Příloha 24Příloha 24: Jedna z mnoha žádostí stěžovatele Krajskému státnímu zastupitelství v Brně dle zákona 106/1999 Sb. – nyní ze dne 4.12.2013 - dokládající souhrnně hrubá porušení zákonů OSZ (a OS) v Prostějově při šetření všech konfiskací léčivého konopí v Ospělově a kriminalizaci stěžovatele za výzkum „Konopí je lék“ s dotazem, na základě jakých ustanovení jakých zákonů tak OSZ činí (dosud neodpovězeno)

 Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 2, 779 00 Olomouc


  Krajské státní zastupitelství v Brně

Mozartova 18/3, 602 00 Brno


k vyřízení povinnému

Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Rejskova 3018/14, 796 01 Prostějov

Věc: žádost dle zákona 106/1999 Sb. a sdělení OSZ a KSZ, ať na emailem podanou žádost žadatele z 3.12. 2013 z adresy openroyalacademy@gmail.com vůbec nereagujete, neboť nebyla kompletní.Žádost číslo I. 

V letech 2009 - 2012 provedla prostějovská policie se souhlasem OSZ a OS v Prostějově 4x konfiskaci majetku výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově, která je v majetku žadatele (jako fyzické osoby), který byl následně za realizaci výzkumu "Konopí je lék" OSZ v Prostějově a Policií ČR v Prostějově 4x obviněn. Avšak pouze a jen v jednom případě (týkající se třetí konfiskace v roce 2011) navrhlo OSZ v Prostějově OS v Prostějově ochranné opatření ve formě zabrání věci, které OS v Prostějově seznal důvodným - viz usnesení OS v Prostějově 6.8.2013, č.j. 2Nt 1257/2013-11. Usnesení OS v Prostějově obsahuje velmi přesný seznam stop majetků, které byly zkonfiskovány státem. Dodejme, že seznam stop (resp. váha Cannabis herba a obsah THC) neodpovídá policejnímu úřednímu zápisu z konfiskace v rámci domovní prohlídky v Ospělově konané vždy formou neodkladného úkonu i přes letité žádosti o spolupráci a policejní ochranu.

Sdělte:

1a) Pod jakým č.j. v případě první konfiskace v roce 2009 OSZ v Prostějově předalo OS v Prostějově jako součást obžaloby případně v rámci podnětu na obnovu řízení v roce 2012/2013 přesný seznam stop majetků určených k propadnutí státu, jako je uveden ve výše uvedeném usnesení a kopii rozhodnutí OSZ žadateli (jako právnické osobě) zašlete

1 b) Jaké zákonné opatření OSZ svoluje neodvolat se ke krajskému soudu, když rozsudek OS v Prostějově ze dne 27.10.2010 č.j. 2 T 104/2010-352 a rozsudek OS v Prostějově ze dne 6.srpna 2013 č.j. 2 T 104/2010-803 přesný seznam stop majetků určených ke konfiskaci, jako je uveden ve výše uvedeném usnesení, vůbec neobsahuje 

2 a) Pod jakým č.j. v případě druhé konfiskace v roce 2010 OSZ v Prostějově předalo OS v Prostějově jako součást obžaloby či naopak podnětu na stažení obžaloby pro údajnou nepříčetnost žadatele (jako fyzické osoby) přesný seznam stop majetků k propadnutí státu, jako je uveden ve výše uvedeném usnesení. Kopii rozhodnutí OSZ v Prostějově zašlete

2 b)  Jaké zákonné opatření - v případě druhé konfiskace v roce 2010 - OSZ svoluje nepodat soudu návrh na ochranné opatření ve formě zabrání věci

3) Jaké zákonné opatření - v případě třetí konfiskace v roce 2011 -  svoluje OSZ navrhnout soudu k ochrannému opatření ve formě zabrání věci i neomamné konopné masti, které, jak uvedl Kriminalistický ústav, obsahovaly do 0,3% THC, viz stopy pod číslem 1, viz zpráva KÚ obsažená ve spisu

4) Jaké zákonné opatření v případě čtvrté konfiskace v roce 2012 OSZ svoluje nepodat soudu návrh na ochranné opatření ve formě zabrání věci


Žádost číslo II

Zašlete kopie protokolů o likvidaci majetků ze všech 4 výše uvedených konfiskací majetků z výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově. Na žádosti o vydání protokolů o likvidaci majetků policie opakovaně nereagovala. Přitom - jak je v mnoha stížnostech a žádostech doložitelné včetně stížností a žádostí soudům - rozdíl mezi zkonfiskovaným majetkem a majetkem uvedeným např. v první obžalobě 2 T 104/ 2010 je téměř 300 kg. Vedoucí státního zastupitelství OSZ v Prostějově ale zakázala (dne 16.6.2011, sp. 1 ZT 11/2010-195) prostějovské či jiné policii prošetřit žádost Policejního prezidia PČR (dne 10.6.2011 pod sp. zn. Č.j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS) o prošetření tohoto záhadného fyzikálního úkazu včetně zákazu prošetření spáchaných zločinů proti lidskosti doložených (nejen) lékařem, soudním znalcem, ale všemi zřizovateli Edukativní konopné kliniky, které byl žadatel zakladatelem a ředitelem. Policie mezinárodní vědeckovýzkumné pracoviště Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 vybudované i s podporou města Prahy a občanů EU (viz http://edicepetlice.blogspot.cz/) na začátku roku 2012 v rozporu se zákony zlikvidovala a zkonfiskovala majetky a výsledky výzkumu. Pražská policie bohužel odmítá sdělit přesný seznam zkonfiskovaného majetku v EKK a Ministerstvo vnitra ČR to odmítá policii nařídit v hrubém rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a správním či trestním řádem, stejně tak OSZ pro Prahu 3. 


Žádost číslo III

Jaké zákonné opatření svolovalo OSZ v Prostějově nepodat odvolání ke krajskému soudu vůči zákony porušujícímu rozsudku OS v Prostějově ze dne 6.srpna 2013 č.j. 2 T 104/2010-803 při obnově procesu, kde OSZ v Prostějově vystupovalo v roli obhájce žadatele (jako fyzické osoby), když kromě porušení zákona uvedeného v bodu žádosti I/1b rozsudek OS v Prostějově:

1) Neobsahuje vypořádání se s žádostí OSZ v Prostějově (viz rozhodnutí OSZ v Prostějově ze dne 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 – 4 a  pod čj. ZN 4131/2013 – 5), aby OS v Prostějově ve věci výkladu práva EU vůči žadateli jako fyzické a právnické osobě položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie

2) Když rozsudek OS v Prostějově nařídil žadateli (jako fyzické osobě) ambulantní ochranné léčení alkoholismu, když nic takového soudní znalci ani nikdo jiný nežádal a když navíc soudní znalkyně, která je ošetřující lékařkou žadatele (jako fyzické osoby) MUDr. Silvia Musilová nepotvrdila nemoc (velmi obtížně) diagnostikovanou jako F 25 stanovenou jinými soudními znalci, ale potvrdila léčbu žadatele (jako fyzické osoby) pod DG kódem F 31, tedy předmět ochranného léčení je zcela mimo kompetence soudu

3) Když rozsudek OS v Prostějově neobsahuje přiznání náhrady nákladů za advokátní zastoupení žadatele (jako fyzické osoby) 

A dále pak jaké zákonné opatření svolovalo OSZ v Prostějově nepodat odvolání ke krajskému soudu,  když se Okresní soud v Prostějově při obnově procesu rovněž vůbec nevypořádal s dalšími hrubými porušeními zákonů doloženými písemně ve spise 2 T 104/2010 a sdělenými rovněž advokátkou žadatele a žadatelem (jako fyzické osobě) při hlavním líčení při zákonné povinnosti OSZ prostudovat spis (navíc vše bylo OSZ zasíláno), když: 

4) Dále se OS v Prostějově vůbec nevypořádal s tím, že OS v Prostějově nezaslal advokátovi žadatele a žadateli (jako fyzické osobě) odvolání OSZ v Prostějově ze dne 3.1.2011 uvedené na straně 365 spisu pod č.j. 1 ZT 11/2010-153 proti údajně velmi shovívavému rozsudku OS v Prostějově ze dne dne 27.10.2010 č.j. 2 T 104/2010-352, které žádalo krajský soud o trest pro žadatele nejméně 3 roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou, přičemž žadatel byl následně krajským soudem odsouzen k podmíněnému trestu, aniž znal text odvolání OSZ v Prostějově, což je naprosté popření práva na spravedlivý proces.

5) Dále se OS v Prostějově vůbec nevypořádal s tím, že zákon o návykových látkách (ZoNL) se stal v technických ustanoveních §§ 8 a 24 (zacházení a pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC) notifikovaný dle povinnosti směrnice 98/34 ES až od 10.9.2013 novelou ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. notifikovaným dle povinnosti směrnice 98/34 ES. Tím žadatel jako právnická a fyzická osoba opakovaně doložil, že se ústavní, nejvyšší i krajský soud hrubě právně mýlili, že ZoNL není potřeba notifikovat, protože údajně těží z vyjímky čl. 10 směrnice 98/ 34 ES a ve spisu byly předloženy důkazy o zahájení notifikace až v roce 2012 v rozhodnutích MZ ČR, Parlamentního institutu a úřadu odpovědného za notifikaci dle 98/34 ES. Za nepravdivá tvrzení krajského, nejvyššího a ústavního soudu, že ZoNL údajně transponuje nařízení (která se však transponovat nesmí!) a pletení si režimu směrnic a nařízení EU by byl u zkoušky z evropského práva vyhozen student prvního ročníku práv! 

6) Dále se OS v Prostějově vůbec nevypořádal s tím, že policie měřila a stále měří THC v konopí bez jakéhokoliv právně závazného metodického předpisu a v hrubém rozporu s definicí konopí dle § 2 pism f) ZoNL (celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku) a především v hrubém rozporu s právně závaznou evropskou metodikou uvedenou v příloze č.1. Nařízení ES č. 1122/2009 (viz rozhodnutí ředitele Kriminalistického ústavu PČR z února 2013 obsažené ve spise a vyjádření toxikologa - soudního znalce z dubna 2013 obsažené ve spise), čímž uměle navyšuje obsah THC až stonásobně. Aby toto tvrzení žadatel doložil, žádal (marně) policii i OSZ o provedení vyšetřovacího pokusu v souladu s trestním řádem, což mu bylo i OSZ zamítnuto. Aby žadatel tvrzení zcela explicitně doložil, vysadil v roce 2012 na výzkumnické farmě v Ospělově v celé EU řádně registrovanou autostartovou (samo nakvétací, rychle rostoucí a zrající) odrůdu Cannabis sativa - Finola, za niž byl následně obviněn, viz spis ke čtvrté konfiskaci (stopa č.2). Dodejme, že dle § 29 ZoNL je pěstování konopí do plochy 100m2 povoleno od července 2004 bez ohlašovací povinnosti, přesto žadatel pěstování hlásil všem státním orgánům a soudům a žádal opakovaně a marně policejního prezidenta o policejní ochranu.

 7) Dále se OS v Prostějově vůbec nevypořádal s odkazem žadatele na ustanovení § 5 odst. 5 ZoNL, který teprve od 1.4.2013 povoluje bez povolení získávat, skladovat a zacházet s konopím pouze a jen do 0,3 % THC  k účelům pokusnickým v důsledku novely ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. Do 1.4.2013 šlo o právo na pokusnické jednání s konopím bez vyjímky.

 8) Dále se OS v Prostějově nevypořádal s ustanovením § 12 odst. 2 trestního zákoníku, totiž že trestným činem je pouze ten skutek, který je společnosti škodlivý, což se v případě žadatele nestalo, naopak jednání bylo společensky vysoce prospěšné. Zde rovněž žadatel odkázal na judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č.9/2008), kdy pěstování a zpracování konopí s obsahem nad 0,3% THC k alternativní léčbě není trestným činem pro absenci nebezpečnosti, nyní škodlivosti.

 9) Dále se OS v Prostějově nevypořádal s ustanovením § 31 odst. 1 trestního zákoníku, totiž že trestným činem není jednání, kdy společensky prospěšného jednání nelze dosáhnouti jinak, což žadatel nemohl ani jako právnická osoba a předseda nevládní organizace zabývající se výzkumem léčby konopím, ani jako znalý odborník či syn rodičů, které trápí stařecké nemoci, na které konopí velmi pomáhá (mj. i k regeneraci)

 10) Dále se OS v Prostějově nevypořádal s ustanovením § 28 trestního zákoníku pojednávajícího o netrestnosti jednání v krajní nouzi při ochraně vlastního života a zdraví, kdy žadatel konopím (kanabinoidy) úspěšné léčil bolestivé stavy 3.stupně diseminované neuroboreliozy diagnostikované v roce 2011 po opakovaných neúspěšných léčbách boreliozy od roku 2006, kdy byl infikován, což je ve spisu doloženo rovněž. 

Přestože výše uvedené je obsažené ve spisu a OSZ je strážcem zákonnosti a OSZ bylo v předmětném jednání na obnovu procesu obhájcem žadatele (jako fyzické osoby), OSZ v Prostějově se proti rozsudku OS v Prostějově neodvolalo a žadatel žádá vědět, na základě jakých zákonných ustanovení tak činilo.

V případě, že by OSZ v Prostějově po prostudování podkladů k bodu III žádosti seznalo, že je v naprostém souladu se zákonem podat opětovně žádost o obnovu řízení 2 T 104/2010, toto žadateli jako právnické i fyzické osobě sdělte. V případě, že žádost o obnovu OSZ v Prostějově nepodá, toto sdělte rovněž a uveďte odůvodnění. Žadatel je srozuměn, že rozhodnutí nespadá do režimu zákona 106/1999 sb. a dává k rozhodnutí OSZ lhůtu obvyklou, tj. do 30 dní. 


Žádost číslo IV

Sdělte, na základě jakého zákonného ustanovení OSZ v Prostějově jako obhájce žadatele (jako fyzické osoby) nevydalo ve všech 4 rozhodnutích/usneseních ke stažení obžaloby/obvinění na žadatele za realizaci výzkumu "Konopí je lék" požadavek, aby byly žadateli (jako fyzické osobě) uhrazeny všechny náklady za právní zastoupení advokátem, kterého žadatel jako fyzická osoba opakovaně nežádal, ale stále mu byl OSZ a OS v Prostějově ustanovován, přestože trestní řád v § 36 dává občanům právo hájit se sami. Pokud nešlo o pochybení OSZ, sdělte, jak se právně domoci náhrad za tyto výdaje. Podotkněme, že OSZ se stalo náhlým obhájcem žadatele ve chvíli, kdy byl zahájen notifikační proces ZoNL dle směrnice 98/34 ES a Českou republiku z podnětu žadatele začala šetřit Evropská komise za porušení práva Společenství, číslo řízení CHAP (2012) 00282. Evropská komise v závěrečném rozhodnutí z roku 2013 – i přes uznání porušení práva Společenství Českou republikou v případě notifikace ZoNL dle povinnosti směrnice 98/34 ES a popření právní váhy uzavřených smluv ve smyslu Nařízení rady ES – nepředala podnět Soudnímu dvoru EU (SDEU). Stejně tak Ústavní a Nejvyšší soud ČR žadateli jako právnické a fyzické osobě opakovaně odmítají položit SDEU předběžnou otázku  výkladu práva EU, ač je to v hrubém rozporu se zákonem. 


Žádost číslo V

Sdělte, na základě jakého zákonného ustanovení OSZ v Prostějově jako žalobce žadatele (jako fyzické osoby) v trestním řízení za výzkum "Konopí je lék" vedoucí k druhé obžalobě žadatele (jako fyzické osoby) sp. zn. 2 T 65/2011 nenapadl jako nezákonné rozhodnutí OS v Prostějově proti žadateli řešené v rámci 2 T 65/2011 a uzavřené usnesením dne 4.5.2012 pod čj. 0Nt 820/2011-42, ve kterém OS v Prostějově udělil žadateli (jako fyzické osobě) pokutu 10 tisíc Kč za údajně špatně formulovanou písemnou omluvu k policejnímu výslechu, když v dané věci na podnět ministra spravedlnosti došlo k přezkumnému řízení k nezákonnému rozhodnutí OSZ v Prostějově, který policejní pokutu žadateli v rozporu se zákonem nařídil vykonat, a proto byl ministrem spravedlnosti podán podnět Nejvyššímu soudu ČR s důkazem o porušení zákona OSZ v Prostějově a Nejvyšší soud ČR dne 23.2.2012 pod sp. zn. 3 TZ 1/2012-32 vydal rozsudek, že OSZ v Prostějově postupovalo v rozporu se zákonem a současně uvedl, citujme závěr rozsudku:" Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení (míněno řízení u OS v Prostějově, pozn. žadatele) nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr.ř.)." Přesto OS v Prostějově ve výše uvedeném usnesení 4.5.2012 rozhodl, že je zákonné, aby žadatel (jako fyzická osoba) dostal pořádnou pokutu za špatně formulovanou písemnou omluvu k výslechu a tuto zaplatil, přestože rozhodnutí NS ČR je pro rozhodnutí krajských a okresních soudů právně závazné a nesmí se mu protivit. 


Závěr

Na závěr všech žádostí dodejme, že (z podnětu ministra spravedlnosti?) Nejvyšší státní zastupitelství ČR si vyžádalo u OS v Prostějově v rámci neodkladného úkonu k přezkumnému/dozorovému (?) řízení již téměř tisícistránkový spis za první likvidaci výzkumu a konfiskaci majetku výzkumnické farmy v Ospělově 2 T 104/ 2010. 

OS v Prostějově  pod bodem 1 odst. 3. uvedl, že spis 2 T 104/ 2010 dne17.listopadu 2013 (neděle!) vydal. Dnešního dne pak byl OS v Prostějově navrácen. Dodejme, že spis byl bez jakéhokoliv odůvodnění OS v Prostějově opakovaně odmítán vydat Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k přezkumnému řízení na základě žádostí občanů a odborných společností, asociací, nevládních organizací nejen z ČR, viz  http://zadame.blogspot.cz

V odůvodnění vyžádání si spisu 2 T 104/ 2010 je dle sdělení OS v Prostějově uvedeno "spis 2 T 104/ 2010 je žádán NSZ z důvodu sjednocení postupu orgánů činných v trestním řízení v daných trestních řízeních", tzn. ve věci pěstování a nakládání s léčivým konopím občany.  

Doufejme, že žijeme v právním státě (viz http://pravnistat.blogspot.cz) a NSZ nevydá opatření obecné povahy, kterým orgánům činným v trestních řízeních sdělí, že pokud bude občan pěstovat a zpracovávat konopí, jako to činil žadatel jako právnická a fyzická osoba, ať ho OSZ nebo OS nebo Policie ČR dá prohlásit za nepříčetného jak učinila v případě žadatele, protože jinak by policie a žalobci u soudu prohráli na celé čáře když budou znát právní argumentaci žadatele uvedenou výše a obsaženou (nejen) ve spisu 2 T 104/ 2010.

Dodejme závěrem, že na blogu Edukativní konopné kliniky je uvedeno (např. zde) mnoho žádostí (nejen) Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR k okamžitému zastavení zločinů proti lidskosti a škod na výzkumu „Konopí je lék“.


V Olomouci dne 4.prosince 2013        

Krásný a požehnaný advent vám k výročí úmrtí Franka Zappy a v rytmu Joe's Garage posílá

Dušan Dvořák, MMCA předseda správní rady mezinárodní asociace pro právní, přírodovědný  a národohospodářský výzkum „Konopí je lék“  Diag Human Cannabis

 
Zasláno emailem a s podpisem poštou na obě státní zastupitelství, na KSZ v Brně též k výkonu dozoru.
Sp. zn. OSZP/KSZB/666/2013 – 33/ A-Z/ 77

Vyřizuje: Jaromír Kafka, MMCA, předseda Spolu přátel OspělovaTento dokument bude v rámci akce „BED IN“ v Den lidských práv 10.prosince 2013 s řadou aktivních odkazů (důkazů) zveřejněn (nejen) na http://svobodu.blogspot.cz