Dovolání Nejvyššímu souduMgr. Pavel Andrle, advokát
ev. č. 13943
Kratochvílova 624/43
750 02 Přerov
Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno

Prostřednictvím

Okresního soudu v Prostějově
Havlíčkova 16
797 09 Prostějov

Sp. zn. OS Prostějov: 3 Nt 1151/2014
Sp.zn. KS v Brně: 5 To 174/2014

 

 

Dovolání dle § 265 b odst. 1. písmena a), b), g), j) a k) trestního řádu k usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 5 To 174/2014 ze dne  25. 6. 2014 doručeného dovolateli Dušanu Dvořákovi, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc dne 31. 7. 2014

 

Přílohy

Plná moc obhájce

Přílohy dle textu.

I.
Usnesením Krajského soudu v Brně sp. zn. 5 To 174/2014 ze dne  25. 6. 2014 doručeného dovolateli dne 31. 7. 2014 byla dle § 148, odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítnuta jako nedůvodná stížnost dovolatele na usnesení Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 3 Nt 1151/2014 ze dne 17.4.2014 o ochranném opatření ve formě zabrání věci podle § 104 odst. 1 trestního zákoníku.

Dovolatel se s usnesením Krajského soudu v Brně  neztotožňuje a za využití § 265b odst. 1. písmena a), b), g), j) a k) trestního řádu k usnesení Krajského soud v Brně podává proti výroku, že zabraná věc propadá státu, protože dovolatel spáchal trestný čin, toto

DOVOLÁNÍ

II.
§ 265b odst. 1. písmena a): ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud: O věci rozhodl Krajský soud v Brně, přestože bylo od počátku řízení poukazováno na porušení práva EU a bylo žádáno položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, neboť věc se týkala  výkladu unijního práva. Toto jednání je hrubým porušením čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Viz nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 potvrzující, že odmítnutí práva EU je porušením práva na spravedlivý proces a zákonného soudce. Protože měl dovolatel obavy, že soud předběžnou otázku opětovně nepoloží, podal na podatelně soudu (viz spis) seznam předběžných otázek, které, pokud nebude evropská právní argumentace přiznána, žádá dovolatel položit SDEU. S ohledem na důkaz uvedený v příloze v rozhodnutí UNMZ byly předběžné otázky SDEU aktualizovány.

Důkazy – příloha (duben – září 2014):
1) Rozhodnutí UNMZ ČR potvrzující, že ani novelizace zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) a zákona o léčivech zákonem č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) nebyla notifikována v souladu s právem EU
2) Rozhodnutí Open Royal Academy (http://openroyalacademy.eu/) podané prostřednictvím právního zástupce (http://cannainsider.eu/) odborné společnosti Konopí je lék (nejen) Evropskému soudu pro lidská práva, Evropské komisi a nyní Nejvyššímu soudu k léčbě tzv. diabetické nohy pomocí Cannabis unguentum

§ 256b odst. 1 písmena b) ve věci rozhodl vyloučený orgán: Soudkyně, která svolila již první policejní konfiskaci majetku výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) již v roce 2009 (nejen v roce 2012) se v roce 2014 v řízení 3 Nt 1151/2014 odmítla vyloučit jako podjatá, stejně tak se odmítl vyloučit Krajský soud v Brně a KSZ v Brně, přestože si KS v Brně k obhajobě nezákonného rozhodnutí vymyslel neexistující právně závaznou policejní metodiku měření obsahu THC v Cannabis a níže uvedenou právní argumentaci KSZ v Brně zcela ignoroval v letech 2010 – 2014 přijmout stejně jako prošetření spáchaných zločinů na členech výzkumu a enormního (až 90%) úbytku váhy Cannabis z konfiskací výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově v letech 2009 – 2012. KSZ v Brně společně s OSZ v Prostějově zakázalo výše uvedené „pochybení“ vyšetřovat i přes žádost Policejního prezidia Policie ČR a Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Dodejme, že soudkyně OS v Prostějově ze spisu věděla, že OČTŘ zakázaly dovolateli a jeho advokátce v trestním řízení Mgr. Dominice Kovaříkové uskutečnit v souladu s trestním řádem žádaný vyšetřovací pokus na měření obsahu THC v rostlinách Cannabis (viz níže), kdy dovolatel, aby prokázal nezákonnost měření obsahu THC v Cannabis OČTŘ, vysadil v roce 2012 v EU registrovanou samonakvétací olejnatou odrůdu Cannabis Finola (vzorek číslo 2), která může v ČR dozrát i 2x v roce a tato již usušená odrůda Cannabis byla OČTŘ vyhodnocena jako zakázaná! Stejně tak soudkyně věděla, že OČTŘ opakovaně zamítají od roku 2009 marně žádanou policejní ochranu výzkumu k zajištění ochrany života a zdraví jeho členů a již v roce  2009 byl dovolatelem (nejen) jako předsedou Cannabis is The Cure, z.s. na tuto soudkyni za svolení domovní prohlídky a první konfiskace majetku výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově podáno trestní podnět za zneužití pravomoci, enormní škody a způsobení lidských tragedií Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci vedený pod č.j. 1 VZN 731/2009. Soudkyně OS v Prostějově odkazujíc na § 172, odst. 1, písm. e) t.ř. a z tohoto titulu stažené trestní řízení proti dovolateli, neustanovila dovolateli povinnost advokátního zastoupení a toho, koho dne 9. dubna 2014 s razítkem podatelny soudu žádal dovolatel mít právním zástupcem, soudkyně zamítla. Dále oba soudy a státní zastupitelství ignorovaly důkazy obsažené ve spisu, že Cannabis a jeho produkty určené pro výzkum byly majetkem asociace - nevládní organizace Open Royal Academy, což bylo opětovně nevládními organizacemi doloženo 15.dubna 2014 na podatelně soudu. Stejně tak se soudy nevyrovnaly s důkazy obsaženými ve spisu, že je opětovně (již počtvrté hrubě zkreslen skutečný objem zkonfiskovaného majetku), že jednáním OČTŘ byly členům mezinárodního výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) způsobeny značné škody a - a to především - byly způsobeny těžká ublížení na zdraví včetně ublížení na zdraví s následkem smrti, což soudu doložil soudní znalec již v roce 2011. Viz  http://soudniznalec.blogspot.cz/ Odborná kompetence dovolatele byla OČTŘ doložena nejen cenou Vlády ČR za vzdělávání veřejnosti v léčbě Cannabis (2009), ale  i protestním dopisem primátora Olomouce a osobním svědectvím rektora Univerzity Palackého u OS v Prostějově již při první obžalobě dovolatele (celkem 4x), viz stížnosti ministru spravedlnosti pro porušení zákona uvedené na http://podporujeme.blogspot.cz/

Dodejme, že i v roce 2014 Okresní soud v Prostějově a OSZ v Prostějově znajíc níže uvedenou právní argumentaci a vše uvedené a opakovaně stěžované desetitisíci občany nejen ČR, znajíc 15 žádost o policejní ochranu výzkumu ze dne 11.8.2014 podanou přímo na podatelně policejního prezidia a ministra vnitra, žádostí ministryni spravedlnosti, ministru zdravotnictví, ministru obchodu a průmyslu, ministru školství, financí, premiérovi, prezidentovi včetně 7 stížností u ESLP a jedné stížnosti u Evropské komise a především znajíc dalších důkazů od lékařů a zákona o léčebném využití Cannabis, opětovně dne 3.9.2014 policejně zkonfiskovali veškerou úrodu výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově a provedli již pátou domovní prohlídku dovolatele a jeho rodiny bez jakékoliv právní normy, která určuje legální Cannabis, který vždy, kromě jedné odrůdy, obsahuje léčivý kanabinoid THC zapsaný ihned po judikátu Nejvyššího soudu v lednu 2008 o netrestnosti cannabisterapie (sp. zn. 3 T do 52/2008) do českého lékopisu pod názvem Dronabinol!§ 265b odst. 1. písmena g): rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení: Okresní a odvolací soud se nevyrovnaly s právní argumentací dovolatele, že jednání dovolatele nebylo trestným činem, a to ani z českého, ani evropského práva.

      1.     Pěstování certifikovaných a  necertifikovaných odrůd Cannabis je fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2/osobu od 20.5.2004. Zdroj: Novelizace § 29 zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) zákonem č. 362/2004 Sb. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS).
     
      2.     Získávání, skladování, zpracování a distribuce Cannabis bez omezení obsahu THC v Cannabis bylo fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům k účelům pokusnickým a průmyslovým do 1. 4. 2013. Od 1.1.2014 bylo pokusnické využití nově od 1.4.2013 limitované obsahem pouze do 0,3% THC v Cannabis ze ZoNL vypuštěno. Zdroj: Novelizace § 5, odst. 5 ZoNL zákony č. 50/2013 Sb.(zákon Cannabis do lékáren) a zákonem č. 273/2013 Sb.
     
      3.     Cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/škodlivosti. Zdroj: Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36). Viz též §§ 12, odst. 2, 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku.
     
      4.     Zavedení odrůd Cannabis do odrůdových knih členských zemí EU probíhá na základě měření obsahu THC v Cannabis dle právně závazné evropské normy. Zdroj práva EU: Příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Doplňující zdroj:  Česká republika má pro obchodovatelný produkt (Cannabis) v § 2 písm. d) v platném znění ZoNL tři odlišné definice obchodovatelného produktu (Cannabis) na obsah účinných léčivých látek (kanabinoidy CBD a THC uvedené v lékopisech EU i ČR). Definice Cannabis dle ZoNL zní: 1) Kvetoucí vrcholík, 2) Plodonosný vrcholík a 3) Celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. 
           
      5.     Česká republika nemá i přes vstup do EU dne 1. 5. 2004, kdy již byl na trhu EU  Cannabis a jeho produkty obchodovatelným farmaceutickým produktem v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod žádnou právně závaznou metodickou normu pro měření obsahu THC v Cannabis, jehož neoprávněná výroba, držení a distribuce podléhá trestní sankci a výsledky měření obsahu účinných látek dle tří zcela odlišných definic Cannabis v ZoNL mohou být až stonásobné! Policie může, ale nemusí používat doporučený postup Kriminalistického ústavu, avšak podle zjištění na pracovištích OKTE se postupy liší   Zdroj PČR: http://konopijelek.blogspot.cz/2013/05/policie-meri-thc-v-konopi-v-rozporu-se.html Doplňující zdroj:  Ústavní soud ČR dne 23.7. 2013 s účinností od 1.8.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil v roce 2011 novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., které určovalo tzv. větší než malé množství pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku, které v novelizované příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definovalo nově Cannabis způsobem odpovídajícím nezávaznému pracovnímu postupu měření obsahu THC v Cannabis dle doporučení Kriminalistického ústavu, který je však v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i evropskou právní normou. Do 31.12.2011 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice Cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“, měření obsahu THC mělo tedy býti i včetně kořene. Jak je doloženo ve výše uvedeném odkazu, policie uvedla, že ji legislativní změny v této oblasti nezajímají a nemusí se jimi řídit.
     
      Důkazy – příloha (srpen – září 2014):
      3) Rozhodnutí přednosty Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci a soudního znalce v oboru zdravotnictví (odvětví toxikologie) pro Evropský soud pro lidská práva, Evropskou komisi a Nejvyšší soud ČR
      4) Rozhodnutí Open Royal Academy (http://openroyalacademy.eu/) podané prostřednictvím právního zástupce (http://cannainsider.eu/)  odborné společnosti Konopí je lék (nejen) Evropskému soudu pro lidská práva k zajištění ochrany života zahraniční členky výzkumu a ochrany řady dalších občanů
     
      6.     Právní norma členské země EU jako např. technický předpis a jiné požadavky na výrobky dle Směrnice 98/34/ES, která nebyla při novelizaci normy po vstupu členské země do EU notifikována dle povinnosti práva EU, je neúčinná - nevymahatelná. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU: č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. Zdroj ZoNL: Jako technická ustanovení (a jiné požadavky na výrobky) ZoNL ve smyslu Směrnice 98/34/ES lze označit ustanovení upravující pěstování a zacházení (získávání, skladování, zpracování) a distribuci Cannabis bez limitu a s limitem obsahu léčivé látky THC (a CBD), konkrétně § 5, odst. 5, § 8, § 15, písm. e), § 24 odst. 1, § 24 a), 24 b) a § 29 ZoNL v platném znění.  Novelizace předmětných ustanovení ZoNL od vstupu ČR do EU dne 1.5.2014 byly následující: A)   zacházení a distribuce Cannabis bez povolení úřadů dle § 5, odst. 5 novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., B)   zacházení a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle § 8 novelizováno zákony č. 362/2004, 74/2006, 124/2008, 141/2009 a 273/2013 Sb., C)  speciální zacházení s Cannabis s povolením úřadů dle § 15 písm.e) novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., D) pěstování, zpracování a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle 24 odst. 1, §§ 24 a) a § 24 b) novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., E) pěstování Cannabis bez povolení úřadů do 100m2 osevní plochy/právnickou - fyzickou osobu nebo nad 100m2/osobu s povolením úřadů dle § 29 novelizováno zákony č. 362/2004, 141/2009, 291/2009, 18/2012, 167/2012, 50/2013 a 273/2013 Sb. Důkaz nenotifikace: Rozhodnutí UNMZ ČR ze dne 12.9. 2014 č.j. 08780/5000/2014 potvrzuje první notifikaci ZoNL až po klíčových změnách, a to pouze v §§ 5, 5 a 8 ZoNL dle povinnosti Směrnice 98/34/ES od vstupu do EU novelizací ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. pod č.j. 2012/329/CZ, viz databáze TRIS. Současně UMMZ potvrzuje, že předchozí novelizace nebyly notifikovány dle práva EU a jsou tedy s ustálenou judikaturou SDEU neúčinné-nevymahatelné! Nebyl notifikován § 29 zákonem č. 362/2004, který je v přímém vztahu k § 5, odst 5. ZoNL (pěstování a zpracování Cannabis bez omezení obsahu THC k účelům pokusnickým a průmyslovým bez povolení úřadů do 100m2 pěstitební plochy/osobu), § 8 zákonem č. 141/2009 (zacházení s Cannabis bez omezení obsahu THC dle povolení úřadu, kdy byl uznán nárokový předpis po splnění podmínek), § 5, odst. 5 výroba a distribuce Cannabis bez omezení obsahu THC k účelům pokusnickým a průmyslovým bez povolení úřadů změněna zákonem č. 50/2013 Sb. na Cannabis do 0,3% THC rovněž bez notifikace a §§ 24 a) a b) nově ustanovené zákonem č. 50/2013  definující pěstování Cannabis nad 0,3 % THC s povolením úřadů nebyly rovněž notifikovány. Souhrnně řečeno nejsou notifikovány klíčové technické předpisy výroby produktů z Cannabis v § 15 písm. e) ZoNL novelizované po vstupu do EU zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb. a výroby Cannabis dle §§ 24 a) a 24b) ustanovené zákonem č. 50/2013. Vzhledem k nenotifikaci klíčových změn u §§ 5, odst. 5 a 8 v roce 2013 a 2009 nejsou ani tyto normy a jejich změny vymahatelné, stejně jako nenotifikovaný předpis v § 29 ZoNL ve věci Cannabis a pěstování certifikovaných a necertifikovaných odrůd do 100m2/osobu bez hlášení úřadům.§ 265b odst. 1. písmena j) bylo rozhodnuto o uložení ochranného opatření, aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho uložení: S ohledem na výše uvedené je dovolatel přesvědčen,  že o důvodnosti dovolání i dle § 265b odst. 1. j) trestního řádu

     
      § 265b odst. 1. písmena k) v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný: Přestože došlo k porušení práva EU, nedošlo - v rozporu s rozhodnutím Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler) – k určení náhrady  škody.

Pokud bychom zkonfiskovaný Cannabis jenom z výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově v letech 2009 – 2014 (3 tisíce rostlin) přepočetli jen na léčbu pomocí Cannabis unguentum u tzv. diabetické nohy určené k amputaci, došlo v důsledku jednání OČTŘ pouze a jen v Ospělově k cca 10 tisícům zbytečných amputací, což je dle UZIS celkový roční počet amputací v ČR. Zdravotnické náklady (bez bolestného, sociálního vyloučení atd.) jsou za 1 rok po amputaci podle studie Diabetologického centra v Praze v dnešních cenách 500 tisíc Kč/jednu amputovanou končetinu! Lze na důkazu doložit na nahrávce z posledního čtení zdravotnického výboru od 18.minuty při schvalování zákona Cannabis do lékáren a každý včetně Nejvyššího soudu ze zákona č. 106/1999 Sb. může ověřit, že poslancům bylo oznámeno podání trestního podnětu (je šetřen podnět na jednoho rektora univerzity, SUKL, exministryni etc.) a sděleno zástupcem Open Royal Academy, že jednání ČR bude řešeno v arbitrážnímu řízení, pokud poslanci prosadí, aby Cannabis unguentum zákonem zakázali, resp.znepřístupnili občanům tím, že učiní kelímek se 120 ml. lidově řečeno konopné masti, kterou v lékárně nekoupíte, s cenou v lékárně 8 tisíc korun za kelímek masti, má-li být účinná na diabetickou nohu! Poslanci zákonem Cannabis do lékáren toto vysoce účinné léčivo zcela zakázali legálně získat! Zakázali léčivo, které je českou národní značkou a vysokou přidanou hodnotou ČR ke světovému výzkumu cannabisterapie, byť věděli, že V OLOMOUCI SVĚTOVÝ VĚDECKÝ VÝZKUM po 2. světové válce ZAPOČAL! Viz znění NENOTIFIKOVANÉHO § 24b ZoNL, bez NOTIFIKACE § 5, odst.,5 ZoNL zákonem Cannabis do lékáren!  Notifikace § 5,odst. 5 ZoNL proběhla až po změně obsahu THC v Cannabis v daném ustanovení technického předpisu zákonem zapomnění č. 273/2013 Sb., aby tato právní argumentace chránící domácí i průmyslovou výrobu Cannabis unguentum nebyla uvedena v § 5, odst. 5 ZoNL a nemohla býti namítána v soudním řízení ve světle § 29 ZoNL povolujícího pěstování Cannabis do 100m2/osobu bez hlášení úřadům již od 20.5. 2004 po vstupu do EU a opět BEZ NOTIFIKACE (a bez technické normy, co je legální Cannabis)! Lze rovněž na důkazech doložit, kolik genetik Medical Cannabis (18 + …) Open Royal Academy registrovala u MZ ČR do přijetí zákona Cannabis do lékáren a MZ ČR tuto registraci odmítlo uznat a povolení k výzkumu opětovně dovolateli a právnickým osobám, které vede, od roku 2000 nevydalo, a to i v době nevymahatelného přepisu, na což bylo opakovaně MZ ČR odkazováno!

Lze ilustrativněji doložit porušení (evropského) práva? Hodnot, na kterých je založena Lisabonská smlouva a Úmluva o lidských právech? A to při vědomí absence ohrožení společnosti a vysokého prospěchu (nejen) Evropanům konaného v souladu s evropským právem a Úmluvami OSN včetně preambule Úmluvy o drogách z roku 1961?!Viz  http://pravnistat.blogspot.cz/ v širších souvislostech práv daných již v roce 2004, kdy ČR vstoupila do EU. Pokud podle Nejvyššího soudu nedošlo k porušení závazků ČR, žádá dovolatel podat předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie.


III.
Předběžná otázka SDEU: Nejvyšší soud je soudem ve smyslu č. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva. Vzhledem k tomu, že výklad unijního práva je v předmětném sporu ROZHODUJÍCI pro vyřešení právní otázky, vzniká pro Nejvyšší soud v případě, že by měl pochybnosti týkající se výkladu unijního práva, povinnost předložit Soudnímu dvoru EU níže uvedené předběžné otázky k rozhodnutí.


Předběžné otázky Soudnímu dvoru EU:

      1)     Jsou technická ustanovení zákona o návykových látkách a zákona o léčivech týkající se výroby (pěstování a zpracování) a distribuce Cannabis s limitem a bez limitu obsahu léčivých  látek (zejména kanabinoidy CBD a THC zapsané v lékopisech zemí Evropské unie) technickým předpisem a jiným požadavkem na výrobky ve smyslu Směrnice 98/34/ES?

      2)     Je v souladu s právem EU pod trestní sankcí opakovaně vinit žadatele předběžné otázky z protiprávního jednání a zkonfiskovat jeho majetky, jestliže právní norma, která mu byla vytýkána, nebyla v rozporu s povinností dle Směrnice 98/34/ES notifikována a bylo doloženo, že žadatel předběžné otázky danou normu opakovaně žádal vydat a marně se domáhal položení předběžné otázky SDEU, která mu však byla zapírána? Doložme, že technická ustanovení a jiné požadavky na výrobky nebyly notifikovány ani zákonem č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) novelizací zákona o léčivech a zákona o návykových látkách v ustanovení s povahou technického předpisu (§ 5, odst. 5, § 8, § 15, písm. e), § 24 odst. 1, § 24 a), 24 b) a § 29) týkajících se pěstování, zpracování a distribuce Cannabis.   

      3)     Je v souladu s právem EU první notifikace novelizace zákona o návykových látkách č. 2012/0329/CZ (a to ve vztahu ke Cannabis a v něm obsažených léčivých látek) od vstupu do EU provedená novelizací zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb.,  když nedošlo k notifikací technických ustanovení a jiných požadavků na výrobky v notifikovaném předpisu týkajících se výroby (pěstování, zpracování) a distribuce Cannabis? Konkrétně nebyl notifikována novelizace § 15 písm. e) týkající se výroby léčiv z Cannabis s obsahem nad 0,3% THC, §§ 24 a) a 24b) týkající se pěstování Cannabis a distribuce produktů Cannabis s obsahem nad 0,3 % THC a § 29 týkající se pěstování Cannabis do 100m2/osobu s nedefinovaným obsahem THC a z něho vzešlých produktů. §§ 5, odst. 5  a 8 byly notifikovány teprve poté, co došlo v letech 2009 a 2013 k jejich zásadní změně zákony č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb.!

      4)     Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní a správní sankcí právními předpisy (§ 24  b) zákona o návykových látkách dle novelizace nenotifikovaným zákonem č. 50/2013 Sb. a řadou ustanovení trestného zákoníku §§ 283 - 285) výzkum a terapeutické využití různě složených genetik Cannabis a produkci jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos? Navíc Cannabis flos pouze ze 4 genetik Cannabis zahraniční firmy (vyhláška MZ ČR 221/2013 Sb.), které jsou na řadu nemocí neúčinné nebo mnohem méně účinné než genetiky Cannabis s jiným složením kanabinoidů (nejen CBD a THC) a když je navíc doloženo, že žadatel předběžné otázky dokázal produkovat mnohem účinnější produkty z Cannabis (např. Cannabis unguentum) a opakovaně marně žádal ustanovit odrůdovou banku semen Medical Cannabis? Dodejme ještě, že ony k terapii povolené genetiky Cannabis obsažené ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb. byly notifikovány dle Směrnice 98/34/ES v nouzovém režimu vyhrazeném katastrofám, dodnes však nebyly dodány jedinému nemocnému!

      5)     Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní a správní sankcí právním předpisem (vyhláška MZ ČR 221/2013 Sb., trestní zákoník § 283-286) poskytování v lékárnách a držení pro svou potřebu pouze a jen 30 gramů Cannabis flos nemocným na měsíc, když se tak stalo bez jakéhokoliv odborného podkladu a je doloženo, že někteří nemocní potřebují měsíčně i mnohem více než 5x a v ojedinělých případech i 10x tolik léčiva?

      6)      Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní a správní sankcí právním předpisem (vyhláška MZ ČR 221/2013 Sb., trestní zákoník §§ 283 - 286) poskytování Cannabis nemocným dětem a mládeži do 18 let, když je na dané nemoci Cannabis celosvětově odborně uznán a když se tak stalo bez jakéhokoliv odborného podkladu a je doloženo, že cannabisterapie má na rozdíl od běžných léčiv minimální škodlivé následky?

      7)     Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní sankcí právním předpisem (závazné rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn.. Tpjn 301/2013 a §§ 283-286 trestního zákoníku) držení více než 10 gramů Cannabis flos z rostliny Cannabis, když je doloženo, že členská země povoluje pěstovat Cannabis bez hlášení úřadům (§ 29 zákona o návykových látkách), ale neměří obsah léčivého kanabinoidu THC v Cannabis, který je současně při neoprávněném držení tvrdě sankcionován, ani dle právně závazné evropské normy uvedené v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009, ani v souladu s vnitrostátním předpisem definujícím rostlinu Cannabis v zákoně o návykových látkách třemi zcela odlišnými způsoby dle obsahu THC a měření obsahu THC probíhá policií od vstupu do EU v roce 2004 bez jakéhokoliv právního předpisu?

      8)     Je v souladu s právem EU, když má členská země pro jeden a týž obchodovatelný produkt (Cannabis) celkem 3 zcela a naprosto odlišné definice z hlediska množství účinných léčivých látek (zejména kanabinoidy CBD a THC, viz například britský lék Sativex) jako je uvedeno v § 2 písmeno d) zákona o návykových látkách, kde je uvedeno, že Cannabis je 1) kvetoucí vrcholík, 2) plodonosný vrcholík a 3) celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku a rozdíly v obsahu účinných látek tak mohou být až stonásobné? 

      9) Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní sankcí právním předpisem (šíření toxikomanie dle § 286 trestního zákoníku, nález III. ÚS 934/13) prodej výrobků členských zemí EU, které splnily všechny zákonné normy EU i normy členské země EU jenom proto, že se prodejny jmenují Growshop, nikoliv jako velkoobchodní domy a řetězce nebo internetové e-shopy? 

      10) Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní sankcí právním předpisem (šíření toxikomanie dle § 286 trestního zákoníku) prodej výrobků členských zemí EU, které splnily všechny zákonné normy EU i normy členské země EU jenom proto, že daný výrobek (kniha) pojednává o pěstování a zpracování Cannabis a přitom je daný výrobek (kniha) v zemích EU čtenářům běžně dostupný? 


IV.
Dovolatel žádá, aby Nejvyšší soud postupoval podle § 265k a v odkazu na argumentaci uvedenou v § 256b odst. 1 písmena b)  také podle § 265l odst. (3) trestního řádu zrušil napadené rozhodnutí v celém svém rozsahu, jakož i veškerá rozhodnutí tomuto předcházející a předal věc k rozhodnutí jinému soudu, pokud rozhodnutí neučiní přímo Nejvyšší soud, a vydal tento:

Rozsudek

I.          Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 5 To 174/2014 ze dne 25.6.2014 a veškerá rozhodnutí tomuto předcházející se ruší v celém svém rozsahu.

II.         Věc se k dalšímu řízení přikazuje Okresnímu soudu v Olomouci, in eventum Krajskému soudu v Ostravě – pobočka Olomouc.
                                                                       Dušan Dvořák, MMCA
                                                                       i.s. Pavel Andrle, advokátMgr. Pavel Andrle, advokát
ev. č. 13943
Kratochvílova 624/43
750 02 Přerov
Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno

Prostřednictvím

Okresního soudu v Prostějově
Havlíčkova 16
797 09 Prostějov

Sp. zn. OS Prostějov: 3 Nt 1151/2014
Sp.zn. KS v Brně: 5 To 174/2014

Dodatek dovolání (rozšíření právní argumentace) dle § 265 b odst. 1. písmena a), b), g), j) a k) trestního řádu k usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 5 To 174/2014 ze dne  25. 6. 2014 doručeného dovolateli Dušanu Dvořákovi, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc dne 31. 7. 2014

I.
Dovolatel v podaném dovolaní a důkazních přílohách doložil porušení evropského a českého práva mj. neaplikací Nařízení ES k zjištění legálního Cannabis do českého právního řádu a doložil neexistenci žádné právní normy na určení legálního Cannabis (měření obsahu kanabinoidu THC v Cannabis), ne dostatečně však tuto velmi závažnou skutečnost označil, byť jde prioritu právního pochybení napadených rozhodnutí okresního a krajského soudu.

Česká republika se v přístupové smlouvě k Evropské unii vstupem do EU v roce 2004 (1.5.2004) zavázala implementovat a především aplikovat Nařízení ES, a tedy i určení legálního Cannabis dle normy uvedené v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999, která byla navíc novelizovaná v roce 2009 a je uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Toto však Česká republika nikdy neučinila a žádnou normu měření nezavedla, přestože je to pro stanovení trestnosti skutku rozhodné a dochází ta k porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

Policie ČR dovolateli odmítá dle zákona o svobodném přístupu k informacím sdělit (odvolací MV ČR bez zdůvodnění odmítá nařídit policii informace vydat), kdy a pod jakým číslem jednacím byl doporučený postup měření obsahu THC v Cannabis dle metodiky Kriminalistického ústavu, na který se policie odvolává, vydán a jak je daný postup pro specializovaná pracoviště policie OKTE právně závazný a zda je v souladu s evropskou normou a zákonem o návykových látkách, neboť odlišné měření může vykazovat až stonásobně odlišné hodnoty obsahu THC v Cannabis, jak již bylo Nejvyššímu soudu doloženo v listinných důkazech na stanovisku soudního znalce a přednosty Ústavu soudního lékařství FNOL, viz http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/, kdy např. evropská norma přikazuje měřit 60 kusů 30 cm vrcholíků a zakazuje měřit Cannabis z pouze z pár gramů Cannabis herba nebo měřit obsah THC v Cannabis ze sušiny (max. je povoleno měřit obsah THC v Cannabis do 10 dne od tvorby semene!).

Evropská norma měření obsahu THC v Cannabis však byla v případě dovolatele vždy  porušena přímo kardinálně (konfiskace výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově v letech 2009 - 2014), přestože bylo doloženo, že od novelizace ZoNL dne 20.5.2004 mohou právnické a fyzické osoby pěstovat do 100 m2/osobu Cannabis bez hlášení úřadům dle § 29 ZoNL a dle § 5, odst. 5 ZoNL bylo možno s  Cannabis dokonce bez omezení obsahu THC v Cannabis až do 1.4.2013 (viz novelizace nenotifikovaným zákonem Cannabis do lékáren č. 50/2013 Sb.) zacházet k účelům pokusnickým a průmyslovým. Dodejme navíc již doložený judikát Nejvyššího soudu ze dne 30.1.2008,  sp. zn. 3 T do 52/2008 o beztrestnosti cannabisterapie a nález Ústavního soudu, který s účinností od 1.8.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., které určovalo tzv. větší než malé množství  drogy pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku a které v nařízení č. 4/2012 Sb. v příloze č. 1.A.1. definovalo nově Cannabis způsobem odpovídajícím nezávaznému pracovnímu postupu měření obsahu THC v Cannabis dle doporučení Kriminalistického ústavu, který je však v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i evropskou právní normou. Do 31.12.2011 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice Cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“, měření obsahu THC mělo tedy býti i včetně kořene.

Z tohoto důvodu si dovolatel dovoluje požádat laskavě Nejvyšší soud pozměnit priority předběžných otázek Soudnímu dvoru následovně, kdy na prvním místě bude žádat položit otázku týkající se porušení Nařízení ES, teprve poté porušení Směrnice ES a dalších celkem 12 ji  soudu předložených  otázek.


II.

Je v souladu s právem EU v době legality pěstování Cannabis v České republice opakovaně vinit žadatele předběžné otázky z nedovolené výroby drog, když žadatel doložil, že Česká republika neaplikovala ve svém právním řádu Nařízení ES k určení legálního Cannabis dle obsahu kanabinoidu THC v Cannabis (příloha XIII Nařízení ES č. 2316/1999), a to ani po novelizaci v roce 2009 , a bylo doloženo, že Česká republika nemá žádnou právní normu na  určení nelegálního nebo legálního Cannabis, který by byl mohl být případně zapsán v odrůdových knihách EU.

                                                                      

Dušan Dvořák, MMCA
                                                                       i.s. Pavel Andrle, advokát