Druhá ústavní stížnost IV.ÚS 4859/12


Dodatek druhé ústavní stížnosti najdete ZDE

První ústavní stížnost najdete ZDE a dodatek první stížnosti najdete ZDE

Třetí ústavní stížnost najdete ZDE

Čtvrtou ústavní stížnost najdete ZDE
Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
ČAK: 12414, IČ: 73950211
kancelář: Olomouc, Horní nám. 365/7
tel.: 603 279 603
e-mail: kovarikova@akkovarikova.cz
datová schránka: sv8g6u8
č.ú. 2400036044/2010
Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno 2
Ústavní stížnost
Návrh na zrušení
usnesení Krajského Státního zastupitelství v Brně, č.j. 5 KZT 46/2012-19
usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově, č.j. 1 ZT 244/2010-214
Stěžovatel:
Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
bytem Tylova 2, Olomouc
zast. Mgr. Dominikou Kovaříkovou, advokátkou
se sídlem Olomouc, Horní náměstí 365/7
Účastník řízení:
1) Krajské státní zastupitelství v Brně
2) Okresní státní zastupitelství v Olomouci
Přílohy: plná moc
usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně
usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově
vyjádření lékařů aj. odborníků a manželky (dle textu)
znalecký posudek
I.
Dne 27. 9. 2012 rozhodlo Okresní státní zastupitelství v Prostějově usnesením, že
se trestní stíhání stěžovatele Dušana Dvořáka, nar. 12. 1. 1962, stíhaného pro zvlášť
závazný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a jedy dle § 283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku, dílem dokonaný, dílem
zůstavší ve stádiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, zastavuje. Proti tomuto
usnesení podal stěžovatel stížnost, která byla usnesením Krajského státního
zastupitelství v Brně ze dne 21. 10. 2012 zamítnuta. Trestní stíhání stěžovatele bylo
zastaveno s odůvodněním, že v době činu trpěl závažnou psychopatologickou duševní
poruchou diagnostikovanou jako schizoafektivní porucha, manický typ – F-25.0, která
měla způsobit ztrátu schopnosti stěžovatele rozpoznat protiprávnost činu a korigovat své
jednání, tj. činu se měl dopustit ve stavu tzv. nepříčetnosti. Tato skutečnost měla být
prokázána znaleckým posudkem zpracovaným znalcem MUDr. Jiřím Bilíkem dne 1. 7.
2012.
Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně bylo stěžovateli doručeno
prostřednictvím jeho právní zástupkyně dne 26. 10. 2012, lhůta pro podání ústavní
stížnosti tak končí dne 25. 12. 2012.
Proti všem výše uvedeným rozhodnutím podává stěžovatel tuto
ú s t a v n í s t í ž n o s t
v níž namítá porušení především
- čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž se každý může domáhat
stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených
případech u jiného orgánu
- čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle nějž každý má právo, aby
jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se
mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům
II.
Porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 LZPS
Stěžovatel se touto ústavní stížností domáhá zrušení výše uvedených usnesení,
aby mohla jeho trestní věc být řádně projednána a věcně o ní rozhodnuto, když je
přesvědčen, že se trestného jednání nedopustil.
Orgány činné v trestním řízení využily nekvalitně zpracovaného znaleckého
posudku, aby se nemusely jednáním obviněného-stěžovatele dále zabývat. Stěžovatel je
totiž přesvědčen, že jeho trestní stíhání by mělo být zastaveno z důvodu, že se trestný čin
nestal, nikoliv pro údajnou nepříčetnost obviněného – stěžovatele. Orgány činné
v trestním řízení už se však nezabývaly stěžovatelovou věcnou obranou, ale pouze
s poukazem na znalecký posudek jej označily za nepříčeného a trestní stíhání zastavily
bez zkoumání, zda jednání, kterého se stěžovatel dopustil, naplňovalo či nenaplňovalo
znaky skutkové podstaty trestného činu.
Okresní státní zastupitelství v Prostějově postavilo své rozhodnutí o zastavení
trestního stíhání na znaleckém posudku MUDr. Jiřího Bilíka. Tento posudek sice
v závěru konstatuje, že „...porucha způsobila u obžalovaného ztrátu rozpoznávacích a
ovládacích schopností v posledních létech, psychopatologie je velmi dobře dokumentováno
od roku 2010...“, avšak tento výrok nemá nikde v předmětném posudku oporu. Znalecký
posudek je rozdělen do tří základních částí, a to části věnované obsahu trestního spisu,
části věnované obsahu zdravotní dokumentace a části týkající se samotného souhrnu a
posudku. Úvodem nutno podotknout, že zpracování znaleckého posudku bylo Okresním
soudem v Prostějově zadáno z důvodu nemožné účasti stěžovatele u opakovaně rušených
a nařizovaných hlavních líčení, a to s důvodu nemoci na straně stěžovatele, která mu
měla znemožnit účast u hlavního líčení. Dle otázek položených soudem znalci se tento
neměl zabývat zdravotním stavem stěžovatele v roce 2010, kdy mělo dojít k jednání, za
něž byl stěžovatel trestně stíhán. Znalec se z vlastní iniciativy nad rámec položených
otázek vyjádřil ke zdravotnímu stavu stěžovatele v roce 2010, ačkoliv z obsahu
znaleckého posudku nevyplývá, že by měl pro toto vyjádření relevantní podklady. Celá
druhá část znaleckého posudku rozebírající zdravotní dokumentaci stěžovatele u MUDr.
Táborské, psychiatričky, se týká pouze stavu v roce 2012 a jen letmo zmiňuje historii
v letech 2002 – 2004. Již z tohoto důvodu měly orgány činné v trestním řízení vyhodnotit
předložený znalecký posudek jako nesprávný, když znalec hodnotil zdravotní stav
stěžovatele v roce 2010, ačkoliv pro tento rok neměl k dispozici žádný záznam ze
zdravotní dokumentace stěžovatele.
Na fakt, že stěžovatel v roce 2010 netrpěl žádnou psychickou poruchou, která
by měla za následek ztrátu jeho rozlišovacích a ovládacích schopností, poukazoval
stěžovatel ve stížnosti proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově, toto
své tvrzení přitom podpořil důkazy – potvrzením lékařky MUDr. Táborské ze dne 2. 5.
2011, v němž je uvedeno, že „...od té doby (pozn.: od 2. 11. 2004) se psych. neléčil, v
souč. době nejsou známky psych. nemoci...“
Krajské státní zastupitelství v Brně se s důkazy přiloženými ke stížnosti
vypořádalo pouze konstatováním, že tyto zdravotní zprávy nijak nezpochybňují závěry
zpracovaného znaleckého posudku. Takové tvrzení však nemůže obstát, když ze zprávy
MUDr. Táborské vyplývá pravý opak toho, co je v závěru znaleckého posudku (bez opory
v jeho zbývajícím obsahu) uvedeno, a sice, že v období let 2004 – 2011 se u stěžovatele
nevyskytovaly známky psychické nemoci. Už jen toto vyjádření ošetřující psychiatričky
mělo vést krajské státní zastupitelství k závěru o nutnosti opatřit revizní znalecký
posudek, který by se přímo ze zadání zaměřil na období od dubna 2010 do 2. 9. 2010,
tedy období, kdy se měl stěžovatel dopustit jednání, pro něž byl trestně stíhán.
Důkaz: vyjádření MUDr. Táborské z 2. 5. 2011
Jestliže okresní státní zastupitelství postavilo své rozhodnutí o zastavení trestního
stíhání na znaleckém posudku, jehož závěry nemají oporu v jeho obsahu (ani ve
zdravotní dokumentaci, na kterou odkazuje), jde o rozhodnutí nesprávné a nezákonné.
Na nesrovnalosti poukázal stěžovatel ve své stížnosti, kterou doplnil důkazy, ani to však
nemělo za následek zrušení usnesení o zastavení trestního stíhání – z důkazů však
jednoznačně vyplývalo, že v roce 2010 stěžovatel psychickou nemocí netrpěl.
Stěžovatel je dále přesvědčen, že ani jeho současný zdravotní stav nezpůsobuje
ztrátu schopnosti ovládací a rozpoznávací. Za účelem prokázání těchto svých tvrzení si
stěžovatel nechal prostřednictvím své právní zástupkyně vyžádat sdělení lékařů, s nimiž
přicházel do styku. Tato vyjádření stěžovatel přikládá v příloze této ústavní stížnosti.
Důkaz: vyjádření MUDr. Šmídové
vyjádření MUDr. Ditmarové
vyjádření MUDr. Skřivánka
vyjádření Mgr. Smékala
vyjádření MUDr. Štěpánkové
vyjádření Mgr Scheyderové
vyjádření PhDr. Jana Vilhelma
vyjádření manželky
Stěžovatel se domáhá zrušení obou ústavní stížností napadených usnesení, neboť
jimi došlo k zásahu do jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces.
Stěžovatel požaduje, aby jeho jednání bylo v rámci trestního řízení řádně prošetřeno,
neboť je přesvědčen, že nenaplňuje skutkovou podstatu žádného trestného činu a trestní
řízení by mělo být zastaveno z pro něj příznivějších důvodů. Právní řád nedává stěžovateli
jinou možnost domoci se svého Listinou základních práv a svobod dotčeného práva, než
stížností k Ústavnímu soudu.
III.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby Ústavní soud vydal tento
nález:
Usnesení Krajského Státního zastupitelství v Brně, č.j. 5 KZT 46/2012-19 ze dne
21. 10. 2012 a usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově, č.j. 1 ZT
244/2010-214 ze dne 27. 9. 2012 se pro rozpor s ústavně zaručenými právy a
svobodami zrušují.
V Olomouci dne 24. 12. 2012
Dušan Dvořák, v.r.