novotnému ([90]) odmítl i ministr vnitra sdělit, kdo, kdy a pod jakým č.j. a textem údajný pracovní postup měření THC v konopí vydal, když ho policie odmítá vydat z informačního zákona Ministr vnitra Milan Chovanec dne 22.7.2015 ([91]) uvedl (stejně jako Krajsky soud v Brně, jak bylo Soudu opakovaně doloženo), že měření konopí na obsah THC v laboratoři vychází z  normy OSN, Nejvyšší soud v napadaném usnesení uvedl, že se měření vychází z normy EU, která je zcela odlišná. Vlastní kvalitativní a kvantitativní analýzu, která je obdobná i pro OSN i pro EU, stěžovatel ale nikdy nezpochybňoval! Jak policie neustále uváděla a uvádí, vychází při měření ze ZoNL ([92]), což není pravdou. Jak bylo Soudu doloženo při ústavních stížnostech, Krajský soud v Brně uvedl, že policie vychází z normy OSN, což rovněž není pravdou, norma je určena pro pašeráky drog ([93]) Nově pak v napadaném dovoláni NS uvedl, že policie vychází z normy EU, což už vůbec není pravdou a doc. Ondra to velmi podrobně rozporoval na důkazech.

20. Fakt, že stěžovatel doložil, že netransparentním měřením policie najde nadlimit obsahu THC v konopí také i u uznaných a neomamných (legálních) odrůd hlášených nad 100m2/osobu plochy pěstování, což bylo Soudu doloženo na důkazech u odrůdy Finola, leč všemi včetně Soudu okatě ignorováno. Všechna tři tvrzení exekutivy a justice o policejním vycházení při měření obsahu THC v konopí jsou nepřezkoumatelná!

21. Jak mohl obecní soud soudkyní JUDr. Adélou Pluskalovou již prvně svolit k domovní prohlídce 18.9.2009 na základě tvrzení státního zástupce Mgr. Ivo Černíka schvalujícího odebrání pár gramů květu konopí (s nadlimitem) policistou Václavem Vévodou na mateřské dovolené při kontrole Ospělova, vzorku ležícího údajně kdesi za plotem stěžovatelovy farmy, když soudkyně svolující k domovní prohlídce měla znát základní ústavní garance, zákon a judikaturu a ve spisu měla  daným aktivním policistou z nedaleké Konice z 12.8.2009 sdělení, že stěžovatel vede www.konopijelek.cz a bylo zde doloženo jeho profesní CV?

22. Argumentace policisty Václava Vévody z Konice soudkyni Mgr. Ivoně Otrubové při prvním dnu hlavního líčení 13.7.2010 u OS v Prostějově, že asi ze stěžovatelova konopí  z Ospělova zvracel jakýsi neznámý mládenec z Konice, když ho prý nejdříve ukradl někde v Ospělově a matka zvracícího konického mládence si telefonicky stěžovala na mobil policistovi Vévodovi na mateřské dovolené, jakpak vůbec prý může někdo v Ospělově pěstovat konopí, že její syn po tom zvrací, není fikcí, ale tragická součást spisu Soudem odmítnuté první ústavní stížnosti podané dne 20.2.2012

23. Proč soudkyně schválila a státní zástupce požadoval neodkladný úkon, když bylo doloženo, že o pěstování věděla od 19.4.2009 jak Policie ČR v Konici, tak OSZ a KSZ v Brně? Nehledě na veřejné aktivity a oznámení v roce 2008 od 21.3.2008 a zveřejnění výzkumu za velké veřejné a odborné podpory i ze zahraničí.

24. Policie při konfiskacích měří obsah THC z blíže neidentifikovaných vzorků. Policie doložila, že měří THC z pár gramů konopí (viz spis) a byly konfiskovány desítky a stovky kil.

25. Například unijní norma žádá měřit rostliny pouze v období 1 měsíce v době růstu (nikoliv ze sušiny!), promíchat 60 kusů samičích a samčích 30 centimetrových vrcholíků, zhomogenizovat a tím určit reprezentativní vzorek. To se nikdy nestalo.

26. Stěžovatel nikdy nezpochybnil vlastní metodu měření homogenizovaného vzorku na zjištění obsahu THC, ta je celosvětově standardní, leč naprosto klíčové je, co je měřeno, co je reprezentativní vzorek k měření obsahu látek. Doc. Hanuš doložil, že rozdíl THC mezi patry jedné rostliny je až 7% THC, doložil, že stejná odrůda může vykazovat až 26 násobné rozdíly v obsahu kanabinoidu THC.

27. Proto také policie naměřila nadlinit u uznané odrůdy Finola, kterou stěžovatel záměrně v roce 2012 nasadil, když mu nebyl povolen v rozporu s trestním řádem vyšetřovací pokus, aby doložil Soudu důkaz ve čtvrté stížnosti ([94]), leč Soud toho vůbec nedbal, stejně tak státní zastupitelství a opětovně soud obecní, odvolací a dovolací.

28. Zásada presumpce neviny, subsidiarity trestní represe a princip v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného v případě stěžovatele neexistoval, leč nejen pro stěžovatele. Takto OČTŘ postupují obligatorně a soudy tuto závažnou trestnou činnost s tragickými následky kryjí.

29. Soudně znalecké posudky policie k obsahu THC v konopí jsou tak od 20.5.2004 neúčinné a nevymahatelné, neboť byly činěny v hrubém rozporu se zákonem a čl. 39 LZPS.

30. Že tato vágnost, netransparentnost a naprostá neodpovědnost justice i exekutivy a zákonodárných sborů ve věci spojené s omezením základních práv občanů nejen na svobodě, ale i životě a zdraví, nahrává kriminálním subkulturám v řadách policie, je pochopitelné([95]). Nejen žádost o policejní ochranu, ale i žádost o ochranu svědka byly policií ignorovány. Mlčení odpovědných při doložení stěžovatelem exřediteli NPC plk. Jiřímu Komosorousovi, že policie při zásahu u Olomouc nevidí pytle s kokainem a extází a podobené perly, které se nikdy nevyšetřily (svědek, komisař NPC Mgr. Petr Přecechtěl). Vystavovat svědky tomu, co zažil stěžovatel bez ochrany svědka? Říkat, který  státní zástupce a z kterého SZ řídí export drog?  Jak zvláštní službou jsou ukončená trestní řízení před obviněním a u kterého útvaru Policie ČR? Pro kostnický koncil? Je prokletím být vidoucím a současně znát prameny a pramínky Augiášova chlíva a stát v bezmoci. Nechť se Soud upomene na akci Olovo v době, kdy ministryně školství Petra Buzková veřejně kritizovala PR kampaň pro drogový byznys „Lidovci proti drogám“  a  pak byla vůbec ráda, že dostala peníze na univerzity. Zneuctěný ministr Petr Mareš mající drogovou agendu na starosti, byl v roce 2004 „jako kůl v plotě“. Odborný maskot lidovecké kampaně Jiří Vacek usedal na místo náměstka ministra vnitra Františka Bublana s hrdinským CzechTekem za dveřmi a v pozadí umírali lidé na dodávky čistého neředěného heroinu a nevládní organizace na pomoc drogově závislým byly pro lepší trhy kamarádům cíleně likvidovány a šikanovány mravokárci s upřímnými úmysly. Po vstupu do EU vstoupil v platnost bez notifikace novelizovaný § 29 ZoNL dne 20.5.2004.

31.  Kromě těchto odlišných definic vzorku konopí k měření na THC přišlo MZ a SUKL s dalšími definicemi konopí (a vzorku k měření) ve vyhlášce č. 221/2013 Sb., aby ji pak novelizací platnou od 1.8.2015 změnilo pro napadání stěžovatelem u tendru SUKLu. Tendr SUKlu na tzv. konopí pro léčebné použití, čili sterilní extrémně předražený vysoce omamný samičí květ konopí s 20% THC bez CBD při tolika doložených podvodech a negativech i z hlediska ceny nabídky UHOS nezrušil. Šlo také o důvody z hlediska platnosti samotných nezákonných vyhlášek a neoprávněné monopolizace genetik. První tendr měl být podle všech dnešních uznaných vědomostí a znalostí klinických studií se Sativexem, Dronabinolem atd. na konopí s vyrovnaným poměrem CBD: THC, nejen proto, aby nebylo tolik omamné, ale proto, aby bylo léčivější a následně se mohlo pokračovat v upřesnění vhodnější odrůdy směrem k omamnějším, nebo neomamnějším účinkům, což není korektní odborná formulace, jen ilustrace. Rozhodně slouží konopí nejen ke kouření a v mnohem širším spektru aplikací. Stejně neodborný je nově v novelizované vyhlášce č. 221/2013 Sb. od 1.8.2015 neobhajitelný horní i dolní limit účinných látek tzv. léčivého konopí (podle „expertů“ jen samičí květ) na CBD a THC od 0,1, rep. 0,3 – 20%. Lze opět odkázat na práci doc. Hanuše z března 2015 na www.konopijelek.cz v sekci Dokumenty a studie (viz spis) zpracovanou pro stěžovatele ihned po Medical Cannabis Conference Prague 2015. Lze také odkázat na klinické zkušenosti stěžovatele z výzkumu zejména z posledních tří let podepřených soudně znaleckými analýzami doc. Ondry. Lékem první volby u nepoučených lékařů a nepoučených nemocných je konopí s vyrovnaným poměrem kanabinoidů, metody aplikace musí vycházet dle individuálního postižení. Základním pravidlem první aplikace je vysoce podlimitní dávka, postupně dochází ke zvyšování množství omamného THC, který je velmi významným činitel pro úspěch řady onemocnění i života samého, sám (jako Dronabinol, Marinol etc. obchodní značky) však dokáže minimum.

32. Pravidelné ročníky odborných třídenních pražských konferencí Cannafestu od roku 2010 pořádaných panem ing. Lukášem Běhalem bez jakýchkoliv veřejných podpor a propagačních zpráv České televize jsou sice skromnější, nikoliv však odborně, ale Medical Cannabis Conference Prague 2015 byla úctyhodnou akcí jako parník Titanic připomínající promítání chleba hladovějícím lidem v koncentračním táboře ([96]).

33. Pohrobci vědy jsou reprezentanti Karlovy univerzity, kteří nejen osobou rektora tento zločin zákona č. 50/2013 Sb. kryjí „odborně“, když tento zákon v samé své podstatě odporuje zákonu o léčivech. Stěžovatel laskavě žádá Soud, aby nebyl Evropský soud pro lidská práva (ESLP) nadále stěžovatelem zkoušen, zda si umí omývati ruce nad zneuctěnými občany České republiky, pokud použijeme eufeminismu! Rozhodnutí ESLP spadá do jurisdikce 47 států, z nichž mnohé nejsou na meritorní rozhodnutí ESLP k této věci kulturně a právně vůbec připraveni, na rozdíl od řady členských států EU včetně ČR.

34. Jediná aktivita, která je zakázaná bez povolení, která ale ani od nenotifikované novelizace od 1.4.2013 stále nemá právní titul pro vydání povolení k výrobě konopných produktů pro nemocné, a to jak s legálním neomamným konopím, tak omamným konopím, je separace pryskyřic z rostliny konopí dle nenotifikovaného § 15 písm. e) ZoNL Když však žádal stěžovatel vědět, co je tímto ustanovením přesně myšleno, jak se dané jednání konkrétně pozná, jak takové jednání pozná soudce, lékař, policista, lékárník a především řadový občan, nikdo toto neví. Stěžovatel domnívá, že výroba mastí a tinktur je naopak ředěním látek z konopí, nikoliv izolací látek. Všechny justiční autority včetně Soudu a resortů vlády odpověděly, že touto informací nedisponují, resp. Soud se k tomu nevyjádřil, když byl tázán ze zákona č. 106/1999 Sb. ([97]) . Stěžovatel se domnívá, že povinným je MZ ČR jako gestor ZoNL, stejně tak jakýkoliv soud, když své rozsudky neodůvodní. Když dané ustanovení a další nejasnosti jako tři definice konopí v ZoNL a další a další vysoce kreativní výklady ZoNL přikázal ministr zdravotnictví MUDr. Bohuslav Němeček 6.6.2014 sdělit nevládní organizaci zapojené do výzkumu (spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze www.art-language-factory.eu) a nařídil informace vydat pod č.j. MZDR 27796/2014-2/PRO, přes opakované stížnosti ministrovi, náměstkům, odboru kontroly a auditu atd., úředníci informace či stanovisko dodnes nevydali i přes příkaz ministra zdravotnictví. Rovněž zcela netransparentní je výběr tzv. odborníků hodných proškolení v Izraeli v letošním roce, MZ ČR odmítá sdělit pravidla a povinnosti žádosti o začlenění do výběrového řízení pro lékaře či nižší zdravotnický personál. Stejně tak se občan nedozví, kam mizí tolik kilo konopných drog hlášených ČR ke spotřebě pro OSN a jaké studie se kým a kdy činily a s jakými výsledky. Když ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, jak je doloženo v zápise komisaře NPC na EKK v uvedeném odkazu ze dne 9.6.2010 napsala místopředsedkyni Sněmovny Miroslavě Němcové dne 17.3.2010 ([98], [99]) že nemocní píšící prosebné dopisy „zastupitelům lidu“ mohou dostat Dronabinol (syntetický omamný kanabinoid THC), MZ odmítalo stěžovateli sdělit, kdo jej vyrábí a jak jej zajistit pro potřebné([100]). Neopomeňme připomenout sdělení ministryně zdravotnictví ze dne 17.3.2010 k § 5, odst. 5 ZoNL k výrobě konopí rovněž na semena, jejichž olej je uveden v příloze lékopisu od 1.9.2010 a byl notifikován Komisí v souladu se Směrnicí 98/34/ES ([101]). Proč je olej ze semene notifikován u Komise jako věc podporující zdraví, ale nikoliv výroba masti, čípku, spray nebo očních kapek, když technickým předpisem k jejich výrobě je právě ZoNL, což nejvyšší a ústavní soud opakovaně popírají i přes doložení čísla notifikace ZoNL?

35. Jak je možné, že se paragraf § 15 písm. e) ZoNL bez jakéhokoliv odůvodnění objevil v rozsudku stěžovatele v prvním trestním řízení? Copak snad bylo kdy doloženo, že stěžovatel získával z konopí pryskyřice, když toto, pokud je tímto ustanovením ZoNL míněna extrakce a polynace (co superkritická extrakce?), činil pouze odborný tým chemiků EKK. Dar města Prahy na vznik EKK byl rozhodnut za velké mediální podpory na benefičním koncertě v Praze dne 11.5.2010 ještě před započetím prvního hlavního líčení dne 13.7.2010 u Okresního soudu v Prostějově. Viz důkazy  včetně fotografie v odkazu ([102]).

36. Vraťme se zpět k měření obsahu THC v konopí. Než byl stěžovatel prvně odsouzen 27.10.2010 soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou([103]), „soudkyně“ včetně „státního zástupce“ Mgr. Ivo Černíka, který neuměl vůbec vysvětlit a „soudkyně“ nežádala vědět, kam se podělo 90 % zkonfiskovaného majetku, proč si kupuje od teenagerů marihuanu, jak jde získat prospěch pro nemocné jinak, kdo povolení vydává atd. věděli rovněž z přípisu Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ze dne 19.9.2010 č.j. 1NZN 2616/2010  ([104], [105]) prošetřit trestní podnět odborné společnosti Konopí je lék,o,s. na opětovnou konfiskaci v Ospělově dne 3.9.2010 a tedy dvojnásobně znali definici konopí pro trestní právo a především vzorek k měření konopí na obsah THC a věděli a bylo jim připomínáno i celou odbornou společností Konopí je lék,os,., že pro trestní právo byla od 1.1.2010 definice normy měření obsahu THC v konopí určená skrze § 289 odst. 3 trestního zákoníku od 1.1.2010 Nařízením vlády č. 455 Sb./2009 Sb. v příloze 1.A.1. jako celý objem rostliny konopí, tedy včetně kořene, nejen nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků dle § 2 písm. d) ZoNL!

37. Přesto státní zástupce Mgr. Ivo Černík nestáhl obžalobu a žádal 3 roky vězení pro stěžovatele a soudkyně Mgr. Ivona Otrubová si v poslední den hlavního líčení 26.10.2010 a vynesení rozsudku vzala čas na rozmyšlenou (konzultace s nadřízenými poradci?) a dne 27.10.2010 ráno vydala vůči stěžovateli odsuzující rozsudek. Učinila tak při vědomí opětovné konfiskace 3.10.2010 a existence ustanovení §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku od 1.1.2010 (viz závěrečné řeči stěžovatele a jeho manželky) a judikatury od 30.1.2008 a úmluv a porušení unijního práva od 20.5.2004 a 28.4.2009 díky nenotifikovaným předpisům §§ 29 a 8 ZoNL. Soudkyně ani nepředala zoufale tragické odvolání z 3.1.2011 „státního zástupce“ stěžovateli a jeho advokátovi a stěžovatel byl pravomocně odsouzen KS v Brně 9.3.2011, když odvolací soud převzal roli žaloby. Daný „státní zástupce“ Mgr. Ivo Černík nařídil i druhou konfiskaci i přes osobní svědectví rektora Univerzity Palackého profesora RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc. ze dne 13.7.2010 o plánovaném setkání k výzkumu se stěžovatelem (po konfiskaci 18.9.2009) v září 2009 na Lékařské fakultě UP na doporučení doc. RNDr. Lumíra Hanuše, Dr.Sc. a svědectvích lékařů a nemocných v průběhu celého procesu. Z dalších konfiskací není zcela patrné, který státní zástupce se na neodkladných úkonech policie a žádostech soudu podílel. Tyto konfiskace pak byly rovněž zakázány meritorně projednat pro údajnou právní nezpůsobilost stěžovatele vymáhat právo a způsobené škody.

38.  Vše výše uvedené je doloženo na důkazech v první stížnosti Soudu ze dne 20.2.2012 uvedené také v poznámkovém aparátu této stížnosti v plném textu i s dodatky a s velmi korektní právnickou formulací a věcnou argumentací pochybení obecního, krajského a dovolacího soudu a naznačenými směry dalších úvah Soudu. Ještě než 20.2.2012 odeslal stěžovatel první stížnost Soudu byla norma měření obsahu THC v konopí pro trestní právo účelově změněna vládou 5.1.2012 předpisem č. 3/2012 Sb. v příloze 1.A.1. novelizovaného Nařízení vlády č. 455/2009 Sb.., který je v hrubém rozporu se zákonem a dává maximální prostor policejní kreativitě, co má být měřeno na obsah THC. Soud stížnost bez odůvodnění označil 13.4.2012 za naprosto nehodnou podrobného stanoviska odmítnutí pro údajnou zjevnou nedůvodnost stížnosti, a to při doložení tolika popření ústavně garantovaných práv včetně klíčových práv na život a zákazu mučení. Právě žena s progresivní formou RS v nejvyšším stupni invalidity uvedená v konci první ústavní stížnosti stěžovatele, jejíž otec prosí roky odpovědné a také bezmocně pláče na konferenci, že může brzy umřít a co bude s jeho dcerou, je jedna z mnohých, které mají být s otcem důchodcem očištěni z narkomafiánských sklonů dosavadního pěstování konopí nákupem za 50 tisíc Kč/měsíčně za 180 gramů holandského plevele v lékárně.

39. Soud má být majákem ústavnosti a strážcem bytostných pramenů práva všem zbloudilým soudcům, exekutivcům a zákonodárcům, to se však nestalo a zcela vědomě. Jak je doloženo níže, Soud na hanebném jednání exekutivy a zákonodárců proti občanům dále participoval ([106]).

40. Po roce a půl projednávané právní přípustnosti stížnosti stěžovatele na Českou republiku od 10.10.2012 ESLP hromadně všechny stížnosti dne 6.2.2014 rozhodl neprojednat a v průběhu léta 2014 ještě třikrát takto rozhodl k žádostem o předběžná opatření dle čl. 39 a vždy bez odůvodnění. Pouze rozhodnutí ESLP z 9.1.2013 ([107])nezastavit soudní řízení České republiky žádající od 4.9.2012 omezit pokynem JUDr. Markéty Písaříkové z OS Praha 3, se kterou neměl stěžovatel nikdy nic společného, právní způsobilost stěžovatele,  alespoň pár slov napsal. Uvedl, že předběžné opatření dle čl. 39 může být při porušení čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a že věří justici České republiky. Následně ESLP zapřel vlastní slova. Teprve tímto rozhodnutím ESLP se stěžovatel dozvěděl, jaké číslo jednací má jeho první stížnost na ČR z 10.10.202 na první odmítavé rozhodnutí Soudu vůči stěžovateli, protože štítky ESLP v rozporu s pravidly ESLP vůbec nezaslal. Stěžovatel byl dál veřejně označovat za kriminálníka a následně duševně vyšinutého kriminálníka. Prostějovské justiční „elity“ se veřejně předháněly v bohovornosti nad spáchanými zločiny ([108])

41. Všechny evropské instituce odmítaly přiznal popření Úmluvy o lidských právech a Lisabonské smlouvy k tomu. Meritorně projednat stížnosti na Českou republiku rovněž nedala k Soudnímu dvoru EU prošetřit Evropská komise při opakovaném doložení popření unijního práva obchodovat např. masti, čípky atd., naposledy pak 15.7.2015. Stejně tak nezrušila tendr SUKlu na „léčivé konopí“. Evropská komise  pod č.j. CHAP (2014) 3930 navíc uvedla, že unijní norma měření k určení legálního neomamného konopí neslouží pro medicínské účely (?!). Stěžovatel nic takového nesděloval, jen to, zda je daná norma EU jediná právně vymahatelná norma na určení legálního konopí s povoleným obsahem THC do 0,2% THC. K letitému zákazu přístupu k Soudnímu dvoru EU a porušení Směrnice 98/34/ES se v závěrečném rozhodnutí 15.7.2015 Evropská komise opět nevyjádřila. Blíže k řízení u ESLP a EK na  www.europe-cannabis.eu a www.cannainsider.eua www.cannabis-europe.eu.

42. Vláda ČR opakovaně od září roku 2004 stěžovatelem velmi a osobně poučeného chemika Miroslava Kalouska ([109]), od června roku 2010 velmi a osobně poučené právničky Karoliny Peake ([110])a rovněž od července 2010 velmi a osobně poučené sekretářky Jany Nagyové Nečasové ([111]) ve spolupráci s opakovaně od března 2008 poučeným ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem ([112])a osobně poučeným premiérem Petrem Nečasem (byl následně zvolen písemný kontakt, při osobním jednání na MPSV se stěžovatelem a svědky 6.3.2009 jako ministr sociálních věcí k rozvratu zdravotně sociálních služeb neslyšel, ani když byl rozvrat doložen více než dvojnásobným navýšením rozpočtu) přijala trestní předpis s platností od 5.1.2012  č.j. 3/2012 Sb. s přílohou 1.A.1., v němž podzákonnou normou v neprospěch všech občanů mávajících mávátky neoznámenému zákonu č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren určila definici měření vzorku konopí při právu pěstovat od 20.4.2004 bez hlášení, která odporuje všem třem definicím zákona o návykových látkách včetně pro občany nepřísnější definice nepoužitelné pro trestní právo z podstaty principů trestního práva, kterou je kvetoucí vrcholík. Je vysoce pravděpodobné, že takto policie měří obsah THC v konopí již od vstupu do EU. 

43. Trestní předpis č. 3/2012 Sb. s podzákonnou definicí by neměl být rozhodně užit jako argument státními zastupitelstvími, když policie má na starosti spíše mačety a pro ČT ke strašení  občanů a zdar kvetoucího drogového byznysu také helikoptéry a termovize. Užití této podzákonné trestní normy soudci zcela obligatorně je naprosto šokující. Změnit trestní normu účelově vládou ve prospěch zločinu a korupce u EU vědomě neoznámeného zákona konopí do lékáren č.50/2013 Sb., je důkaz na aktivním vědomém spolupachatelství při zločinu útoku proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku.

44. Jak bylo doloženo, lze tuto trestní definici konopí v Nařízení vlády č. 3/2012 Sb. flexibilně a kreativně upravovat dle toho, kdo je právě na řadě do vězení! Jak může Policie ČR napsat rozhodnutí ze zákona č. 106/1999 Sb., že nemá žádný právní předpis k měření a že měření dle definic zákona o návykových látkách (z celého nadzemní části rostliny konopí) se děje na dožádání policejního orgánu, jak bylo Soudu doloženo([113]). Takže když je na řadě do vězení občan speciální kategorie, měří policie obsah THC v konopí na základě zákona? Co znamenají slova policejní orgánu, že 5 kilo zkonfiskovaných mastí stěžovatele (nekosmetických mastí jako v lékárnách) při konfiskaci Ospělova v roce 2011 zabírá na další opatření (třetí odmítnutá ústavní stížnost)? Aby byly poskytnuty trpícím příslušníkům orgánů činných v trestním řízení? Nebo snad k hospodářské kriminalitě? Nikoliv stěžovatel, ale experti věci rozumějící, stěžovateli sdělili, že server EKK byl z Německa šmírován. Web www.konopijelek.cz byl hackersky napaden policistou, nikoliv však z popudu oficiálního řízení, když bylo toto oznámeno policii, nekonala. Na dotaz ze zákona č. 106/1999 Sb. povinnému,  zda je stěžovatel odposloucháván povinný sdělil, že nikoliv, aby mu 6.12.2011 dva komisaři žižkovské kriminálky sdělili, že jej v uvedeném období půl roku odposlouchávali a na jednání stěžovatele nebylo nic závadového([114]). Jak je možné, že policejní prezident stěžovateli při žádosti o policejní  ochranu vzkazuje skrze ředitele NPC užít § 31,odst. 1 trestního zákoníku, aby ani Soud se s tímto ustanovením neporovnal argumentačně a na důkazech při vědomí judikatury české a unijní?

45. Podle všech dostupných informací lze míti za vysoce pravděpodobné, že rozdíly v obsahu dle normy pro sběr vzorku k měření mohou být u rostliny konopí až 100 násobně odlišné na obsah účinné látky THC, pokud přijmeme i definici vlády Jana Fischera a Daniely Kolářové jako ministryně spravedlnosti, nikoliv ministrů nespravedlnosti vlád od 20.5.2004. Dodejme opakovaně, že měřen měl být policií celý objem zhomogenizované rostliny včetně kořene, to se nikdy nestalo a policie uvedla, že měří pořád stejně - i přes úpravy trestního práva ve prospěch občanů a celé společnosti.

46. Fischerova vláda v krátkém období roku 2009 přistoupila při vědomí judikatury a platnosti trestního zákoníku Jiřího Pospíšila z Topolánkovy a Langerovy vlády od 1.1.2010, který prvně v dějinách této země zavedl trestnost pěstování konopí, trestní předpis v nařízení č. 455/2009 Sb. v příloze 1.A.1 ve prospěch občanů, nikoliv narkomafií.  Vláda posílila jistoty občanů dané judikaturou, zákonem o zdraví lidu, LZPS a úmluvami. Nenotifikovaný předpis (Topolánkovy vlády u § 8 ZoNL) u Evropské komise přehlédněme jako pouhou technikálii, neboť obchodní činnost je před lidskými právy vždy až na druhém místě, zvláště za situace, když se občané dokáží zaopatřit sami! Vláda Jana Fischera a Daniely Kolářové myslela právně, lidsky i národohospodářsky. Fischerova vláda zřejmě vůbec netušila, že policie od 20.5. 2004 zcela vědomě porušuje zákony a soudci tuto trestnou činnost kryjí, anebo postupují – na rozdíl nejen od stížností stěžovatele – pouze velmi nedbale. O zákonnosti jednání policie a státních zástupců neměly soudy pochybnosti? Pokud obviněný porušení zákona nenamítal, nebylo důvodu, aby státní zastupitelství chránila zákonnost, když ji policie opomíjela a místo toho pořádala veřejná divadelní cvičení placená ze státního rozpočtu s podporou veřejnoprávní ČT?

47. Přes tři odmítnuté podrobné ústavní stížnosti stěžovatele Soudu podané 20.2.2012, 24.12.2012 a 25.4. 2013 (čtvrtá stížnost podána  21.1. 2014, den před rediagnostickým pobytem u znalce v PN Bílá Voda v úvodu stížnosti) Soud přesně 4 měsíce od platnosti Evropské komisi neoznámeného zákona č.50/2013 Sb. konopí do lékáren s platností od 1.4.2013 nálezem Soudu č.j. Pl. ÚS 13/12 s platností od 1.8.2013 pro porušení čl. 39 LZPS, které stěžovatel namítal opakovaně marně, zrušil pouze a jen vládní nařízení o větším než malém množství chemických substancí pro § 289 ods. 2 trestního zákoníku! Viz:

48. Soud odst. 3 ustanovení § 289 TZ a z něj plynoucích tragédií podzákonného trestního předpisu č. 3/2012 Sb. z 5.1.2012 s přílohou 1.A.1 o definici konopí pro měření obsahu THC nezrušil a dál nechal občany trpět zvůli justice, státních zastupitelství a policie, při tolikerém a opakovaném doložení porušení čl. 39 LZPS a z tohoto faktu plynoucích dalších porušení LZPS včetně práva na život a zákazu mučení, či ústavně garantovaného práva doložení - stále jen v dějinách zpřesňované či vyvracené - vědecké pravdy a omylů (nejen) o rostlině konopí a rozličných účincích dle složení a dávkování, zpracování a rovněž tak zapřeného práva na osobní a rodinný život či práva se sdružovat k vyjevení těchto odborných poznatků ve férové soutěži důkazů a výše uvedených napadaných garantovaných práv.

49.  Stěžovateli neuznané nenotifikované – nevymahatelné zásadní novelizace § 8 ZoNL od 28.4.2009 a následně též od 1.4.2013 neoznámené zásadní změny předpisu § 5,odst. 5. od 1.4. 2013 předpisem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 nově povolujícím bez oznámení úřadům získávat, skladovat,zpracovávat a distribuovat konopí pouze do 0,3% THC k účelům pokusnickým a průmyslovým, byly notifikovány u Evropské komise pod výše uvedeným číslem dne 21.5.2012 se zrušením slova „k účelům pokusnickým“ a nahrazením slovem zahradnickým účelům v § 5,odst. 5. Notifikace ZoNL proběhla měsíc po odmítavé první stížnosti bez odůvodnění Soudu. Danými ustanoveními se stěžovatel  hájil a jeho jednání tedy bylo veskrze legální v souladu s mezinárodními úmluvami a evropskou a unijní judikaturou, LZPS, judikaturou, zákonem o zdraví lidu a zákonem o návykových látkách, trestním i občanským zákoníkem a zákonem o dani z příjmu! Žádného předpisu tedy stěžovatel neporušil. Byl odsouzen vědomě v rozporu se zákonem za zcela legální zacházení s konopím k účelům pokusnickým, nikoliv za pěstování konopí trestné od 1.1.2010 dle nového trestního zákoníku s normou měření obsahu THC z celého objemu rostliny konopí.

50. Ani z hlediska pěstování konopí stěžovatel žádný zákon neporušil. Nebylo nikdy na jediném důkazu doloženo, že by stěžovatel pěstoval odrůdy konopí, které měly obsah THC nad 0,3%  a) v celém svém objemu rostliny včetně kořene dle trestního nařízení vlády určeného pro trestní zákoník (§ 289, odst. 3) č. 455/2009 Sb. v příloze 1.A.1. povolené pěstovat od 1.1.2010 nebo odrůdy definované § 2 písm. d) ZoNL typu b), u kterých nebyl obsah nadlimitní v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků a c) v plodonosných a kvetoucích vrcholících. Odrůdy typu c) – jak bylo na důkazu doloženo ve čtvrté ústavní stížnosti - stěžovatel začal používat od roku 2012, ač byly stejně jako odrůdy typu b) povolené pěstovat od 20.5.2004 (a odrůdy typu a) od 1.1.2010) k účelům průmyslovým a pokusnickým bez hlášení úřadům při pěstitební ploše do 100m2. Tuto argumentaci žaloba nikdy nevyvrátila a stěžovatele Soud odsoudil. Zákonné definice vzorku měření účinné látky policie nikdy nedbala a dokonce ministr vnitra Milan Chovanec odmítl 22.7.2015 poslanci Martinu Novotnému ([115]) vydat v rámci stížnosti na nenaplněnou interpelaci normu měření obsahu THC v konopí a datum schválení a text údajného policejního příkazu k měření definující, z jakého objemu konopí při zkonfiskování stovek kil konopí měří zhomogenizovaný vzorek. Pochopitelně uznanou certifikovanou laboratoří jako znaleckým pracovištěm  na kvalitativní (více látek) a kvantitativní analýzu (KONCENTRACE LÁTKY V % MUSÍ VŽDY VYCHÁZET Z VÁHY ZHOMOGENIZOVANÉHO REPREZENTATIVNÍHO VZORKU). Jak je možné, že dokonce i ministr vnitra schvaluje, že policie nemá konopí vůbec zváženo dle zákonných definic, jak je doloženo v odkazu na interpelaci? Copak základní předpoklady dané přírodními vědami u policie neplatí?

51.  Kartel justice, exekutivy a zákonodárného sboru proběhl v roce 2012, kdy byl Sněmovnou za veliké PR kampaně ČT nenotifikovanému zákonu konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. zcela zásadně měněn zákon o návykových látkách změnami odporujícími lékovému zákonu v samé své podstatě právě proto neoznámenu Evropské Komisi i přes arogantní přehlížení stanoviska Parlamentního institutu z března 2012 oběma komorami Parlamentu ([116],[117],[118] atd.) a také prezidenta Václava Klause a jeho úředníků([119]). Firma jako Bedrocan byla s konopnými produkty na trhu EU před vstupem ČR do EU, dále GB Pharmaceuticals od roku 2005. Uveďme ilustrativní citaci ministra Leoše Hegera z interpelace poslanců Bureše, Votavy a Béma dne 21.3.2013 (tzn. 5 let po stěžovatelem zveřejněném výzkumu): „….Ministerstvo zdravotnictví s tímto faktem, že ten prostředek (konopí) velmi pravděpodobně hrazen nebude na základě předběžných analýz, které jsme měli k dispozici, upozorňovalo při schvalovacím procesu tohoto zákona … konopí bude v naší zemi mimořádně drahé, ať bude dováženo a nebo ať bude pěstováno, jak se na to těší celá řada podnikatelských subjektů …všichni, kdo prosazovali tento zákon, chtěli lobovat pro ty potenciální pěstitele konopí a nebo pro firmy, které konopí sem budou dovážet ([120])“ Je pochopitelné, že když je zakázán výzkum, nelze doložit důkazy prospěchu na klinických studiích dle složení a koncentrace a metody podání léčiva. Toho si byli předkladatelé i ministr velmi dobře vědomi. Ostatně změna § 5, odst. 5 za ministra Hegera zákonem konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. přišla poté, co stěžovatel žádal alespoň na činnost pokusnickou dle § 5, odst. 5 ZoNL dostat od MZ ČR osvědčení odborné způsobilosti, což MZ ČR rovněž odmítalo stejně jako registraci léčivých genetik konopí nebo vydání povolení ([121])

52. Ale vraťme se zpět ke kořenům kartelu a chobotnice po vstupu do EU. Komisi neoznámená novelizace § 29 ZoNL platná od 20.5.2004 a paralelní PR kampaň Lidovci proti drogám s experty jako Jiří Vacek, Pavel Severa a Miroslav Kalousek s tvrzeními (Severa), že konopí je vždy úspěšné nahrazeno chemickými léky apod. nesmysly nevzdělanců, jsou spojité nádoby s tragickými konci popsanými ve stížnosti. Tito občané první kategorie bez výběrových řízení získávali státní dotace ke svým PR kampaním k matení veřejnosti tu na „parlamentní inzertní“ časopis do všech základních škol a policejních služeben, který se nehodil ani k podpalu jako časopis Závislost a my s exkluzivní redakční radou vysokých politiků všech stran, nebo různě další PR kampaně jako Stop drogám a podobné Protidrogové vlaky v desítkách milionů  ([122])atd., což byly jen a jen tunely na veřejné prostředky, zejména ministerstva školství, zdravotnictví a polostátní firmy s inzercemi kamarádům z politiky ([123]).Po zveřejnění výzkumu v roce 2008 stěžovateli sdělil jeden z (rovněž poučených) hlasitých obhájců a poradců zákona č. 50/2013 Sb.  a dřívější kolega stěžovatele MUDr. Pavel Kubů ([124]), že si na stěžovatele KDU-ČSL najala PR agenturu. 

53. Když stěžovatel v posledních 20 letech zlikvidoval nebo spoluzlikvidoval korupčníkům ([125]) na ministerstvech nejen milionové tunely na státní rozpočet (zejména na údajnou protidrogovou prevenci), ale i tunely na EU v miliardách, jako byl například Multimediální park, o.p.s.([126]), nikdy stěžovateli v této činnosti policie nebo státní zastupitelství nepomohly. Stěžovatel např. v roce 2008, kdy od 1.9.2008 Úřad práce HMP, resp. MPSV bezostyšně likvidovalo první českou otevřenou bezbariérovou školu pro dospělé Ateliér ALF (cena příklad dobré praxe EU dne 23.4.2009) oznámil policii rozkrádání fondů ESF různými o.p.s. politiků a na ně napojené osoby (např. podvodem zajištěná privatizace Domova důchodců v Praze Bohnicích za radního Janečka skrze rozkradení a podvodné získaní zakázky z grantu ESF na bezdomovce v Praze, nebo neexistenci proplacených projektů ESF opakovaně Národním vzdělávacím fondem za ministryně školství Kopicové, bývalé ředitelky NVF), bylo mu policistou z protikorupčního plk.Lehkým, alespoň tak se představil, sděleno, že o této věci nebude činit zápis, chce si jen tak popovídat a kdože to prý ví ještě kromě stěžovatele.

54. Naopak když soudkyně OS Prostějov Mgr. Ivona Otrubová opakovaně poučená o nezákonnostech ještě před prvním rozsudkem 27.10.2010 ([127]) a soudící všechny trestní konopné kauzy stěžovatele č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 0 Nt 820/2011, 0NC 1986/2012, 2 T 104/2010 - 803 (6.8.2013 - obnova prvního procesu z podnětu „státního zástupce“ Mgr. Ivo Černíka a ustanovení ochranné léčby alkoholismu výměnou za trest ze dne 27.10.2010), 2 Nt 1257/2013,  2Nt 1151/2014, 3 Nt 1151/2014, 2 T 104/2010 -1077 (26.5.2015 - zákaz obnovy prvního procesu a zákaz zrušení ochranné léčby při doložení výše uvedené argumentace a posudku č. 750 MUDr. Jiřího Švarce, PhD. z kapitoly V. stížnosti)  kromě všeho výše uvedeného odmítala pro napadané dovolání doložit Nejvyššímu soudu spis č.j. 0 Nt 820/2011, což je doloženo i s průvodním sdělením advokáta ve spisu a odkazu ([128]), Nejvyšší soud se ke všem nezákonnostem „soudkyně“ Otrubové v usnesení ani nevyjádřil a pokutu nezpochybnil jako nezákonnou, stejně tak odmítání podat spis Nejvyššímu soudu. V dovolání bylo napadáno, že dne 4.5.2012 „soudkyně“ rozhodla o udělaní pokuty 10 tisíc Kč stěžovateli za špatnou písemnou omluvu policii k výslechu ke druhé konfiskaci bez možnosti odvolání, což soudkyni z důvodu dovolání ministra spravedlnosti zakázal Nejvyšší soud v poslední větě rozsudku pod č.j. 3 Tz 1/2012 dne 23.2.2012. O policejní pokutě v rozporu se zákonem rozhodoval prostějovský „státní zástupce“ Mgr. Ivo Černík, nařizující konfiskace a hájící zákonnost zneuctívání občanů v hlavním líčení. Stejně tak mlčel v napadaném usnesení Nejvyšší soud k jednání “soudkyně“ Otrubové neprojednat zákaz státních zastupitelství([129]) vyšetřit podnět policejního prezidia ([130]) na základě žádosti zřizovatelů EKK z 11.5.2011([131]) s podezřením na těžká ublížení na zdraví s následkem smrti v důsledku konfiskací farmy v Ospělově a záhadné 90% anihilace zkonfiskovaného konopí v policejních skladech, jak bylo Soudu opakovaně doloženo. Za vší tu zvůli doloženou v trestním řízení první ústavní stížnosti pak stěžovatel obdržel od „soudkyně“ Otrubové k úhradě za advokáta ex offo v prvním řízení 2 T 104/2010 platbu cca 35 tisíc Kč, když daný advokát ani nepodával dovolání a ústavní stížnost a eufeministicky řečeno byl svědkem řízení ([132]) Další advokát ex offo ustanovený soudkyní Otrubovou v pátek 11.4.2014 (před veřejným líčením v úterý 15.4.2014, kam předseda soudu zakázal vpouštět veřejnost a policie v celé ulici měla pohotovost a stála před soudem ve špalírech, jako by byl stěžovatel masový vrah) k tomuto řízení o zabrání věci s několikasetstránkovým spisem 2 T 65/2011 a oznámení stěžovateli den před řízením zase žádá uhradit studium spisu v zavřené spisovně v sobotu 12.4.2014 a údajnou konzultaci s klientem před jednáním 15.4.2014, která se neuskutečnila ….([133]). Násobení trestů za vymáhaní práva je zákonné? Všechny pravomocné finanční tresty a soudní poplatky stěžovatel řádně uhradil([134]).

55.  Pokračujme nyní na obecní rovině, neboť vesnice je svět: Když stěžovatel oznámil policii v Konici 30.7.2010 zcizení 7 vzrostlých rostlin na výzkumnické farmě se škodou v hodnotě nejméně cca 250 tisíc Kč (ceník policie, dnešní ceny v lékárně jsou vyšší), policie se souhlasem OSZ v Prostějově věc jako řadu dalších nevyhodnotila ani jako přestupek, přestože tím už může být samotné vniknutí na pozemek označený plotem ([135]). Tatáž policie pak považuje za zákonné, že je stěžovateli, jeho rodině, přátelům a kolegům z výzkumu od první konfiskace 18.9.2009 zakazován starostkou obce vstup do obecní kaple Nanebevzetí Panny Marie k vigiliím za umučené, zmrzačené a zneuctěné občany, přednáškám či zpěvům. V roce 2011 např. ke konopicové pouti za zemřelého básníka Ivana Martina Jirouse ([136]), v roce 2012 přes petici s 60 řádně identifikovanými občany ([137]). V roce 2015 při žádosti již třetí právnické osoby podílející se na výzkumu, stejně tak je opět zakázán vstup  do kaple na Noc básníků 21.8.2015 k natočení sekvence filmu. Kaple v Ospělově je obecní (středisková obec Ludmírov), zcela zrekonstruovaná i na popud a pomoc stěžovatelé a jeho rodiny z let 2007 a 2008, leč nesmí být zpřístupněna občanům ke svému účelu, který přesahuje ideologie jakékoliv církve. Naopak stavebnímu úřadu v Konici vůbec nevadí opakované marné stížnosti na nenaplněnou dohodou se sousedem z roku 2008 na dokončení otevřeného plotu souseda (zastupitele podporujícího zavřenou zrekonstruovanou kapli a kruté jednání státních orgánů, přes pomoc konopí z farmy stěžovatele jeho otci s PCH zcela fatálně na přelomu roku 2007/2008), který činí pozemek farmy přístupný, což bylo jedním z argumentů odsuzujícího rozsudku „soudkyně“ Mgr. Ivony Otrubové ze dne 27.10.2010 atd. ([138]).

56. Když stěžovatel dne 26.6.2011 po pravomocném odsouzení řešeném první ústavní stížností a další obžalobě 2 T 65/2011 ze dne 28.4.2011 za druhou konfiskaci a dvojím dalším konopném obvinění a stovkách marných správních řízení a vyhrožování expremiéra Nečase desetimilionovými pokutami 31.5.2011 za pomoc bližnímu a premiérem rovněž vysmívaném nenotifikovaném předpisu ([139]), který byl notifikován 21.5.2012 zákonem zapomnění č. 273/2013 Sb., odešel zcela vyčerpán na nemocenskou do Olomouce a jeho rodina a členové zřizovatelů EKK a jedna ze zřizovatelských společností EKK (www.art-language-factory.eu) oznámily dne 6.12.2011 policii závažné trestné činy konkrétními fyzickými osobami na EKK a nejen podvodech na smluvních závazcích vůči rodině stěžovatele (vysoce přes 500 tisíc Kč k 31.12.2011) a řadě fyzických a právnických osob a v roce 2012 toto doložili s řadou dalších důkazů a svědeckých výpovědí a listin a žádali marně OS Praha 3 o povolení vstupu do objektu EKK k vyzvednutí vlastních majetků, státní orgány s podezřelými naopak kooperovaly proti rodině stěžovatele a dalším poškozeným, a to včetně OS Praha 3, což také je jedním z důvodů dlouhodobého onemocnění manželky stěžovatele od 18.9.2011, předčasného úmrtí mluvčího EKK Mgr. Zbyňka Kopřivy dne 8.1.2012 a invalidizace stěžovatele od 26.6.2012 ([140]).

57. Vší té zvůli kooperace státních orgánů a OS Praha 3 s pachateli, kteří kompletně vytunelovali EKK (včetně zcizení všech dat a fotografií a serveru, který jim nepatřil a laboratorního deníku s nejméně 120 vzorky extraktů) a způsobili nejen rodině stěžovatele a zřizovatelským společnostem EKK zneužitím funkce při správě svěřeného majetku milionové škody označené konkrétními č.j. u OS Praha 3, korunu nasadil stěžovatelem v červnu 2012 v Olomouci před svědky poučený miliardář a filantrop a bijec korupce Karel Janeček, který pachatelům 15.11.2012 poskytl 200 tisíc nadační grant Pozitivní evoluce na přejmenování společnosti Konopí je lék,o.s., které se pachatelé nezákonně zmocnili a na níž majetky EKK převedli, na Bohemp ([141]) a na přesunutí rozkradených majetků EKK ze Žižkova do Holešovic, kde s pachateli následně bos Karel Janeček na adrese Bohemp (Konopí je lék,o.s.) založil společnou s.r.o. Kanebos na výzkum nepsychoaktivního konopí. Tento příběh je k poctě dnes už zemřelého spisovatele Ludvíka Vaculíka a Edice petlice označen od roku 2012  http://edicepetlice.blogspot.cz/ V bohatém archivu bezpráví Edice petlice je doloženo, že policie odmítá vydat zásadní informace z konfiskací EKK 8.12.2011 a 6.9.2012 i přes ujištění pozdějšího policejního prezidenta Martina Červíčka, že policie postupovala při konfiskacích EKK - po odchodu stěžovatele na nemocenskou - v souladu se zákonem ([142]) Policie dodnes se souhlasem OSZ, MSZ, VSZ v Praze (1.7.2015. č.j. 1 VZN 2410/2012-17) a ministra vnitra Milana Chovance informovaného a žádaného konat při 15 žádosti o policejní ochranu ([143]) odmítá nejen šetřit výše uvedené, ale také vydat oficiální seznam podvakrát zkonfiskovaných majetků EKK policií, když Policie ČR uvedla, že toho závadového toxikomanického materiálu bylo prý strašně moc a všechno policisté raději ihned zlikvidovali jako škodlivinu (a nikoho neobvinili z obecného ohrožení tou strašnou škodlivinou bez toxických látek jako na černém trhu?). Policie odmítá vydat seznam zkonfiskovaného majetku za situace, že stěžovatel je od předběžné dohody s pracovníky a dobrovolníky Ateliér ALF,o.s. z 10.12.2013 a následného schválení Valnou hromadou ještě před platností nového občanského zákoníku od 1.1.2014 ([144])  opětovně statutárním zástupcem pachateli velmi poškozeného Ateliéru ALF,o.s. (EKK) -  do 11.9.2012 pachateli zcela opuštěné společnosti Ateliér ALF,o.s. s převedenými majetky na Konopí je lék,o.s./Bohemp ([145])v Holešovicích a společným sídlem s dále vytvořeným Kanebos,s.r.o. s filantropem Karlem Janečkem. Nevládní organizace Ateliér ALF,o.s. měla objekt EKK pronajat od roku 2009, resp. pro bezbariérovou školu Ateliér ALF od roku 2006 ([146]), kompletně jej vybavila také z daru od města Prahy 11.5.2010 ([147]). Za jednání pachatelů nyní dostává Ateliér ALF,o.s. jednu exekuci za druhou, společnost je hradí z příspěvku členů, kteří se ničeho zlého  na poškozených nedopustili. S ohledem na fakt, že jednou ze snah některých pachatelů bylo i podvodné získání pohledávky za první konfiskaci ve výši dnes  přes 100 milionů korun ([148]) a její možný zpochybnitelný statut majitele, kdy pohledávka byla převedena do správy Ateliér ALF,o.s. dne 10.12.2010 na základě doložené smlouvy mezi Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s. ([149]), byli členové Ateliér ALF,o.s. do sedmého výročí založení společnosti Konopí je lék,o.s. dne 14.7.2015 (v roce 2012 ukradené společnosti, dnes Bohemp) ochotni za exekuce v důsledku jednání pachatelů platit. V současné době je u OS Praha 3 v řízení další exekuce ve výši cca 150 tisíc Kč (Pražská plynárenská), pravděpodobně řada dalších (Vodafone, cca 50 tisíc). Škody majitelům objektu EKK jsou za rok po odchodu stěžovatele z EKK na nemocenskou dne 26.6.2011 přes 500 tisíc Kč (nevěřících v úspěch právního řešení v tomto právním státě, žaloba nepodána) díky pachatelům konajících škody se souhlasem veřejné moci zcela vědomě. Rozhodnutí Valné hromady zřizovatelů EKK ze dne 11.5.2011 opustit objekt EKK pro neschopnost nadále splácet smluvní závazky podle policie a SZ prý nemá žádnou hodnotu a jde o jakési „sousedské spory“. Při odchodu stěžovatele na nemocenskou neměla EKK žádný neuhrazená závazek, na kontě 155 tisíc Kč, vybavenou EKK a na skladu materiál za cca 1 milion Kč ([150]).

58. Justiční kartel však neřekl poslední slovo a bylo potřeba stěžovatele zcela zdiskreditovat: JUDr. Markéta Písaříková z OS Praha 3, která nebyla nikdy soudkyní stěžovatele ([151], [152])a jeho manželky a podala dne 4.9.2012 návrh omezit stěžovatele na právní způsobilosti, v kooperaci s Mgr. Ivonou Otrubovou z OS Prostějov, od níž 3.8.2012 získala posudek na stěžovatele a současně také zajistila, resp. neučinila nic od odvrácení, aby výše uvedení pachatelé ve spisovně OS Praha 3 neoprávněně získali 29.8.2012 psychiatrický posudek MUDr. Jiřího Bilíka na stěžovatele ze dne 1.7.2012 pro trestní řízení 2 T 65/2011 u OS Prostějov, který může stěžovatele do budoucna enormně kompromitovat. Takové jednání bylo soudy a také ministerstvem spravedlnosti označeno za zákonné ([153]) včetně podnětu JUDr. Markéty Písaříkové ze dne  4.9.2012 omezit právní způsobilost stěžovatele (po doložení kartelu 20.2.2012 Ústavnímu soudu v první stížnosti). Proces o omezení právní způsobilosti (OS Olomouc, č.j. 39 Nc 1631/2012) se konal až do 26.9.2013 ([154]) i přes protest rodiny stěžovatele ([155]), odborné veřejnosti ([156]) a kolegů a přátel z výzkumu ([157]), protestu samotného soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka, který jednání justice označil za nezákonné zneužití posudku justicí ([158]) a protestu emeritního rektora Univerzity Palackého profesora PhDr. Josefa Jařaba, CSc. označujícího jednání justice jako za bývalého komunistického režimu ([159]) Současně Okresní soud v Olomouci ([160]).i přes příkaz odvolacího Krajského soudu v Olomouci ze dne 20.2.2015 (70 Co 47/2015-297) dodnes odmítá sdělit a) zda obecní soud předal odvolacímu soudu předběžné otázky SDEU, neb ten se s nimi jakkoliv v odvolání nevyrovnal a v odmítavém usnesení z 28.8.2014 (70 Co 261/2014-263) neuhradit stěžovateli náklady řízení to jakkoliv nekomentoval, b) proč nebyl zákonný zmocněnec stěžovatele pro odvolací řízení a jeho návrhy a odůvodnění vůbec řešeny a odmítavé  usnesení odvolacího soudu bylo zasláno zmocněnci pro prvoinstanční řízení ukončené 26.9.2013 ……Současně ale odvolací soud obecnímu soudu neopomněl 20.2.2015 opětovně připomenout, že stěžovatel, citujme v důsledku svého paranoidního prožívání má problém chápat důvody k zahájení řízení o svéprávnosti“.

59. Dodejme, že (nejen) desítky Olomoučanů ([161])a nevládních organizací včetně emeritní rektorky Univerzity Palackého profesorky MUDr. et PhDr. Jany Mačákové, CSc., která s dalšími respektuhodnými občany opakovaně podávala se stěžovatelem legislativní návrhy stěžovatele, jak dostupnost konopí pro občany civilizovaně a právně řešit - naposledy 17.11.2013 ([162]) -, podali ode dne 18.5.2012 stížností ministrům spravedlnosti pro porušení zákona v neprospěch stěžovatele ([163]). Stížnosti ministrům  (cca 100 podnětů) byly až do současné doby vždy odmítnuty předat Nejvyššímu soudu k projednání z důvodu porušení zákona v neprospěch stěžovatele ([164]) Zamítavé rozhodnutí ministrů bylo vždy bez odůvodnění, stejně tak bylo zakázáno vydat informace o závěrech šetření jako podkladech pro rozhodnutí ministrů. Když MUDr. Jiří Bilík viděl, že svým nepravdivým posudkem stěžovateli vůbec nepomohl, jak se domníval ([165]), což ani stěžovatel nikdy nežádal, ale naopak velmi přitížil, souhlasil s rediagnostickým pobytem od 7.1.2014 u něj ve Vojenské nemocnici ([166]), leč srdce mu vypovědělo službu a zemřel a stěžovatel byl z VNOL pod smyšlenkou nedostatku odborných kapacit a zákazu provádění jakýchkoliv kontrolovaných studií vypoklonkován z VNOL. Následně dne 26.1.2014 byl stěžovatel vyhozen z PN Bílá Voda, kde měl být v předmluvě uvedeným „znalcem“ MUDr. Petrem Jeřábkem, PhD. učiněn pravdivý posudek na stěžovatele.

60. K tomu MPSV  od roku 2013 zakázalo stěžovateli pracovat ([167]) a Krajský úřad Olomouckého kraje v roce 2013 manželce stěžovatele zakázal přijmout do ranné pěstounské péče dítě, aby nebylo/-ly v kojeneckých ústavech, o což požádala již v roce 2011. Jednání stěžovatele a jeho manželky s dlouhodobou starostí o tyto děti bylo v trestních spisech komentováno nízkými zištnými úmysly stěžovatele a ve spisech KUOK jako manželky, parafrázujme souhrnně, „pomateného schizofrenického kriminálníka“. Stěžovatel za nehonorované práce k transformaci ústavní péče a tvorbě minimálních standardů kvality pro tyto a jiné masomlejny pro děti, dospělé a seniory získal 9.4.2002 cenu ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly ([168]).

61. Zapřením řady práv včetně možnosti rané pěstounské péče pro manželku stěžovatele, kde kartel dokázal svoji moc na tom nejcitlivějším místě, jednání kartelu neskončilo. „Soudní znalkyně“ MUDr. Jana Zmeková při obnově prvního trestního řízení před soudkyní Mgr. Otrubovou prohlásila 6.8.2013 stěžovatele již v roce 2008 a 2009 (vždy od dubna do září, když roste konopí) za naprosto nepříčetného pachatele trestných činů bez jediného důkazu. Všichni znalci opisovali posudek MUDr. Jiřího Bilíka. „Soudní znalkyně“ MUDr. Silvia Musilová, která toto a mnohé další věděla a postupně se dozvídala od 28.3.2013 od stěžovatele na konzultacích vyžádaných stěžovatelem zcela dobrovolně kvůli vyčerpání a nespavosti. Na příkaz rozsudku „soudkyně“ Mgr. Ivony Otrubové z OS v Prostějově ze dne 6.8.2013 vyměnit stěžovateli trest z trestní kauzy 2 T 104/2010 za ochrannou léčbu alkoholismu, daná „znalkyně“ Musilová bez protestu soudu stěžovatele na alkoholismus léčila v ochranné léčbě ([169])a ještě v rozporu se zákonem vybírala poplatky! Místo, aby znalkyně napsala soudu, co je to za naprostý nesmysl s ochrannou léčbou a zvůli se postavila a hájila i svou vlastní odbornou čest. Současně „znalkyně“ stěžovateli sdělovala, že po smrti stěžovatele bude jeho práce uznána a podobné zbytečné lichotky. Daná „soudní znalkyně“ Musilová po náhlé těžké nemoci a úmrtí soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka, který chtěl své pochybení z nepravdivého posudku 7.1.2014 v rámci rediagnostického pobytu napravit, leč zemřel, což „znalkyně“ Musilová věděla velmi dobře (viz odkaz bod 25) a po doložení „znalkyni“ telefonátem z 27.1.2014 o hanebném jednání „znalce“ MUDr. Petra Jeřábka, PhD. z PN Bílá Voda ze dne 26.1.2014 popsaného v úvodu ústavní stížnosti, navrhla 26.3.2014 stěžovatele zavřít v ústavu (Okresní soud v Olomouci č.j. 5 Nt120/2014). Údajně proto, že stěžovatel nepřišel na konzultaci 31.1.2014, což obecnímu soudu neuměla jakkoliv doložit, leč stěžovatel se u „znalkyně“ odmítal dále léčit pro její odbornou nekompetenci a odmítání vydat kompletní zdravotnickou dokumentaci stěžovatele pro nezávislé soudně znalecké zkoumání, což sdělil „znalkyni“ i soudu. „Znalkyně“ Musilová stěžovateli farmaléčbou způsobila těžké deprese, před čímž stěžovatel na základě zkušeností předem varoval ([170]). V obnovném řízení 2 T 104/2010 zcela vyčerpán a v těžké  depresi způsobené „léky“ zakázal stěžovatel advokátce dne 6.8.2013 podat odvolání a proti této zvůli dále brojit ([171]). „Znalkyně´“ Musilová považovala soudní řízení v době těžké deprese stěžovatele za korektní. Následně v listopadu 2013 stěžovateli pomohlo konopí, což „znalkyně“ Musilová odmítala přiznat a hrdě se k tomu hlásila a takové řešení odmítala. Toto stěžovatel  také písemně uvedl soudu a žádná konzultace mu navíc 31.1.2014 nebyla stanovena ani později a nebyl k vůbec vyzván! Návrh „znalkyně“ Musilové byl ale opět soudem přijat k veřejnému projednání dne 24.5.2014 přes protesty rodiny, kolegů, lékařů a znaleckých dobrozdání. Nebýt kvalitního advokáta JUDr.Richarda Nigrini, PhD. a odvážného a pravdomluvného soudního znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD., stěžovatel by pobýval až rok zavřen v ústavu, spíše ale natrvalo. Zavřít stěžovatele až na rok do ústavu 12.1.2015 žádal u obecního soudu „znalec“ profesor MUDr. Vladimír Hosák, PhD. ([172]) z Karlovy univerzity spojené s podvodem o léčbě konopím, což stěžovatel napadal a žádal vyloučení znalce i pro pozitivistickou biologickou psychiatrii, jíž byl zastáncem a předsedou odborné společnosti! Ke „znalci“ Hosákovi byl stěžovatel do PK FN v Hradci Králové převezen na příkaz soudu policejní eskortou těžkooděnců a obecní soud mu odmítal změnit advokáta ex offo a ustanovit stěžovatelem vybranou psychiatru MUDr. Dagmar Přikrylovou, po dvou měsících žádostí a nalezení vlastního advokáta soud souhlasil. MUDr. Dagmar Přikrylová následně označila ochrannou léčbu za nesmyslnou. Obecním soudem totiž byla – po odmítání psychiatrů vzít stěžovatele do své péče - ustanovena Psychiatrická klinika FNOL a lékařka, jejíž jednání a jednání lékařů PK FNOL vůči stěžovateli v roce 2003 označil Veřejný ochránce práv za nezákonné, jak je v předmluvě doloženo. Přestože jednání „znalce“ Hosáka bylo zcela vědomým útiskem a zneužitím znalecké profese a žaloba toto mohla vidět v soudní síni od května 2014 do května 2015 zcela otevřeně a opakovaně, státní zástupkyně trvala na zavření stěžovatele do ústavu, odvolání však nepodala. O doložených důkazech ve spisu dokládajících zločin orgánů činných v trestním řízení se ale nesmělo jednat. Soudně znalecký posudek znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD. č. 750 je ve spise stejně jako zápis z veřejného jednání u obecního soudu ze dne 14.5.2015. Lze-li stručně shrnout „pochybení“ soudních znalců“([173]), pak znalci vystavili posudky bez šetření jednání stěžovatele v době jeho údajných trestných skutků a přestože znalcům vůbec nepřísluší řešení právních otázek, označovali stěžovatele stejně jako justice za pachatele závažných trestných činů, které jsou však u stěžovatele psychiatricky léčitelné ve spojení s nezbytnou resocializací. Zcela explicitně to sdělil „znalec“ profesor Hosák soudu 12.1.2015: „Pokud nechápe, že opakovaně porušuje zákony a že to nikam nevede, tak to je známka jeho závažné duševní poruchy … navrhuji půl roku až rok v ústavu …….a podávání vysokých dávek antipsychotik….rozhodně ne konopí ([174])“. Daného „znalce“ Hosáka z Karlovy univerzity si prostějovská policie okamžitě přizvala k posouzení duševního stavu stěžovatele při páté konfiskaci v roce 2014 a OSZ Prostějov a Krajské státní zastupitelství v Brně ve svých jako vždy odmítavých([175]) podáních neshledalo za nezákonné, že stěžovatel ani neznal otázky kladené znalci na stěžovatele a že doložil, že znalec falšuje posudek a působí stěžovateli vědomý útisk. Dne 23.7. 2015 KSZ v Brně (č.j. 1 KZN 1082/2015) napsalo, že postup OSZ Prostějov nepovolit sloučení a znovu projednání všech trestních kauz stěžovatele z výše uvedených důvodů za důvodné, neboť policie měří obsah THC v konopí vždy v souladu se zákony a vychází (nově! dle opsaného napadaného usnesení Nejvyššího soudu z 20.5.2015) z normy EU a OSZ správně vyhodnotilo (bez jakéhokoliv šetření!), že nikdo není mučen či s ním krutě zacházeno, i přes doložení těchto skutečností tolika občany včetně lékařů nebo poškozených([176]). K nenotifikaci předpisů u Komise a jejich nevymahatelnosti se KSZ ani OSZ nevyjádřilo.

X.


[1] Rovněž pro kartel se „soudkyní“ JUDr.Markétou Písaříkovou z OS Praha 3, která nikdy nebyla soudkyní stěžovatele a podala 4.9.2012 po první bez odůvodnění odmítnuté ústavní stížnosti návrh na omezení právní způsobilosti stěžovatele a „soudní znalkyní“ MUDr. Janou Zmekovou, MUDr. Hanou Kučerovou a MUDr. Silvií Musilovou, které žádaly ochrannou léčbu stěžovatele se snahou zavřít stěžovatele do psychiatrického ústavu pro společnosti nebezpečné pěstování konopí a údajné bludy o justičním kartelu, jak až na jeden rok v ústavu s podáváním vysokých dávek antipsychotik žádal u Okresního soudu v Olomouci 12.1.2015 „soudní znalec“ prof. MUDr. Vladimír Hosák, PhD. z Univerzity Karlovy. Univerzity spojené osobou „rektora“ prof. MUDr. Tomáše Zimy s nenotifikovaným zločineckým korupčním zákonem č. 50/2013 Sb., konopí do lékáren „expertů“ Karlovy univerzity
[9] Dne 3.9.2010 bylo zkonfiskováno opětovně na popud Okresního státního zastupitelství v Prostějově se souhlasem Okresního soudu v Prostějově cca 100 kg konopí (přes 300 rostlin) k výzkumu a terapii. V obžalobě Okresního státního zastupitelství v Prostějově vedené pod č.j. 2 T 65/2011 u Okresního soudu v Prostějově a usnesení č.j. 2 Nt 1151/2014 Okresního soudu v Prostějově je však uvedeno opětovně pouze 10% zkonfiskovaného majetku, cca 10 kg konopí, viz trestní podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství z 6.9.2010 s dodatkem od odborné společnosti Konopí je lék,o.s. předaný NSZ pod č.j. 1NZN 2616/2010 dne 19.9.2010 k vyřízení Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově, viz  bohatý archiv na http://pavel-zeman.blogspot.cz/
[20] První notifikace ZoNL, který  dle Soudu ze dne 23.4.2012 není třeba notifikovat dle povinnosti Směrnice 98/34/ES v rozporu se stěžovatelem odkazovanými veřejnými daty z unijní databází TRIS proběhla 21.5.2012 pod č.j.  2012/329/CZ zákonem č. 273/2013 Sb. – viz kapitola VII. Kartel a důkazy vědomých zločinů proti lidskosti
[23] Současně s dodatkem zaslaným následně k přijetí zákona o odškodnění za polistopadové zločiny proti lidskosti, kdy smrt a mučení působící koktejl trojjedinného tyrana (a také jediné naděje) moci zákonodárné, výkonné a soudní neprovádí v řeči §§ 401, 149 a 150 trestního zákoníku jako za fašistů a bolševiků hromadně a nepořádá tak často veřejně orgie k demonstraci strachu jako např. při Czech Teku 2005, ale individuálně a administrativně za pomocí krasořečnění v médiích, razítka a „právních“ norem s alibistickým odkazem na právně nevymahatelnou Úmluvu od drogách, která však takové zločiny zakazuje již ve své preambuli! Judikatura Soudního dvora EU toto tvrzení potvrdila 16.12.2010 v bodu 36 rozsudku Josemans, než byl stěžovatel odsouzen pravomocně dne 9.3.2011 Krajským soudem v Brně, přestože stěžovatel odkazoval i na judikaturu českou ze dne 30.1.2008. V dubnu 2012 zasebevražděná Márie Brodské byla jako nositelka judikatury netrestnosti léčby konopím opětovně za léčbu konopím obžalována v roce 2011 a přes osvobození obecným soudem se státní zástupce v roce 2012 odvolal ke krajskému soudu… Stěžovatel byl v prvním řízení pravomocně odsouzen, aniž znal katastrofální text odvolání obžaloby (obecní soud pozapomněl zaslat) žádající 3 roky vězení pro stěžovatele. Tvrzení žalobce v závěrečné řeči 26,10.2010, že obžalovaná manželka stěžovatele není pachatelem zločinu s trestem až 10 let nepodmíněně, ale obětí stěžovatele a byla již dosti potrestána tím, že se stěžovatelem sdílí společný život, má dále mnoho děsivých paralel. 26.10.2010 bylo žalobě a soudkyni obecního soudu doloženo svědeckou výpovědí do dubna 2011 zcela umučené Olgy Novotné, že konopí léčí nejen rakovinu! Úspěšnou terapii konopím na PCH dne 13.7.2010 doložila MUDr. Věra Kruková, na RS Mgr. Robert Nováček a dalších chorobách MUDr. Jana Budařová mimo sdělení obžalovaných i v závěrečné řeči! Viz You Tube: Konopí mění fyzikální zákony a slova žalobce ze dne 26.10.2010, Závěrečná řeč obžalované manželky stěžovatele zviklala přichystaný rozsudek soudkyně vynesený po přerušení  čtvrtého dne hlavního líčení probíhajícího od 13.7.2010 až ráno 27.10.2010 k výsměchu zrodu republiky. Soud doufejme promine neuctivé paralely, leč důkazy o „pochybení“ mluví jasnou řečí procesů s rozsudky ze šuplíku ve jménu vedoucí role KSČ, resp. NSDAP.
[45] http://petrnecas.blogspot.cz/  - seznam cynických výroků a prohlášení trpícím expremiéra a odpověď OSZ Olomouc na trestní podnět na expremiéra 
[46] Vyvolání trestního stíhání stěžovatele stěžovatel inicioval zcela záměrně, aby se do protokolu soudu musela ministryně Peake odpovídat nejen za popření slibu poslance, což Policie ČR a OSZ Praha 1 odmítalo vůbec řešit: http://bolsevici.blogspot.cz/2015/07/karolina-peake-jako-pozdejsi.html
[51] Ilustrativní imaginární rozhovor ze srpna 2015 v České republice o výhodách prohibice pro některé občany: http://respekt-blog.blogspot.cz/2015/07/ceske-republice.html
[69] Stěžovatel v únoru 2008 v Petříkově (Petrswald) u hasičské stanice exposlance Roberta Koláře naproti Mázhauzu osobně prosil proškoleného studenta 17.listopadu Ivana Langera, aby svou mocí ministra zastavil trestní stíhání Konopné paní Bryndové, která již dosti trpěla a učinila nezištně mnoho pro druhé občany a velmi zvýšila odbornou kvalifikaci nejen stěžovatele a jako zastupitel občanů učinil změny, které nebudou kriminalizovat nevinné občany včetně podání ústavní stížnosti a změn připravovaného trestního zákoníku prvně v dějinách zavádějící trestnost pěstování konopí od.1.1.2010 a zavedením THC do lékopisu údajně osobně ministrem Julínkem (2009!) a zapíraného práva pěstovat konopí od 20.5.2004
[71] Krejčí Z.: Antibiotický účinek Cannabis indica. Disertační práce. Masarykova univerzita Brno (1950)                        
[72] Krejčí Z.: Antibakteriální účinek Cannabis indica. Lékařské listy 7, 500 (1952).
[73] Konopí jako lék. Acta Universitatís Palackianae Olomucensis 6, 27-114 (1955)
[76] Cca 70 miliard dolarů ročně
[79] http://www.konopijelek.cz/ sekce Dokumenty a studie 
[97] Žádost k rozhodnutí č.j. Spr ÚS 433/15-2 ze dne 7.7.2015

[100] Jak samostatný kanabinoid THC, tak kanabinoid CBD a další jsou nemocnými jako izolované substance špatně snášeny a jsou mnohonásobně méně léčivější než konopí reagující díky synergii látek a nejen kanabinoidů pozitivně a bez negativních efektů. V konopí je přes tisíc látek.
[106] Stěžovatel je signatářem Charty 77 (podpis ztracen, podepsáno v den podpisu přítele a kolegy psychologa Václava Vrby, který si podpis charty nadělil k padesátinám na jiném místě Prahy). Rovněž Charta 77 se nikdy nezastala občanů ve věci konopí, stejně jako dnes všechny lidskoprávní organizace včetně Helsinského výboru, Amnesty international, Národní rady pro zdravotně postižené, Svazu pacientů, Ligy lidských práv atd, nebo Evropského výboru proti mučení, kam všude se stěžovatel obracel opakovaně. 
[108] http://silvia-musilova.blogspot.cz/2014/01/vnol-3x-1122014.html   a http://dusandvorak.blog.respekt.cz/jmena-statem-placenych-najemnych-vrahu-v-prostejove/  (následoval zákaz Respektu od 11.9.2011 dále publikovat, blog na rozdíl od Aktuálne.cz nebyl Respektem smazán)
[123] Žádost stěžovatele ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové z roku 2005 o dotaci MZ ČR na vydávání časopisu Ryba smrdí od hlavy  http://pravnistat.blogspot.cz/2014/01/trestni-podnet-zadost-dle-zakona-o.html a vyhlášení projektu Válka je vůl v již v důkazech doloženém článku Reflexu z 19.5.2005 „Úloha šílenství v dějinách“
[134] Za podpory rodiny, členů nevládních organizací podílejících se na výzkumu, přátel a z invalidního důchodu včetně všech plateb za advokáty, kdy se 2 advokáti šlechetně zcela zřekli odměny a 1 advokát vzal symbolických 1000,- Kč a další rovněž vysoce symbolických 5.000,- Kč, což neznamená, že tak činili ostatní, ani nemohli, neboť zveřejnění výzkumu přineslo sebou cca 50 samostatných soudních řízení včetně civilních počítáme-li v to odvolání, dovolání, stížnosti a mimořádné prostředky a podání na určení lhůty pro nečinnost. Většina advokátů u OS v Prostějově 2009, resp. 2010 – 2015 byla ex offo, unijní právo se skoro všichni odmítali naučit a ctít a řádně vymáhat a jen v roce 2015 byli vyloučení 3 prostějovští advokáti pro ztrátu důvery.
[136] Básník, kunsthistorik a rebel řečený též Magor těsně před druhou konfiskací recitoval 28.8.2010 na Noci básníků v Ospělově, účastnil se uměleckých kulturních akcí v Ateliéru ALF v Praze a v průběhu roku 2010 a 2011 opakovaně uváděl film o „onkologických zločincích“ Konopné pašije společně s režisérem Oliverem Morgensternem Malinou, více na http://dusandvorak.blog.respekt.cz/ocuppy-ospelov/    
[144] Rejstříkový soud odmítá změnit pražskou adresu bez poplatku 1000 Kč, protože bezplatná přeregistrace u MV ČR dle Valné hromady v roce 2013 přišla na MV ČR až po novém roce 2014, kdy se změnil zákon a je třeba platit.
[154] Bez úhrady nákladů řízení veřejně dehonestovanému a šikanovanému stěžovateli i Krajským soudem v Olomouci dne 28.8.2014 s náklady na řešení věci u ESLP dne 9.1.2013 , jak bylo KS v Olomouci doloženo.
[167] http://bolsevici.blogspot.cz/2015/07/mpsv-cr-zazakazuje-dusanu-dvorakovi.html (v roce 2014 Ministerstvo obchodu a průmyslu stěžovateli uvedlo, že pokud má stěžovatel zakázáno pracovat, nic mu nebrání podnikat ….?!)
[172] http://bolsevici.blogspot.cz/2015/05/profesor-mudr-ladislav-hosak-phd.html (protest nekompetentního prof. Hosáka soudu proti posudku znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD. ze dne 28.4.2015)
[173] kteří nejčastěji jako primáři a ředitelé se souhlasem zdravotních pojišťoven posudky píší na pracovištích hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez participace jako jiní znalci v jiných oborech a nutících se svolením soudů hradit zkoumanými náklady nejen na dostavení se ke znaleckému zkoumání na své náklady třeba i přes půl republiky při LZPS zapovězené otrocké práci
[174] https://www.youtube.com/watch?v=Ia-BsOp-UK8 (Konopný bestseller číslo 3, od 6 minuty výpověď prof. Hosáka u obecního soudu 12.1.2015)
[175] V průběhu let 2009 – 2015 šlo o cca 100 vždy odmítnutých podání
[176] http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/15-marnych-zadosti-o-policejni-ochranu.html

XXXIII  

Trestní podnět

Podáváme tímto veřejně trestní podnět na spoluautora Evropské komisi vědomě neoznámeného zákona č. 50/2013 Sb. , konopí do lékáren s cenou dnes i přes 50 tisíc Kč/měsíc pro občana a údajného mezinárodního "experta" MUDr. Tomáše Zábranského, PhD, email v kopii, telefon 603451103 (CV a funkce na 1, 2),Pro níže uvedený trestní podnět žádáme vyloučit z šetření pro hrubou podjatost státními zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podílející se na rozhodnutí sp. zn. KZT 337/2012 a státní zástupce Obvodního státního zastupitelství na Praze 1 zpracovávající podklady pro rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 formou trestního příkazu sp. zn. 6 T 21/ 2012 (3)

kterého pro dostatek doložených důkazu jako lékaře a znalého věci podezříváme z

  1. vědomého spolupachatelství na obecném ohrožení, poškozování cizích práv, útisku, ublížení na zdraví, a to i s následkem smrti (4) ad., kdy podezřelý nejméně (5) od 8.4.2010 veřejně prosazoval s dalšími podezřelými spolupachateli nenotifikovaný zákon č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren (od 1.4.2013), který je v hlubokém rozporu se zákonem o léčivech, unijní a českou judikaturou a zákonem o zdraví lidu, občanským a trestním zákoníkem, blíže ke konkrétním důkazům(6)
  2. Dále páchal: Opakované vědomé šíření poplašných zpráv a hrubé, veřejně šířené nepravdivé pomluvy (7, 8, 9) snižující vážnost , občanskou i profesní čest, sociální postavení a práci kandidátů Pirátské strany do Sněmovny (2010, červen) a zastupitelstva města Prahy (2014, červen), konkrétně pak o vedoucím výzkumu Konopí je lék a předsedovi správní rady mezinárodní asociace Cannabis is The Cure, z.s. Dušanu Dvořákovi a předsedovi nevládní organizace Legalizace a koordinátorovi projektu Semínka seniorům a nemocným Robertu Veverkovi. Jak je doloženo v důkazních přílohách, činí tak podezřelý od roku 2010 až do dnešních ní opakovaně a zcela vědomě, aby obhajoval lež a podvod, na kterém se výše uvedeným zákonem vědomě jako lékař s zázemím celé univerzity a poradních orgánů atd. podílel, resp. s dalšími pachateli a profesory Tomášem Zimou a Michalem Miovským a dalšími nejen z Univerzity Karlovy, spolupodílel.
  3. Nejsou v žádném případě pravdou vědomé poplašné zprávy a pomluvy o jednání Dušana Dvořáka a Roberta Veverky, jak je prezentuje veřejně a dlouhodobě podezřelý a je doloženo na důkazech, což lze ve stručnosti také doložit na těchto předběžných otázkách Soudnímu dvoru EU, kde je daná korupce podvodníků a zločinců popsána dostatečně srozumitelně (10)

Dne 21.srpna 2015

3 V širším kontextu všech trestných činů podezřelého na http://ustavnisoud.blogspot.cz/