Okresní soud v Prostějově, 3.7.2015, hanácká žádost o informace

1) Přestože  je daná žádost na hraně zákona o informacích, vzhledem k tomu, že na danou věc
neumí odpovědět žádná advokátní kancelář a exekutiva k danému výkladu judikatury v praxi nevydala žádné rozhodnutí a občané se mají výkladu zákona a úmluv domáhat v trestních řízeních, jako klíčová hanácká justiční autorita sdělte: 


Je § 28 (krajní nouze) a § 31,  odstavec 1 trestního zákoníku (přípustné riziko) nutné vykládat jako jediné naplnění judikátu Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU ve věci netrestnosti léčby konopím, nebo existuje ještě jiná právní norma posilující práva občanů daná nejen Úmluvou o lidských právech, když společensky prospěšného jednání (léčby konopím) nelze dosáhnout jinak než pěstováním konopí a poslanci zákonem konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. zcela znepřístupnili konopí k léčbě a přikázali nemocným pouze kouřit samičí květ konopí (navíc pouze vysoce omamný květ konopí, a to za cca 300 Kč/gram, tzn. cca 10 – 60 tisíc Kč/měsíčně dle novelizace vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb., která byla notifikována u Evropské komise v nouzovém režimu určeném pro katastrofy)? Viz judikatura NS: Dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Judikatura SDEU: č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36).


2)     Přestože je daná žádost na hraně zákona o informacích, vzhledem k tomu, že na danou věc neumí odpovědět žádná advokátní kancelář a exekutiva k danému ustanovení zákona nevydala žádné rozhodnutí a občané se mají výkladu práva domáhat v trestních řízeních, jako klíčová hanácká justiční autorita sdělte: 

Je rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS). a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nutné vykládat jako jediné naplnění práva pěstovat bez hlášení úřadům do 100m2/osobu nejen v odrůdových knihách uznané (a dotované) odrůdy konopí měřené na omamný efekt unijní normou do 0,2 % THC uvedenou v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009, nebo existuje ještě jiná právní norma včetně judikatury posilují práva občanů pěstovat bez hlášení úřadům uznané i neuznané odrůdy konopí na uvedené rozloze již od 20.5.2004? 

3)     V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10. 2011 pod č.j. 8 Tdo 1231 /2011 je uvedeno, že zákon o návykových látkách není technickým předpisem a nepodléhá notifikaci Evropské komisi dle povinnosti Směrnice 98/34/ES a není tedy nutné položit předběžné otázky k výkladu unijního práva Soudnímu dvoru EU, protože  - jak uvedl Nejvyšší soud ČR – daný zákon transponuje Nařízení ES o prekurzorech.
Jako klíčová hanácká justiční autorita sdělte

a)     číslo daného výše odkazovaného Nařízení ES o prekurzorech
b)     dle jakého rozhodnutí je konopí prekurzor
c)      dle jakého rozhodnutí je možné Nařízení ES transponovat do zákona
d)     zda je vám známa veřejná databáze TRIS s notifikacemi zákonů o návykových látkách členskými zeměmi EU
 e)     zda je vám známa první notifikace novelizace zákona o návykových látkách po vstupu do EU zákonem č. 273/2013 Sb.  s platností od 1.1.2014 uvedená v databázi TRIS pod č.j. 2012/329/CZ


4)     V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2015 pod č.j. 11 Tdo 181/2015 je - kromě analogického rozhodnutí uvedeného v žádosti číslo 3 nepoložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU (viz http://europe-cannabis.eu/) uvedeno, že policie při měření obsahu THC v konopí vychází z unijní normy.
Jako klíčová hanácká justiční autorita sdělte, zda policie při měření % THC v konopí k určení jeho omamného efektu vychází

a)     Z celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků
b)     Z kvetoucích vrcholíků
c)      Z plodonosných vrcholíků  

Jako je uvedeno ve třech zcela odlišných definicích konopí na obsah THC dle § 2 zákona  o návykových látkách.

Pokud danou informací nedisponujete stejně jako policie, ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, zemědělství a zdravotnictví jako garant zákona o návykových látkách, sdělte, zda policie při měření % THC v konopí vychází
d)     Ráno, v poledne, nebo snad večer
e)     Zprava, zleva, nebo snad středem
f)       Smutně, lhostejně, nebo snad vesele


5)     Jako klíčová hanácká justiční autorita sdělte, kdy a kým byl zrušen čl. 39 Listiny základních práv a svobod, kdy trest je možné ukládat toliko na základě zákona. 

 
V Olomouci 3. července 2015                     Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Identifikační data hanáckého žadatele: Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00