Příloha 26Příloha 26: Stanovy prvního investora výzkumu „Konopí je lék“: Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“, IČ: 706 31 298, řádně registrované u MV ČR (2000), statutární zástupce Zuzana Majerová, McA a MUDr. Aleš Skřivánek, PhD.Stanovy ONFAMStanovy

I.
Základní informace
Název: Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“, registrace u ČR 26.7.2000, IČO:706 312 98, Sídlo: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, poštovní adresa kanceláře: Přichystalova 14, 772 00 Olomouc

II.
Poslání a cíle

Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“, člen mezinárodního společenství Open Royal Academy, je dobrovolným společenstvím občanů a právnických osob spolupracujících na právním, přírodovědném a národohospodářském výzkumu „Konopí je lék“. Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ je koordinátorem filantropických a mecenášských aktivit. Za tímto účelem Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ zejména: 1) Realizuje aktivity vedoucí k naplňování poslání, 2) Spolupracuje s veřejnou a státní správou, neziskovými organizacemi, soukromými firmami, školami, výzkumnými pracovišti a dalšími subjekty, právnickými jakož i fyzickými osobami, 3) Získává finanční prostředky a jinou podporu na realizaci svého poslání, 4) Může být zakladatelem, členem nebo jiným partnerem právnických osob v ČR i zahraničí, 5) Může zřizovat organizační jednotky.

III.
Orgány a statutární zástupci

1) Orgány Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ jsou následující: a) Valná hromada (dále i VH)
b) Správní rada (dále i SR), c) Dozorčí rada (dále i DR)
2) VH je nejvyšším orgánem. VH má právo: upravovat Stanovy schvalovat koncepci aktivit na následující období volit a odvolávat jednotlivé členy orgánů - správní a dozorčí rady, schvalovat rozpočet na další období a jeho změny schvalovat výroční zprávu za předcházející období, stanovovat příspěvky člena a pravidla pro jejich uhrazení zrušit.
3) VH je svolávána alespoň 1x ročně. VH svolává předseda nebo jimi zmocněná osoba. VH může svolat také DR, jestliže není VH svolána déle jak 15 měsíců nebo neodstraní-li SR v přiměřené lhůtě nedostatky, které DR zjistila při své činnosti a na které SR písemně upozornila.
4) VH je svolávána způsobem určeným předsedou. Může být svolána i na internetové síti. Jednání VH řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z VH.
5) VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímají 2/3 hlasů všech přímo i via zmocnění přítomných členů. Způsob hlasování stanoví VH při zahájení jednání.
6) SR má lichý počet členů. Funkční období člena trvá 3 roky, počet období není omezen. Člen SR může během období odstoupit nebo být odvolán. Odvolání je možné z důvodu nečinnosti nebo prokázaného porušení stanov.
7) SR má následující kompetence: řídí chod, když zejména usiluje o naplnění jeho poslání, koncepce činnosti a usnesení VH rozhoduje o způsobech realizace usnesení, odpovídá za přípravu koncepce činnosti, rozpočtu, výroční zprávu a dalších podkladů a jejich předložení VH. Navrhuje VH členy pro volbu do orgánů, zajišťuje řádné hospodaření a odpovídá za správné a účelné nakládání s majetkem, informuje členy o aktivitách mezi jednáními
8) SR si volí předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda zastupují Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ vůči druhým osobám, a to i samostatně. U písemných úkonů uvedou své jméno, funkci a připojí svůj podpis. V důvodných případech mohou delegovat pravomoc na jinou osobu.
9) SR svolává předseda, a to dle potřeby, nejméně však 1x za rok. O svolání informuje předsedu DR. Předseda odpovídá za vedení jednání a pořízení zápisu.
10) DR rada má lichý počet členů a může ji tvořit i jedna osoba. Funkční období člena DR trvá 3 roky, počet období není omezen. Člen DR může během období odstoupit nebo být odvolán. Odvolání je možné z důvodu nečinnosti nebo prokázaného porušení stanov.
11) DR má následující kompetence: kontroluje naplňování poslání a cílů a dodržování stanov, má přístup ke všem dokladům a dokumentaci, je oprávněna požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů v případě zjištění nedostatků požadovat od SR nápravu a stanovit její termín z důvodu dle bodu 3 svolat VH.
12) DR si volí předsedu. Pokud je DR jednočlenná, má člen postavení předsedy. Předseda svolává DR, řídí její jednání a odpovídá za pořízení zápisu a jeho doručení SR. Jedná jménem DR vůči VH a vůči SR, jehož jednání je oprávněn se účastnit s hlasem poradním. Své kompetence může předseda v důvodných případech delegovat na jinou osobu.

IV.
Členství
1) Členem může být fyzická i právnická osoba, která nejprve odpracovala pro výzkum „Konopí je lék“ nejméně 33 hodin jako dobrovolník anebo poskytla výzkumu alikvotní dar. Práce dobrovolníka je hodnocena 200 Kč / hod.
2) Členství vzniká přijetím. O přijetí rozhoduje správní rada.
3) Zájemce o členství podá písemnou přihlášku, ve které uvede osobní a kontaktní údaje a podpisem potvrdí svůj zájem o plnění poslání.
4) Člen má právo se účastnit VH a podílet se na plnění jejích práv. V období mezi jednáními VH má právo být informován o činnosti, a to prostřednictvím webových stránek nebo poštou vč. elektronické dle vlastního výběru. Dále má právo podávat návrhy a podněty směřující k naplňování poslání, hodnotit činnost orgánů a členů, a to i formou stížnosti DR nebo VH, podávat návrhy na členy SR a DR, včetně své osoby, podávat podněty k přijetí nebo vyloučení.
5) Člen podle svých možností přispívá k plnění poslání.
6) Člen je povinen zdržet se jednání s úmyslem poškodit zájmy Společenství.
7) Členství zaniká: ukončením z rozhodnutí člena, vyloučením - důvodem vyloučení je hrubé porušování stanov, smrtí člena, zánikem Společenství 
 
V.
Hospodaření a majetek
Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy. Majetek tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva.

VI.
Řešení sporů

Spory uvnitř Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ vyplývající z členství nebo z činnosti řeší SR. V případě, že ani po projednání v SR nedojde k dohodě, rozhoduje VH.

VII.
Zánik

1) Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ zaniká zákonným způsobem a usnesením VH.
2) V případě zrušení VH je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů
3) Při zániku budou vypořádány veškeré závazky a pohledávky způsobem, který neodporuje zákonu. Pokud po vypořádání zbude majetek, budou aktiva převedena na jiný neziskový subjekt.